Quick menu:

Scotland localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Uwch dîm rheoli

Cwrdd â'r Uwch dîm rheoli
  • Print

Dawn Austwick - Prif Weithredwr

Yn flaenorol bu Dawn yn Brif Weithredwr Sefydliad Esmée Fairbairn, ymddiriedolaeth gwneud grantiau sydd â'r nod o wella ansawdd bywydau ar draws y DU.

Mwy am Dawn Austwick

"Rwyf wrth fy modd â bod yn ymuno â'r Gronfa Loteri Fawr fel y Prif Weithredwr newydd. Roedd y cyfle i arwain corff ariannu mor arwyddocaol yn un na allwn ei wrthod. Mae amrywiaeth yr ariannu y mae'r Gronfa Loteri Fawr yn ei chynnig, trwy weithio gydag eraill yn genedlaethol ac yn lleol, wedi gwneud argraff enfawr arnaf. Rwy'n awyddus iawn i ymgymryd â'r her o adeiladu ar y cyfraniad y mae'r Gronfa eisoes wedi'i wneud i ddod â buddion parhaus i bobl a chymunedau ym mhob cwr o'r DU. "

Cyn hynny roedd hi'n Ddirprwy Gyfarwyddwr yr Amgueddfa Brydeinig, Cyfarwyddwr Prosiectau gyda Tate Modern, Prif Ymgynghorydd gyda KPMG, Rheolwr Theatr Half Moon ac yn Gydlynydd Prosiectau gyda Chelf a Busnes.

Mae gan Dawn MBA o Ysgol Fusnes Llundain a doethuriaeth anrhydeddus o Brifysgol Fetropolitan Llundain. Mae hi'n un o Ymddiriedolwyr y Palasau Brenhinol Hanesyddol, a bu'n Gyfarwyddwr Big Society Capital yn ystod ei gam cychwynnol hyd at fis Medi 2013. Mae Dawn yn Gydymaith y Sefydliad Rheolaeth Siartredig.  

Dianne Hughes - Cyfarwyddwr AD

Mae Dianne wedi bod gyda'r Gronfa Loteri Fawr ers dros chwe blynedd ac wedi arwain ar greu ein Strategaeth Pobl rhwng 2010 a 15.

Mwy am Dianne Hughes

"“Wedi symud o'r sector preifat i'r sector cyhoeddus, yr hyn sydd wedi taro fi yw nid pa mor wahanol y gallai'r ddau fod, ond faint y gallwn ei ddysgu i'n gilydd. Mae cael y cyfle nawr i bennu ffurf y mudiad ar gyfer y chwe blynedd nesaf yn gyffrous ac yn heriol. Mae'n fraint i edrych ar sut y gallwn greu hyd yn oed yn fwy o gysylltiad â'r bobl sydd, oherwydd eu hymrwymiad a'u gwybodaeth, yn gwneud gwir wahaniaeth i gymunedau lleol ac unigolion." "

Cyn ymuno â'r Gronfa Loteri Fawr gweithiodd Dianne gyda mudiadau cenedlaethol mewn amrywiaeth o rolau AD ac mae hi wedi treulio'r rhan fwyaf o'i gyrfa yn y proffesiwn hwn. Rhedodd ei busnes ei hun am nifer o flynyddoedd gan ddarparu ymgynghoriaeth AD i bortffolio bach o gleientiaid. Mae Dianne wedi siarad mewn cynadleddau ar ennyn diddordeb cyflogeion ac wedi bod yn ddarlithydd gwadd mewn prifysgol leol ar adegau.

Joe Fearns - Cyfarwyddwr Portffolio a Gwybodaeth y DU

Yn flaenorol roedd Joe yn Gyfarwyddwr Polisi, Ymchwil a Datblygu'r Samariaid, elusen yn y Deyrnas Unedig sy'n gweithio i ostwng nifer y bobl sy'n marw trwy hunanladdiad.

Mwy am Joe Fearns

""Mae effaith ariannu'r Gronfa Loteri Fawr ar unigolion, cymunedau a chymdeithas yn enfawr ac mae rhannu'r wybodaeth a'r dysgu a gynhyrchir gan waith lleol a chenedlaethol yn her yr wyf yn edrych ymlaen ato. Mae'r ymagwedd o weithio ochr yn ochr â chymunedau a budd-ddeiliaid yn cynnig dull newydd a chymhellol o ymdrin ag ariannu ac rwy'n gyffrous iawn i fod yn ymuno â thîm gwych ar amser pwysig i'r Gronfa Loteri Fawr." "

Treuliodd Joe 12 mlynedd yn gweithio i'r Samariaid mewn nifer o rolau lle, ar adegau amrywiol, fe arweiniodd timau a oedd yn gyfrifol am ymchwil, polisi, ansawdd, datblygu, allgymorth, gwirfoddoli, partneriaethau a gweithrediadau. Roedd yn gyfrifol am ddatblygu strategaeth y mudiad, gan sefydlu rhaglen ymchwil a gwybodaeth, datblygu gwasanaethau newydd a gweithredu fel prif lefarydd cyfryngau'r elusen. Mae Joe hefyd wedi gweithio ar strategaethau Awdurdodau Lleol ac ar strategaeth hyrwyddo iechyd/atal hunanladdiad ar gyfer nifer o lywodraethau cenedlaethol ledled y byd. Cyn y Samariaid, gweithiodd Joe mewn ymchwil yn y Sefydliad Seiciatreg, gan ddatblygu gweithdai seico-addysgol â'r nod o alluogi pobl sy'n dioddef o broblemau pryder ac iselder i reoli eu proses ailsefydlu eu hunain. Mae wedi gweithio mewn ystod o leoliadau gydag oedolion a phlant sydd â phroblemau iechyd meddwl  ac/neu anableddau dysgu.
Gemma Bull

Gemma Bull - Cyfarwyddwr datblygu portffolio, Lloegr

Ymunodd Gemma â'r Gronfa Loteri Fawr ym mis Hydref 2015 ac mae hi'n arwain ar ddylunio, datblygu a gwella'n portffolio yn Lloegr er mwyn i'r holl brosiectau a ariannwn wireddu ein hegwyddorion o alluogi pobl i arwain er mwyn darparu'r gwasanaeth gorau i'w cymunedau a chymdogaethau.

Mwy am Gemma Bull

"Mae'r Gronfa Loteri Fawr o ddifri am greu cyfleoedd i bobl a chymunedau ymgymryd â rôl arweiniol. Rwy'n gyffrous iawn i fod yn chwarae rhan wrth gefnogi'r mudiad i ddysgu am y ffordd orau o wneud hyn er mwyn i ni barhau i gynnig y gefnogaeth fwyaf perthnasol a galluogi'r effaith fwyaf."

Yn rheolwr gyfarwyddwr menter ac arloesedd blaenorol gyda Leonard Cheshire Disability, mae gan Gemma, sydd â Gradd Meistr mewn Hawliau Dynol o Brifysgol Sussex, hanes hir a llwyddiannus o helpu gyrru mudiadau ymlaen, gan gynnwys Save the Children UK. Mae hi'n ymddiriedolwraig elusen anableddau dysgu The Squad ac yn gyd-sylfaenydd menter gymdeithasol o'r enw EasyPeasy, ap sy'n cefnogi datblygiad blynyddoedd cynnar trwy gemau.

John Rose

John Rose - Cyfarwyddwr Cymru

Mae John wedi gweithio i’r Gronfa Loteri Fawr a’r Gronfa Cyfleoedd Newydd gynt ers mis Awst 2003.

Mwy am John Rose

"Mae'r prosiectau a ariannwn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau'r bobl a'r cymunedau y maen nhw'n eu cefnogi. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at helpu hynny i barhau, a sicrhau bod punt y loteri'n cael ei gwario'n dda."

Ar ôl dechrau fel Pennaeth Gweithrediadau y Gronfa Cyfleoedd Newydd yng Nghymru, aeth yn Bennaeth Rhaglenni yn ystod y cyfuniad ac wedyn yn Ddirprwy Gyfarwyddwr, cyn dechrau ar ei rôl newydd fel Cyfarwyddwr Gweithredol, ac yna Cyfarwyddwr Cymru ym mis Medi 2010.

Cyn hyn mwynhaodd John brofiadau gwaith amrywiol, gan gynnwys gweithio fel cogydd a hyd yn oed gwerthu o ddrws i ddrws. Ar ôl teithio tramor am gyfnod, ymgymerodd ag Addysg Uwch fel myfyriwr aeddfed, gan astudio Systemau Amgylcheddol a Hydrobioleg Cymhwysol. Ar ôl graddio a chyn gweithio i’r Gronfa Loteri Fawr, gweithiodd John yn y sector gwirfoddol am 4 blynedd cyn treulio cyfnod o 5 mlynedd gydag ENTRUST, y corff rheoleiddio sy’n gweithio ar y Cynllun Credydau Treth Tirlenwi, gan fod yn gyfrifol am Gymru, Gorllewin Canolbarth Lloegr a De-orllewin Lloegr. Yn ei amser hamdden mae John yn mwynhau garddio, beicio a darparu gwasanaeth tacsi i’w blant.

Martin Cawley

Martin Cawley - Cyfarwyddwr Yr Alban

Penodwyd Martin yn Gyfarwyddwr y Gronfa Loteri Fawr yn Yr Alban yn 2016 i ddarparu arweinyddiaeth a chyfarwyddyd i weithgareddau gwneud grantiau'r Gronfa yn Yr Alban. Gan arwain tîm o dros 100 o bobl yn ein swyddfa yn Glasgow, mae'n cydweithio'n agos â'n Cadeirydd a phwyllgor yn Yr Alban i sicrhau bod arian Loteri'n gweithio'n galed i gymunedau lleol ledled Yr Alban.

Mwy am Martin Cawley

"Dyma fudiad gwych ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda'r staff brwdfrydig a dawnus yma i barhau â'r gwaith cadarnhaol sy’n cael ei wneud ledled y wlad."

Mae gan Martin dros 34 mlynedd o brofiad o weithio yn y sectorau statudol a gwirfoddol. Cyn ei swydd bresennol bu'n brif weithredwr Turning Point Scotland - un o elusennau gofal cymdeithasol mwyaf uchel ei pharch Yr Alban, sy'n darparu gwasanaethau cymunedol hyblyg ac ymatebol i bobl ag ystod o broblemau cymhleth. Dros y blynyddoedd bu hefyd yn aelod bwrdd ar nifer o fudiadau llai gan gynnwys asiantaethau mantell cenedlaethol a mentrau cymdeithasol a anelir at wella arfer ac ymagwedd a dylanwadu ar bolisi cymdeithasol. Mae Martin yn frwd iawn dros bob math o chwaraeon ac yn mwynhau cymryd rhan mewn un neu ddau nawr ac yn y man. Mae'n hoff iawn o deithio a threulio amser gyda'i deulu hefyd. 

Joanne McDowell

Joanne McDowell - Cyfarwyddwr Gogledd Iwerddon

Penodwyd Joanne yn Gyfarwyddwr Gogledd Iwerddon y Gronfa Loteri Fawr ym mis Medi 2010.

Mwy am Joanne McDowell

"Yn ogystal â chwrdd ag amrywiaeth helaeth o fudd-ddeiliaid, mae gweithio i’r Gronfa Loteri Fawr hefyd yn rhoi cyfle i mi wrando ar y gwirfoddolwyr a’r buddiolwyr sy’n ymwneud â’r prosiectau a ariannwn. Mae hyn yn gyfle gwirioneddol a gwerthfawr i mi ddeall y gwahaniaeth y mae arian loteri’n ei wneud i gymunedau yng Ngogledd Iwerddon a ledled y DU"

Mae wedi gweithio i’r Gronfa ac un o’i rhagflaenwyr ers 11 mlynedd. Cyn ei phenodiad diweddaraf, bu’n gyfrifol am waith polisi, datblygu a materion cyhoeddus yng Ngogledd Iwerddon.

Cyn ymuno â’r Gronfa Loteri Fawr, bu Joanne yn ddarlithydd Astudiaethau Ewropeaidd a datblygu gwledig, a gweithiodd fel ymgynghorydd i brif gorff sector preifat yng Ngogledd Iwerddon.

Mae gan Joanne Ddoethuriaeth o Brifysgol Wlster, mewn polisi cynllunio a newid deddfwriaethol yn Sbaen.

Ian Hughes - Cyfarwyddwr Cyllid

Yn flaenorol roedd Ian yn Gyfarwyddwr Cyllid BBC News ac mae ganddo ystod eang o brofiad o weithio mewn rolau cyllid a gweithredol ar draws y sector darlledu.

Mwy am Ian Hughes

""Mae'n bleser i mi ymuno â'r gronfa Loteri Fawr ar adeg pan fydd yn ailddatgan ei strategaeth ar gyfer y chwe blynedd nesaf. Mae'r cyfle i gyfrannu at fudiad sy'n gwneud cymaint o wahaniaeth i fywydau pobl yn digwydd yn anaml a gobeithiaf helpu pennu ffurf ei ddyfodol a'i alluogi i fwyafu ei effaith." "

Treuliodd Ian wyth mlynedd yn y BBC, fel Prif Swyddog Gweithredol Rhanbarthau Lloegr i ddechrau cyn ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr Cyllid Newyddion. Yn y rôl hon roedd Ian yn gyfrifol am integreiddio'r Gwasanaeth Byd-eang o fewn gweithrediadau ffi'r drwydded, yn ogystal â chyflwyno newid sylweddol o ganlyniad i'r diwygiadau i gwmpas ffi'r drwydded. Cyn hynny fe weithiodd i National Grid Wireless yn ei fusnes Telathrebu. Mae gan Ian brofiad cynhwysfawr o ddarlledu masnachol hefyd.

Mae Ian yn aelod o'r Sefydliad Cyfrifyddion Rheoli Siartredig.

ADBORTH