Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Safonau'r Gymraeg

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn darparu gwasanaeth dwyieithog
  • Print

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth dwyieithog i'r cyhoedd yng Nghymru. Er 1994 mae'r Gronfa Loteri Fawr wedi dyfarnu mwy na £4 miliwn i gefnogi prosiectau Cymraeg sy'n hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg mewn cymunedau.

Rydym yn hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac yn annog pobl ddi-Gymraeg i ddysgu'r iaith. Mae llinell ymholiadau'r Gronfa Loteri Fawr wedi'i staffio gan siaradwyr dwyieithog, mae pob deunydd arweiniad ac ymgeisio ar gael yn ddwyieithog ac mae staff Cymraeg eu hiaith yn asesu ac yn rheoli grantiau ar gyfer grwpiau sydd wedi dewis i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ers y 25ain o Ionawr 2017 mae’r Gronfa Loteri Fawr yn falch iawn i fod yn cyd-weithio â Chomisiynydd y Gymraeg ar weithredu ein Safonau’r Gymraeg. Mae rhestr lawn o’n Safonau’r Gymraeg sy’n berthnasol i’r Gronfa Loteri Fawr i’w gweld yma yn ein hysbysiad Cydymffurfio Terfynol.

Yn 2011, daeth Mesur y Gymraeg i rym sydd wedi sefydlu'r egwyddor na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg yng Nghymru ac y dylai pobl yng Nghymru allu byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny. Bydd Safonau Cymraeg y Gronfa Loteri Fawr yn cael eu monitro'n rheolaidd gan Gomisiynydd y Gymraeg. Mae'n ofynnol i grwpiau a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr weithio o fewn egwyddorion ein Safonau Iaith hefyd.

Os ydych am ymgeisio am ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr, cliciwch yma i ddarllen arweiniad ar ein gofynion o dan ein Safonau Cymraeg. Am fwy o fanylder, darllenwch ein Llyfryn i Gwsmeriaid ar Safonau Cymraeg y Gronfa Loteri Fawr trwy glicio yma.

I gael mwy o wybodaeth am weithdrefnau dwyieithog y Gronfa Loteri Fawr, cysylltwch â Thîm y Gymraeg ar cymorthcymraeg@cronfaloterifawr.org.uk neu gallwch ffonio 01686 611712 neu 01686 678708.

I gael mwy o wybodaeth a chyngor ar weithio'n ddwyieithog, gweler gwefan Estyn Llaw neu ffoniwch 08009 177969.

Os nad ydych yn derbyn gwasanaeth derbyniol

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn sefydliad hollol ddwyieithog ac rydym yn falch iawn o’n gallu i ddarparu gwasanaeth cyflawn yn y Gymraeg neu’r Saesneg i’n cwsmeriaid, ond weithiau mae pethau yn mynd o chwith.

Os hoffech drafod y gwasanaeth yr ydych wedi ei dderbyn gennym drwy gyfrwng y Gymraeg, mae croeso i chi gysylltu â ni ar cymorthcymraeg@cronfaloterifawr.org.uk neu os teimlwch fod angen i chi wneud cwyn am ein gwasanaeth, cliciwch yma i ddarllen ein Dogfen Gwynion.

ADBORTH