Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Dysgu am gydraddoldeb

Materion cydraddoldeb i'w hystyried wrth ddylunio a rhedeg prosiectau

Materion Cydraddoldeb (2011) (PDF, 368kb)

Mae Materion Cydraddoldeb yn ganllaw arfer da ar gyfer mudiadau bach a chanolig y sector gwirfoddol neu gymunedol. Nod y canllaw yw helpu ymgeiswyr i ystyried materion cydraddoldeb a'u hymgorffori wrth gynllunio eu prosiectau, p'un a ydynt yn ymgeisio i'r Gronfa Loteri Fawr (neu ariannwr arall). Mae'r canllaw hwn yn rhan o ymgyrch y Gronfa Loteri Fawr i hyrwyddo cydraddoldeb a mwyafu cyfleoedd i bobl gymryd rhan yn y prosiectau a ariannwn. Diweddarwyd y canllaw ym mis Hydref 2011.

Gwybodaeth Gydraddoldeb - Canllaw i Ddeiliaid Grantiau (2012) (PDF, 376kb)

Bydd newidiadau diweddar i'r ffordd yr ydym yn sefydlu ac yn rheoli grantiau yn ein helpu i ddatblygu gwell dealltwriaeth o'r bobl sy'n elwa o'n hariannu a sut y gall ein hariannu gyrraedd ystod mor eang â phosib o bobl - sy'n rhan annatod o helpu i ddod â gwir welliannau i gymunedau a bywydau'r bobl fwyaf anghenus.

Roeddem yn ymwybodol y byddai angen cefnogaeth ar staff a chwsmeriaid i helpu gyda'r newidiadau hyn, felly cynhyrchwyd Canllaw Gwybodaeth Gydraddoldeb i Ddeiliaid Grantiau Mae'r canllaw yn darparu llawer o enghreifftiau, dolenni i ffynonellau data a chyfoeth o arfer da. Diweddarwyd y canllaw hwn ym mis Ionawr 2012.

ADBORTH