Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Cydraddoldeb

Egwyddorion cydraddoldeb y Gronfa Loteri Fawr

Hyrwyddo hygyrchedd

Mae hygyrchedd yn ymwneud â darparu gwasanaethau:

  • y gall pobl eu defnyddio'n rhesymol hawdd, heb dreulio gormod o amser na gwario gormod o arian 
  • sy'n sensitif i ddiwylliannau gwahanol y bobl sy'n eu defnyddio.

Gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol

Mae gan bobl anghenion, credoau, gwerthoedd a galluoedd gwahanol, ac mae angen parchu a hyrwyddo'r gwahaniaethau hynny. Gall meddu ar ddelwedd gyhoeddus amrywiol ein helpu i adeiladu ymddiriedaeth a hyder ymysg y cymunedau amrywiol rydym am eu hariannu, ac mae gweithlu amrywiol yn cynhyrchu cymysgedd mwy cyfoethog o syniadau a doniau. Credwn hefyd ein bod yn fwy effeithlon ac yn effeithiol pan fydd ein strwythurau gwneud penderfyniadau'n adlewyrchu safbwyntiau amrywiol cymdeithas.

Hyrwyddo cymryd rhan

Mae'n rhaid datblygu ein polisïau, prosesau a rhaglenni newydd ar sail gwir angen. Mae hyn yn golygu y dylai'r bobl a fydd yn cael eu heffeithio ganddynt gymryd rhan wrth eu datblygu. Gwyddwn fod grwpiau'n bodoli sydd bob amser wedi cael eu tangynrychioli, felly mae angen i ni gydweithio â'r grwpiau hynny i sefydlu strwythurau a darparu rôl fwy gweithredol ar eu cyfer wrth lunio'r gwaith a wnawn. Trwy hyn bydd modd i ni annog cymryd rhan, naws agored a gonestrwydd.

Hyrwyddo cyfle cyfartal

Cydnabyddwn fod gan rai grwpiau brofiadau cyffredin o fynediad gwaeth i gyflogaeth, llai o gyfleoedd hyfforddi a thangynrychiolaeth yn y gweithlu, yn enwedig ar lefel uwch. Ar ben hynny, gwyddwn nad oes gan bob grŵp yr un mynediad i wasanaethau ac y gall eu profiadau o dderbyn gwasanaethau fod yn waeth. Er mwyn i bawb gael cyfle cyfartal, credwn y gall fod angen i ni drin pobl yn wahanol i'w helpu i gael yr un cyfle i gymryd rhan mewn cyfleoedd cyflogaeth a gwasanaeth.

Hyrwyddo cymunedau cynhwysol

Mae cymuned gydlynol yn un y mae pobl yn teimlo eu bod yn perthyn iddi, lle maent yn teimlo bod eu bywydau'n cael eu gwerthfawrogi a lle mae pobl sydd â chyfleoedd bywyd tebyg yn datblygu perthnasoedd cryf a chadarnhaol gyda phobl o gefndiroedd gwahanol.

Lleihau anfantais ac eithrio

Rydym yn ariannu mentrau sy'n ymdrin ag achosion anfantais ac eithrio, ac yn targedu ein harian at brosiectau sy'n helpu i gynnwys y grwpiau hynny y maent yn wynebu'r risgiau mwyaf enbyd. Mae ein dealltwriaeth o'r hyn y mae 'anfantais' ac 'eithrio' yn ei olygu yn cymryd i ystyriaeth ffactorau megis profiadau pobl o wahaniaethu.

Dysgu am gydraddoldeb

Rydym wedi datblygu arweiniad sydd â'r nod o helpu ymgeiswyr a ddeiliaid grantiau i gymryd materion cydraddoldeb i ystyriaeth wrth ddylunio a chyflwyno eu prosiectau.

Cydraddoldeb Gogledd Iwerddon

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn cyhoeddi nifer o adroddiadau cydraddoldeb ar gyfer Gogledd Iwerddon yn unol â'n dyletswyddau cyfreithiol o dan Adran 75 Deddf Gogledd Iwerddon 1998, ac i gyfathrebu'r datblygiadau pwysig yn ein gwaith cydraddoldeb.

ADBORTH