Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Recriwtio Pwyllgor Cymru

Mae'r Gronfa Loteri Fawr, dosbarthwr mwyaf arian achosion da'r Loteri Genedlaethol, am benodi aelodau newydd i ymuno â'n Pwyllgor yng Nghymru
  • Print

Bob blwyddyn mae’r Loteri Genedlaethol yn helpu degau ar filoedd o bobl a chymunedau ar hyd a lled Cymru, wrth ariannu gwaith sydd yn bwysig iddynt.

Os hoffech ein helpu gwneud hyn yn effeithiol, darllenwch ymlaen...

Mae’r Gronfa Loteri Fawr (Y Gronfa), dosbarthwr mwyaf arian achosion da y Loteri Genedlaethol yn gyfrifol am ddyrannu 40% o'r arian a godir ar gyfer achosion da gan y Loteri Genedlaethol. Rydym yn ymrwymedig i ddod â gwir welliannau i gymunedau a bywydau’r rhai mwyaf anghenus, ac wedi bod yn dosbarthu grantiau ym meysydd iechyd, addysg, yr amgylchedd ac elusennau ar draws y Deyrnas Unedig ers 2004.

Rydym am benodi hyd at bum aelod i'n pwyllgor yng Nghymru.

Yn benodol rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl sy'n byw yng ngogledd a chanolbarth Cymru, pobl ifainc, pobl o gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig a ffoaduriaid a phobl ag anableddau gan ein bod wedi'n tangynrychioli yn y meysydd hyn ar hyn o bryd.

Rydym am benodi pobl a all ddangos:

  • dealltwriaeth ac ymrwymiad i genhadaeth, gwerthoedd ac egwyddorion y Gronfa
  • profiad cryf o wneud penderfyniadau strategol
  • dealltwriaeth glir o’r materion sy’n wynebu cymunedau Cymreig a’r cyd-destun gwleidyddol yr ydym yn byw ynddo
  • sgiliau amlwg wrth gyflwyno, siarad yn gyhoeddus ac ymdrin â'r cyfryngau.

Disgwylir mai hyd at 2 ddiwrnod y mis fydd yr ymrwymiad o ran amser. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn taliad blynyddol sefydlog o £5232. Bydd treuliau dilys a geir trwy weithio i'r Gronfa Loteri Fawr, gan gynnwys costau teithio a chynhaliaeth, yn cael eu talu'n unol â'n polisïau.

Cliciwch yma am fwy o fanylion

Cliciwch yma am y ffurflen gais ac yma am y ffurflen monitro cydraddoldeb.

Os profwch anhawster wrth ymgeisio, cysylltwch ag Awel Jones, Arweinydd Tîm Corfforaethol, ar 01686 611707.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi'u cwblhau yw hanner nos ar Ddydd Sul 24 Medi 2017. Ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd neu'r Drenewydd ar 17 a 18 Hydref a bydd gofyn i'r ymgeiswyr llwyddiannus ddechrau yn eu swyddi ym mis Chwefror 2018.

ADBORTH