Quick menu:

England localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Rhaglen Wledig

  • Print

Rydym yn credu mai'r bobl sy'n byw mewn cymunedau gwledig yw'r rhai gorau i ddeall anghenion eu pobl a'u cymunedau

Rydym yn buddsoddi £13.5 miliwn mewn rhaglen a fydd yn mynd i'r afael â thlodi gwledig yng Nghymru.

Bydd yn anelu at wneud i bethau gwych ddigwydd ym Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gâr a Sir Fynwy.

Rydym eisiau grymuso pobl yn y cymunedau hyn i arwain ar daclo'r heriau a achosir gan dlodi gwledig.

Cymerodd cannoedd ohonoch chi'r amser i gwblhau arolwg ar y ffordd orau i ni gyfathrebu â chymunedau gwledig ac ennyn eu diddordeb. Dyma rai o'r canfyddiadau allweddol:

  • Dewisodd tua 50% o'r rhai a atebodd e-bost fel eu hoff ddull o dderbyn gwybodaeth gennym, awgrymodd y gweddill ddulliau gwahanol o bapurau newydd lleol i ddigwyddiadau wyneb i wyneb
  •  y tair ffordd bennaf o glywed am y Gronfa Loteri Fawr yw trwy'r gwaith, clywed gan bobl eraill a chyfryngau cymdeithasol (Facebook)
  • O'r rhai a atebodd, nid oedd 53% wedi ymgeisio am ariannu gennym. Pan ofynnwyd pam, nododd y mwyafrif ddiffyg ymwybyddiaeth gyffredinol o'n rhaglenni a bod ein prosesau'n rhy gymhleth.
  • Dywedoch chi yr oeddech chi eisiau clywed mwy am y gwahaniaeth a ddaw yn sgil ein hariannu ac awgrymwyd astudiaethau achos fel dull arbennig o ddefnyddiol o ddysgu gan brosiectau eraill.

 

 

Cewch eich ysbrydoli

Wrth ystyried eich awgrymiadau, rydym wedi amlygu dau brosiect gwledig sydd wedi llwyddo i dderbyn ariannu gennym. Dyma Gwmni Cymunedol Cletwr, Ceredigion a'r Dref Werdd, Gwynedd, yn rhannu eu profiadau ac awgrymiadau ar ymgynghori â'r gymuned leol.

 

 

''Lleisiau gwledig - eich sylwadau'

Trwy'r rhaglen hon rydym yn canolbwyntio ar gymunedau gwledig. I wneud yn siŵr ein bod yn cyrraedd y bobl iawn, rydym eisiau rhoi'r cymunedau hyn wrth wraidd ei datblygiad. Trwy gydweithio gallwn beri i bethau gwych ddigwydd yn eich cymuned.


ADBORTH