Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

The Fitting Room

Cipolwg ar fywydau grŵp o drychedigion benywaidd yn y ffilm a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr, The Fitting Room
  • Print

Y peth cyntaf y sylwch arno wrth fynd i mewn i Ganolfan Ailsefydlu Prosthetis Ysbyty Stanmore yn Middlesex yw rhes o goesau prosthetig lliwgar â phatrymau arnynt. Daw delweddau o Baralympwyr Llundain 2012 yn dangos eu llafnau'n falch i'r cof, ond mae'r realiti bob dydd ar gyfer y menywod sy'n mynychu'r ganolfan yn wahanol iawn.

“Mae tabŵ o hyd ynglŷn â thrychedigion benywaidd,” meddai Nicola. “Mae'r delweddau ar y teledu'n dangos grŵp hynod unigryw o bobl sy'n gwneud pethau anhygoel er gwaethaf eu hanabledd, ond yr hyn nad ydym yn ei weld yw menywod yn byw eu bywydau bob dydd - cael cawod, rhoi dillad ymlaen, gwneud y siopa wythnosol.”

Mae'r ffilm yn ymdrin â hyn trwy gofnodi'r heriau a phrofiadau bywyd real a wynebir gan wyth o drychedigion benywaidd sy'n mynychu gwasanaeth Fitting Room yr ysbyty.

Lle i siarad

Rhoddwyd y prosiect ar waith pan ddechreuodd Nicola sgwrsio â menywod wrth iddynt aros am weld eu prosthetydd (y person sy'n gosod ac yn trwsio eu braich neu goes newydd). Roedd siarad a rhannu eu problemau'n gymorth enfawr a ganwyd grŵp Facebook y Fitting Room Friends.

“Dyma le i ni i gyd sgwrsio a chefnogi'n gilydd hyd yn oed os nad ydym yn llwyddo cwrdd yn yr ysbyty,” meddai Michelle Meltzer. Roedd Michelle yn tynnu pethau allan o gist ei char pan darodd car arall i mewn iddi - collodd ei choes uwchben y ben-glin. Rydym yn rhannu awgrymiadau hynod ddefnyddiol sy'n ein helpu goresgyn heriau bob dydd bob yn drychedig."

Dewisodd Sandra Staffiero gael ei choes wedi'i thrychu'n dilyn damwain traffig. Ar ôl blynyddoedd o lawdriniaeth aflwyddiannus, poen a morffin, gwnaeth hi'r penderfyniad a fyddai'n newid ei bywyd. “Roeddwn yn falch o gael y llawdriniaeth ond nid oedd yn gwybod unrhyw beth am fod yn drychedig. Gall yr ymateb gan ddieithriaid a sylwadau creulon fod mor anodd ddygymod ag ef ond mae'r gefnogaeth yr wyf wedi'i derbyn gan grŵp y Fitting Room Friends wedi bod yn syfrdanol."

“Mae'r merched hyn jest yn deall,” mae Jane McLaren yn cytuno. “Gall eich gwr a phlant gydymdeimlo â chi ond nid ydynt yn deall yn go iawn, ond gallaf ddweud un gair wrth y menywod hyn ac maent yn gwybod yn syth am beth yr wyf yn siarad.”

Gan fod y menywod wedi ffurfio cyfeillgarwch gydol oes, awgrymodd Nicola gofnodi'r profiadau hyn ar ffilm. Er gwaetha rhai pryderon am fod o flaen y camera, nid oedd Nicola'n brin o wirfoddolwyr.

Roeddem eisiau dangos i drychedigion eraill nad ydynt ar eu pennau eu hunain," meddai Nicola. "Rydym yn deall yn iawn y pryderon sy'n rhan o fywyd fel trychedig - sut mae'r tywydd cynnes yn gallu effeithio ar ffit eich coes, y pryder sy'n rhan o brofi esgidiau newydd, siopa yn yr archfarchnad neu fynd ar wyliau."

Mae un o brif olygfeydd y ffilm yn digwydd yn y pwll nofio, pan welwn sut mae'r menywod yn delio gyda mynd i mewn i'r pwll a dod allan ohono, a nofio gyda'r prosthetig. Mae'n un yn unig o'r tasgau bob dydd y gwelwn y menywod yn eu taclo ar y camera.

“Mae colli'ch coes yn newid eich bywyd,” meddai Michelle. “Bob dydd mae'n rhaid i chi aros yr un pwysau a gwneud eich ymarfer corff. Rhai dyddiau allwch chi ddim wisgo'ch coes oherwydd pothelli ac mae'n anghyfforddus iawn mewn tywydd poeth. Nid oes neb yn dweud wrthych am boen rhithiol lle'r oedd y coes neu fraich yn arfer bod, neu y bydd eich teulu o bosib yn ei chael hi'n anodd ddygymod â'ch prosthetig."

Mae'r camera hefyd yn dilyn y menywod y tu mewn i'r Fitting Room wrth iddynt ymgymryd â'r broses anodd o osod coes newydd - rhywbeth nad yw erioed wedi'i ddangos o'r blaen. “Gall gosod coes newydd fod yn broses anodd iawn,” meddai Nicola. "Nid yw bob amser yn gweithio a gall gymryd amser hir i'w gael yn iawn."

Newid agweddau

Felly sut fu'r ymateb i'r ffilm? “Syfrdanol!” meddai Michelle. Dywedodd ffrindiau nad ydynt erioed wedi'i wylio, "Ni feddyliais
byth amdanoch chi'n gorfod ymdopi â hynny." Teimlaf y gall y ffilm wneud sut gymaint o les. Mae'n helpu'n wir i godi ymwybyddiaeth o sut mae bywyd fel trychedig yn teimlo mewn gwirionedd."

“Mae fy nheulu'n falch iawn ohonof,” ychwanegodd Sandra. “Mae'r ffilm hon wedi'n helpu ni i gyd i agor i fyny a mynegi'n teimladau am yr hyn sydd yn aml yn rhan guddiedig neu dabŵ o'n bywydau.”

Yn awr, mae'r grŵp eisiau dosbarthu'r ffilm i ganolfannau eraill sy'n gosod coesau a breichiau a helpu trychedigion a phobl eraill sy'n paratoi ar gyfer llawdriniaeth. “Mae'r grŵp hwn a'r ffilm rydym wedi'i gwneud yn dangos faint o wahaniaeth y gall y gefnogaeth iawn ei wneud,” meddai Nicola. “Nid yw'r Fitting Room yn glinig; mae'n glwb unigryw. Efallai nad yw'n glwb y byddech yn dewis ymuno ag ef ond unwaith y byddwch yn aelod, bydd gennych ffrindiau am oes."


Derbyniodd mudiad Nicola, Pegleg Productions, grant Arian i Bawb o £9,978 ar gyfer prosiect ffilm The Fitting Room.

ADBORTH