Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Brîff Mawr Cymru

Croeso i'r Brîff Mawr
  • Print

Croeso i'r rhifyn Blwyddyn Newydd o'r Brîff Mawr. Yn y rhifyn hwn byddwch yn gweld y newyddion diweddaraf am sut mae buddsoddiadau'r Gronfa Loteri Fawr ym mhob cwr o'r wlad yn helpu pobl i wneud gwahaniaeth gyda'r materion sy'n effeithio arnyn nhw fwyaf.

Rydym yn troi'r sbotolau ar ein rhaglenni poblogaidd amlycaf, Pawb a'i Le ac Arian i Bawb, sy'n parhau wrth wraidd ein portffolio ariannu wrth i ni gynnig arian grant i grwpiau yn eich etholaeth.

Byddwn yn taflu goleuni ar ddau brosiect gwych: cefnogi pobl ifanc ag Awtistiaeth a'r gwaith gwirfoddoli gwerthfawr sy'n cael ei wneud o fewn y gwasanaeth iechyd.

Darperir dolenni hefyd i raglenni ariannu cyfredol a dyfarniadau a wnaed yn eich ardal chi. Gobeithiaf y bydd y brîff o fudd i chi. Gallwch gael gwybod y diweddaraf trwy ddilyn twitter.com/LoteriFawrCymru neu ein dilyn ni ar facebook www.facebook.com/biglotteryfundwales

John Rose

Cyfarwyddwr Cymru, Cronfa Loteri Fawr


Yn y rhifyn hwn:

Arian i Bawb
Clwb Syfrdanol Newydd i Blant ag Awtistiaeth
Pawb a'i Le
Ni allwn gerdded na siarad ar ôl strôc - a minnau ond yn 34 oed
I gael mwy o wybodaeth cysylltwch ag

Arian i Bawb

Mae ein rhaglen grantiau bach, Arian i Bawb, yn parhau i roi hwb i ystod ryfeddol o brosiectau cymunedol ym mhob cwr o'r DU.

Mae Arian i Bawb yn rhoi grantiau rhwng £500 a £5,000 i brosiectau. Yng Nghymru gwnaed dros 782 o ddyfarniadau gwerth £3 miliwn yn 2011/12.

Mae Arian i Bawb yn agored i brosiectau trwy gydol y flwyddyn. Rydym yn cydnabod pob cais ac yn anelu at wneud penderfyniadau ymhen chwe wythnos fan bellaf. Yn aml mae'n gyflymach na hynny. Os hoffech chi roi taflenni Arian i Bawb yn eich swyddfa etholaeth neu eich cymorthfeydd, cysylltwch â ni.

Dyma enghraifft o sut mae grant bach yn gwneud gwahaniaeth MAWR i'r bobl fwyaf anghenus.

Clwb Syfrdanol Newydd i Blant ag Awtistiaeth

Diolch i grant o bron £5,000 gan raglen Arian i Bawb y Gronfa Loteri Fawr, gall Ymddiriedolaeth Capel Parc Du Cyfyngedig, sydd wedi'i leoli yng Nghapel Parc Du, Halton, Wrecsam, redeg 'YourSpace', clwb gweithgareddau i blant a phobl ifanc 8 i 19 oed ag Awtistiaeth. Mae awtistiaeth yn anabledd datblygiadol gydol oes sy'n effeithio ar sut mae person yn cyfathrebu ac yn uniaethu â phobl eraill.

Mae'r arian gan y Gronfa Loteri Fawr yn helpu'r prosiect i annog y rhai sydd â diagnosis o anhwylder sbectrwm awtistiaeth i gyfathrebu'n llawer gwell a'u galluogi i gyflawni eu potensial.

Gan amlygu'r gwahaniaeth y gall symiau bach o ariannu ei wneud, meddai Cydlynydd YourSpace, Rachel Hancocks: "Rydym wedi llwyddo i gychwyn y clwb, ei staffio am bum deg wythnos o'r flwyddyn a phrynu ychydig o gyfarpar cerdd, gemau a chrefftau. Rydym hefyd wedi llwyddo i recriwtio nifer o wirfoddolwyr sy'n helpu allan bob wythnos ar sail rota."

"Profodd y grant gan y Gronfa Loteri Fawr yr oedd yn werth buddsoddi ynom ni, a rhoddodd yr hyder i ni fynd at arianwyr eraill. Heb ein dyfarniad cychwynnol byddai wedi cymryd llawer mwy o amser i gyrraedd ein sefyllfa bresennol. Y rhai sy'n elwa o'r prosiect yw plant a phobl ifanc ag Awtistiaeth o ardaloedd a chymunedau amrywiol nad oedd y cyfryw gyfleuster ar gael iddynt yn flaenorol. Mae dros saith deg o blant a phobl ifanc wedi cofrestru gyda ni erbyn hyn."

Pawb a'i Le

Gavin_Parc prisonMae ein rhaglen grantiau canolig a mawr, Pawb a'i Le, yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw sy'n annog gweithredu cydlynol gan bobl sydd am wneud eu cymunedau'n lleoedd gwell i fyw. Byddwn yn cefnogi prosiectau lleol a rhanbarthol ar draws Cymru sy'n canolbwyntio ar:

  • adfywio cymunedau,  
  • gwella cysylltiadau cymunedol, neu  
  • wella amgylcheddau, gwasanaethau ac adeiladau cymunedol lleol. 

Mae Pawb a'i Le'n dyfarnu grantiau rhwng £5,001 ac £1 miliwn i brosiectau. Yng Nghymru mae dros 499 o ddyfarniadau gwerth £100 miliwn wedi'u gwneud hyd yma.

Mae Pawb a’i Le yn agored i brosiectau trwy gydol y flwyddyn. Os ydych am i ni gynnal cymorthfeydd ariannu ar gyfer eich etholaeth, cysylltwch â ni.

Darllenwch isod am yr effaith y mae prosiect Pawb a'i Le yn ei chael.

Ni allwn gerdded na siarad ar ôl strôc - a minnau ond yn 34 oed

Eleni mae'r Gronfa Loteri Fawr yn dathlu rhagori ar y garreg filltir o werth £100 miliwn o ariannu trwy ei rhaglen Arian i Bawb ar gyfer prosiectau sy'n gwneud gwir welliannau i gymunedau a bywydau'r bobl fwyaf anghenus.

P'un a yw'n ymwneud â phrosiectau i ddatblygu sgiliau pobl a'u helpu i ddychwelyd i gyflogaeth, ariannu i fynd i'r afael â hiliaeth, neu gefnogaeth ar gyfer pobl ag anableddau a phobl fregus sydd ag ystod o anghenion cymhleth, mae dros 500 o grantiau wedi'u dyfarnu yng Nghymru i ystod o brosiectau ers i'r rhaglen gael ei lansio yn 2005. Mae Pawb a'i Le'n anelu at ddod â phobl ynghyd i wneud cymunedau'n gryfach ac i wella amgylcheddau gwledig a threfol.

Gan edrych yn ôl ar effaith y rhaglen Pawb a'i Le, meddai Aelod Pwyllgor Cronfa Loteri Fawr Cymru a Chadeirydd y Pwyllgor Pawb a'i Le, Gareth Newton: “Rydym yn falch iawn o'r hyn y mae'r rhaglen hon wedi'i gyflawni hyd yma wrth i ni ddathlu cyrraedd y garreg filltir arwyddocaol hon. Ond yr hyn sy'n bwysicach na maint yr arian a ddosbarthwn yw'r effaith gadarnhaol y mae'r arian hwn yn ei chael ar fywydau'r bobl a'r cymunedau mwyaf anghenus ledled Cymru. Y rhaglenni fel Pawb a'i Le yw'r rhai sy'n cyflwyno ein haddewid i ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol i adfywio ac adnewyddu ein cymunedau, mynd i'r afael yn uniongyrchol ag anfantais a gadael etifeddiaeth barhaus."

I gael gwybod mwy am y rhaglen neu sut i ymgeisio, ewch i www.cronfaloterifawr.org.uk neu ffoniwch (0300) 123 0735.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch ag

Andrea Clarke
Rheolwr Cyfathrebu
andrea.clarke@biglotteryfund.org.uk
029 2067 8289

ADBORTH