Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Ynglŷn â Chymru

Y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru
  • Print

Mae gan Gymru boblogaeth o tua thair miliwn o bobl. Er bod gan Gymru hanes balch a thirwedd syfrdanol mae ganddi heriau, gan gynnwys lefelau uchel o anweithgarwch economaidd a diweithdra ymysg pobl ifanc, poblogaeth sy'n heneiddio ac effaith cwtogiadau ar wariant cyhoeddus. Dyna pam mae ein gwaith yng Nghymru mor bwysig i'r cymunedau mwyaf anghenus.

Mae ein rhaglenni ariannu'n bodloni'r themâu, y canlyniadau a'r blaenoriaethau a amlinellir ym mholisïau sydd wedi'u diffinio gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn eu datblygu nhw ar ôl ymgynghori â'r sectorau gwirfoddol a chyhoeddus.

Cyflwynir ariannu trwy raglenni sydd wedi cael eu dylunio a'u datblygu i adlewyrchu anghenion a blaenoriaethau lleol. Gwneir penderfyniadau ar y grantiau a ddyfernir ym mhob rhaglen gan bwyllgorau rhaglenni a recriwtir yng Nghymru.

Yn ddiweddar rydym wedi torri tir newydd trwy ariannu rhaglenni ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi trosglwyddo asedau, megis tir ac adeiladau, o fudiadau sector cyhoeddus i berchnogaeth gymunedol.

Mae arian Loteri hefyd wedi cael ei baru gydag arian Ewropeaidd i helpu grwpiau anodd eu cyrraedd i gynyddu eu sgiliau a'u hyder a symud ymlaen i gyflogaeth.

Mae hyn i gyd yn cael ei wneud trwy dîm ymrwymedig sy'n gweithio'n ddiwyd. Rydym am roi gwasanaeth o'r radd flaenaf i'n holl gwsmeriaid a'i gwneud hi'n hawdd i chi gael gwybod sut i ddod o hyd i arian Loteri.

Cynigiwn ystod o raglenni ariannu sy'n briodol i Gymru. Os ydych yn chwilio am ariannu, porwch ein gwefan i weld yr amrywiaeth o raglenni rydym yn eu cynnig yng Nghymru a allai fod yn addas i chi. Os hoffech siarad â rhywun ynglŷn ag ariannu, cysylltwch â'n tîm Ymholiadau ar 0300 123 0735.

Cysylltwch â ni

Mae gennym swyddfeydd yng Nghaerdydd a'r Drenewydd.

Cronfa Loteri Fawr Cymru

10fed Llawr
Tŷ Helmont
Ffordd Churchill
Caerdydd
CF10 2DY

2il Lawr
Tŷ Ladywell
Y Drenewydd
Powys
SY16 1JB


Ffôn: 0300 123 0735

E-bost: ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk

Dilynwch ni ar Twitter: www.twitter.com/loterifawrcymru

Dilynwch ni ar Facebook:www.facebook.com/biglotteryfundwales
ADBORTH