Quick menu:

Northern Ireland localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Pwyllgor Ariannu’r Deyrnas Unedig’

  • Print
Peter Ainsworth

Peter Ainsworth - Cadeirydd y Gronfa Loteri Fawr

Peter Ainsworth yw Cadeirydd DU y Gronfa Loteri Fawr ers Mehefin 2011.

Mwy am Peter Ainsworth

"Mae'n fraint mawr i fod yn gysylltiedig â'r Gronfa Loteri Fawr. A finnau'n gefnogwr brwd o'r Loteri Genedlaethol ers iddi ddechrau, mae ehangder a dyfnder rhoddion y Gronfa Loteri Fawr i gymunedau ac i'r bobl fwyaf anghenus ar draws y DU, wedi gwneud argraff enfawr arnaf. Dyma fudiad cyffrous sy'n cael effaith wirioneddol gadarnhaol ar ansawdd bywydau."

Mae Peter Ainsworth wedi bod yn Gadeirydd y Gronfa Loteri Fawr ers mis Mehefin 2011.

Mae'n Ymgynghorydd Amgylcheddol ac yn aelod sylfaenydd Grŵp Robertsbridge. Yn flaenorol roedd yn Gyfarwyddwr Cyllid Corfforaethol mewn Banc Buddsoddi mawr. Mae ganddo hanes 25 mlynedd o ymrwymiad i fywyd cyhoeddus trwy wasanaethu fel Cynghorydd Lleol ac fel Aelod Seneddol yn y llywodraeth ac yn yr wrthblaid.


Ar hyn o bryd mae Peter yn gadeirydd mewn dwy elusen genedlaethol, Plantlife International, a Sefydliad Elgar.

John Gartside OBE

Tony Burton CBE - Is-gadeirydd a Chadeirydd Archwilio a Risg

Mae Tony Burton CBE yn un o aelodau cyffredinol y Gronfa.

Mwy am Tony Burton CBE

"Mewn byd sy'n newid yn gyflym mae'r Gronfa Loteri Fawr ar genhadaeth i drawsnewid cymunedau a bywydau'r bobl mewn angen mwyaf. Fel Is-gadeirydd rwyf wrth fy modd â medru chwarae rôl gynyddol wrth ddatgloi potensial cymunedau i wella'u bywydau ac ansawdd eu cymdogaethau. "

Mae Tony yn gweithio ar ystod eang o brosiectau cymunedol ac amgylcheddol, gan gynnwys darparu cefnogaeth ar gyfer grwpiau cymunedol ar gynllunio cymdogaethau ac fel Cadeirydd Gweithredol Sustainable Homes. Hefyd, mae'n cynghori HS2 ar ddyluniad a Lafarge Tarmac ar gynaladwyedd ac mae'n ymddiriedolwr Cyfeillion y Ddaear. Sefydlodd Tony Civic Voice - yr elusen genedlaethol dros y mudiad dinesig - yn 2010 ac mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad ar fyrddau elusennau cenedlaethol, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Campaign to Protect Rural England a'r Cyngor Dylunio.

Mae Tony yn ymddiriedolwr ar gyfer ei gymdeithas ddinesig leol yn Mitcham. Dyfarnwyd CBE iddo yn Anrhydeddau'r Jiwbilî ar gyfer gwasanaethau i gynllunio, llywodraeth leol a chymuned. Gellir dod o hyd iddo ar twitter fel @Tony4Place.

Bydd Tony yn ymgymryd â swydd yr Is-gadeirydd o 1 Mehefin 2014 yn dilyn ymadawiad Anna Southall.

Dr Astrid Bonfield - Aelod Cyffredinol

Mae'r Dr Astrid Bonfield yn un o aelodau cyffredinol y Gronfa.

Mwy am Dr Astrid Bonfield

"Rwyf wrth fy modd â chael fy mhenodi i Fwrdd y Gronfa Loteri Fawr ac mae'n fraint mawr i fod yn rhan o fudiad sy'n gwneud sut sut gymaint o wahaniaeth i fywydau pobl a chymunedau"

Dr Astrid Bonfield yw Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Jiwbilî Ddiemwnt y Frenhines Elizabeth a Chronfa Goffa Diana, Tywysog Cymru; yn flaenorol roedd hi'n Gyfarwyddwr Polisi'r Sefydliad Aga Khan.

Mae hi'n aelod o'r Fenter Arweinyddiaeth Dyngarwch Fyd-eang ac yn flaenorol wedi cadeirio'r Grŵp Arianwyr HIV/AIDS Ewropeaidd a Corston Coalition of Independent Grantmakers.

Jane Robinson - Aelod pwyllgor

Penodwyd Jane Robinson yn Brif Weithredwr Cyngor Gateshead yn 2012. Mae hi'n gyfrifol am drosiant blynyddol o fwy na £500m a 5,500 o gyflogeion.

Mwy am Jane Robinson

""Rwyf wedi gweithio i'r sector cyhoeddus er dros ugain mlynedd ac rwyf wedi fy nghymell gan y ffordd y gallwn wella cyfleoedd i'r bobl a chymunedau mwyaf mewn angen trwy weithio ar y cyd. Trwy fy rôl fel Prif Weithredwr Cyngor Gateshead, rwy'n hynod ymwybodol o'r heriau sy'n wynebu llawer o gymunedau, ond rwyf hefyd wedi cael y fraint o weld yr hyn y mae modd ei gyflawni trwy gydweithio â'r cymunedau hynny a'r gwahaniaeth parhaus y gall ei wneud i fywydau pobl. Credaf fod y Gronfa Loteri Fawr mewn sefyllfa unigryw i wneud gwahaniaeth ar draws y wlad ac rwyf wrth fy modd â bod yn rhan o'r pwyllgor a fydd yn goruchwylio ei chyfeiriad a chyflwyniad yn y dyfodol." "

Ymunodd â'r Cyngor fel Prif Weithredwr Cynorthwyol yn 2005, ar ôl gweithio'n flaenorol yn y sector diwylliannol yn bennaf. Yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus Cyngor y Celfyddydau, bu'n gyfrifol am oruchwylio buddsoddiad cyfalaf a datblygu busnes, gan arloesi ymagwedd newydd at gefnogaeth ar gyfer busnesau creadigol a mentrau cymdeithasol y sector.
Mae hi'n Gadeirydd Grŵp Prif Weithredwr Awdurdod Cyfunedig datblygol y Gogledd-orllewin, Clerc i Banel yr Heddlu a Throsedd a Chlerc i Arglwydd Raglaw Tyne & Wear. Yn genedlaethol mae hi ar Fwrdd Ymgynghorol SOLACE (Cymdeithas Prif Weithredwyr Awdurdodau Lleol).
Mae ganddi raddau meistr mewn Llenyddiaeth Saesneg a Gweinyddu Busnes ac mae hi'n Gymrawd FSA.
Mae ei phenodiadau anweithredol yn cynnwys Sefydliad Cymunedol Tyne and Wear, Ymddiriedolaeth Ddatblygu Prifysgol Newcastle a North Music Trust.
Mae hi'n briod gyda thri mab ifanc.

Maureen McGinn - Cadeirydd Yr Alban

Mae Maureen McGinn wedi bod yn Aelod Pwyllgor Yr Alban y Gronfa Loteri Fawr er mis Mawrth 2007.

Mwy am Maureen McGinn

""Rwy'n falch o fod yn chwarae rhan wrth i'r Gronfa Loteri Fawr fynd yn ariannwr deallus - gweithio mewn partneriaeth, gwneud gwahaniaeth trwy'r hyn a ariannwn, dysgu o brofiad a rhannu'r canlyniadau""

Ar hyn o bryd mae hi'n ymgynghorydd cyfiawnder cymdeithasol ar hyn o bryd i Sefydliad Paul Hamlyn ac yn aelod o grŵp llywio Fenter Cyffuriau Partneriaeth Sefydliad Lloyds TSB dros Yr Alban. Mae ei phrofiad o wneud grantiau yn y gorffennol hefyd yn cynnwys rhedeg Ymddiriedolaeth Ieuenctid Laidlaw a hyrwyddodd waith partneriaeth rhwng elusennau sy'n cefnogi plant a phobl ifanc fregus yn Yr Alban. Roedd ei gyrfa gynharach yn cynnwys cyfnodau'n gweithio i elusen, undeb llafur ac mewn llywodraeth ganolog a lleol. Wedi'i geni a'i magu yn Perth, aeth i Academi Perth ac mae hi'n raddedig o Brifysgol Caeredin. Mae Maureen yn byw yng Nghaeredin ac yn briod â Syr John Elvidge ac felly fe'i hadnabyddir o bryd i'w gilydd fel Maureen, y Fonesig Elvidge.

Julie Harrison - Aelod Pwyllgor

Mae Julie Harrison wedi gweithio gyda mudiadau sector cymunedol a gwirfoddol yng Ngogledd Iwerddon er deunaw mlynedd - fel Swyddog Ymchwil i Making Belfast Work, fel Swyddog Polisi Bwrdd Elusennau'r Loteri Genedlaethol ac fel ymgynghorydd annibynnol er 1998 (Julie Harrison Consulting).

Mwy am Julie Harrison

""Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn ariannu prosiectau sy'n gwneud gwir wahaniaeth i bobl. Mae'n ychwanegu gwerth hefyd - trwy rannu dysgu a chreu cysylltiadau rhwng grwpiau a chymunedau yng Ngogledd Iwerddon.""

Mae profiad proffesiynol Julie yn cynnwys dylunio fframweithiau monitro a gwerthuso, arfarnu ceisiadau am ariannu i Raglenni Cefnogaeth Arbennig yr UE, darparu cefnogaeth dadansoddi anghenion a chynllunio i Bartneriaethau Ardal, gwerthuso rhaglenni datblygu a hwyluso mentrau lleol. Mae ei chleientiaid yn cynnwys Adrannau ac Asiantaethau Llywodraeth Ganolog, Cynghorau Lleol, mudiadau sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol mewn cymdogaethau.  Mae Julie yn ymddiddori yn y cysylltiadau rhwng polisi ac arfer ac mewn cefnogi partneriaethau effeithiol rhwng arianwyr, y rhai sy'n llunio polisi a chymunedau. Mae hi hefyd yn un o bartneriaid ‘What Not To Grow’, sy'n cefnogi ei diddordeb mewn datblygu mannau i ail-greu cysylltiadau rhwng pobl a lle maen nhw'n byw, gyda'u cymdogion a gyda'r byd naturiol. Mae Julie yn Aelod Pwyllgor blaenorol y prosiect ymgyfeillio IMAGO, Canolfan Adnoddau LINC a Community Evaluation Northern Ireland. Ar hyn o bryd mae hi'n Ymgynghorydd Strategol Cyswllt y Bwrdd Buddsoddi Strategol ac yn Gyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau.
Graham Benfield

Sian Callaghan - Aelod pwyllgor

Mae Sian wedi gweithio mewn cysylltiadau cyhoeddus, materion cyhoeddus a marchnata ers 28 mlynedd yn y sectorau preifat, cyhoeddus ac nid er elw. Er mis Gorffennaf 2014 mae hi wedi bod yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghasnewydd

Mwy am Sian Callaghan

"Roeddwn i'n awyddus i ymuno â Phwyllgor y Gronfa Loteri Fawr ar ôl gweld yr effaith y mae ein hariannu'n ei chael ar gymunedau ym mhob cwr o Gymru, ac rwyf wrth fy modd â bod yn rhan o dîm sydd â budd pobl Cymru wrth ei wraidd. Mae ymweld â'r prosiectau a gefnogwn a chlywed sut rydym yn helpu i wella bywydau wedi bod yn ysbrydoliaeth"

Yn flaenorol, gweithiodd Sian i Centrica, rhiant-gwmni Nwy Prydain am 18 mlynedd mewn amrywiaeth o rolau cyfathrebu. Yn flaenorol bu'n gweithio i Ffederasiwn Cymdeithasau Tai Cymru, yng Nghyngor Sir Morgannwg Ganol ac ar gyfer nifer o brandiau defnyddwyr, yng Nghymru ac ar draws y DU.

Yn briod â Rob, mae Sian yn byw yng Nghaerdydd. Mae hi'n gyn-aelod o fyrddau Shelter Cymru a Chymdeithas Tai Cadwyn, ac mae ganddi radd mewn Astudiaethau Cyfathrebu. 

ADBORTH