Rosemount Lifelong Learning

Fframwaith strategol

Rosemount Lifelong Learning

Ein nodau ar waith

  • Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi syniadau a phrosiectau sydd o bwys i bobl a chymunedau.
  • Rydym yn defnyddio ein grantiau a’n perthnasoedd i helpu creu cymunedau cryfach a mwy cysylltiedig.
  • Mae elusennau a mudiadau cymunedol ar draws y Deyrnas Unedig yn fywiog, amrywiol ac yn weithgar.
  • Gwelir gwerth, effeithlonrwydd ac ymddiriedaeth yn y Gronfa Loteri Fawr.

Ein hegwyddorion

Byddwn yn cael ein harwain yn y dewisiadau a wnawn gan set o egwyddorion:

Ar gyfer pawb

Mae ein grantiau’n agored i bob cymuned beth bynnag yw eu man cychwyn ac rydym yn deall y bydd angen cefnogaeth ychwanegol ar rai.

Cryfderau pobl

Rydym yn dechrau gyda'r hyn y gall pobl ei gyfrannu, a'r potensial yn eu syniad.

Catalydd i bobl eraill

Rydym yn gwrando ar, dysgu gan, gweithredu ar ac yn hwyluso'r pethau sydd o bwys i bobl, cymunedau a'n partneriaid.

Cyfeiriad a rennir, dulliau amrywiol

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth y cymunedau rydym yn gweithio gyda nhw ar draws y Deyrnas Unedig, yn gyson o ran ansawdd y cyfleoedd a gynigiwn, ac yn cefnogi pobl i daclo anghydraddoldeb.

Hyder, nid rheolaeth

Mae gennym ffydd mewn gallu pobl i beri i bethau gwych ddigwydd, gan gredu y dylai ein hariannu alluogi yn hytrach na rheoli.

Prosesau syml, barn dda

Rydym yn defnyddio prosesau syml a chymesur sy'n ein galluogi i ffurfio barn dda.

Defnyddio adnoddau'n dda

Rydym yn gwneud dewisiadau gwybodus am yr adnoddau a roddir i ni gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol: gyda gwybodaeth, gyda phobl a gydag arian, ac mewn ffordd sy'n amgylcheddol gynaliadwy.

Astudiaethau achos