Quick menu:

England localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Dewch i ddathlu - Enghreifftiau o brosiectau

Darllenwch am y mathau o brosiectau a allai fod yn gymwys am arian Dewch i ddathlu
  • Print

 

Lloegr

Ymgeisiodd Sefydliad Pentref Wingates i'r Gronfa Loteri Fawr y llynedd am £1,208 i gynnal parti dathlu i nodi 100 mlynedd ers adeiladu neuadd pentref yr anheddiad yn Northumberland.

Ni chafwyd presenoldeb da mewn gweithgareddau cymunedol wrth baratoi ar gyfer y digwyddiadau. Roedd hyn o ganlyniad i densiwn dros adeiladu fferm wynt gerllaw sy'n destun llosg, yn ôl Heather Leatherland, cadeirydd pwyllgor neuadd y pentref.

Meddai: “Mae Wingates yn bentref bychan gyda phoblogaeth o 33. Mae'r ardal amgylchynol yn dir fferm am filltiroedd, ac mae'n hawdd iawn i bobl deimlo'n unig. Rydym yn teimlo bod gennym ni orchwyl fel ceidwaid y neuadd i beidio â gadael i hynny ddigwydd, ac felly roeddem am gynnal rhywbeth arbennig iawn i annog pobl i ddod ynghyd."

Defnyddiwyd yr arian gan y Gronfa Loteri Fawr i gynnal Ceilidh fis Medi diwethaf a pharti te'r Nadolig ar 5 Rhagfyr.

“Cawson storm erchyll ar y diwrnod, ond roedd y neuadd dan ei sang. Rwy'n credu y caiff ei gofio am amser hir," ychwanegodd Heather.

 

Cymru

 

Mae Life Venture Solutions Ltd yng Nghaerdydd yn defnyddio £4,395 i gynnal gŵyl ffasiwn a ysbrydolir gan ddiwylliant Du ac Asiaidd, gyda'r nod o roi cyfle i gymunedau ddathlu eu diwylliant a threftadaeth, a dod â phobl ynghyd.

Cynhelir lansiad AfrasiA yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn ystod y Mis Hanes Du y mis yma. Caiff y digwyddiad ei ffilmio fel rhan o raglen ddogfen a bydd yn cynnwys arddangosfa pompren gydag arddulliau, ffasiynau a dillad traddodiadol a chyfoes ynghyd ag adloniant, a bydd yn rhoi cyfle i ddylunwyr a myfyrwyr ffasiwn lleol gyfrannu at y dathliadau hefyd.

Meddai Ndidi Spencer am y prosiect: “Rydym wedi profi rhai heriau wrth gynllunio'r digwyddiad hwn, ond erbyn hyn rydym ar ein hennill wrth i fyfyrwyr, aelodau cymuned a mudiadau ddod ynghyd i baratoi ar gyfer y penwythnos syfrdanol hwn. Dim ond y dechrau i AfrasiA yw hwn.”

 

Yr Alban

 

 

Mae Pwyllgor Gala'r Frenhines Cumbrae wedi derbyn grant o £9,750 gan Arian i Bawb Yr Alban i drefnu digwyddiad tri diwrnod arbennig i ddod â phobl o bob oedran ynghyd am ddathliad dethol o ben-blwydd y Frenhines.

Dechreuodd y prosiect gyda gwasanaeth eciwmenaidd, yn debyg i un y Frenhines, wedi'i ddilyn gan barti te'r prynhawn ar gyfer tua chant o bobl leol. Estynnwyd gwahoddiadau i bobl o bob cenhedlaeth yn ogystal â phobl sydd wedi gwasanaethu'r ynys trwy helpu eraill mewn gwaith cymunedol neu elusennol. Daeth y penwythnos dathlu i ben gyda choroniad Brenhines Cumbrae ei hun, wedi'i ddilyn gan barti stryd yn y babell fawr ar Dir y Garsiwn.  Bu'r adloniant yn cynnwys dewin, dawnsio, gemau a cherddoriaeth ynghyd â chestyll neidio a phaentio wynebau i'r plant.

 

Meddai'r trefnydd, Elizabeth Lawson, “Rydym ni mor ddiolchgar am yr arian hwn sydd wedi bod yn gymorth mawr i ni wrth wneud dathliadau pen-blwydd Ei Mawrhydi'n 90 oed yn rhywbeth i'w gofio. Rydym wedi estyn allan i bawb ar yr ynys, pobl ifanc a hen, i gymryd rhan. Rydym yn credu y bydd y dathliad hwn yn helpu dod â phawb ynghyd i wella'r hyn sydd eisoes yn ysbryd cymunedol cryf a balch.

 

Gogledd Iwerddon

 

Mae Kabalikat yn y Gogledd-orllewin yn grŵp bach a sefydlir gan aelodau'r gymuned Ffilipinaidd yn Derry/Londonderry a'r cylch i ddathlu a hyrwyddo eu diwylliant, a mynd i'r afael ag unigedd. Kabalikat yw'r gair am undod yn Ffilipineg.

Derbynion nhw grant o £4,500 gan Arian i Bawb i gynnal gŵyl llusernau Ffilipinaidd gyntaf Derry/Londonderry, gan ddod ag ychydig o befriad i'r ddinas a dathlu ei chyfeillgarwch ac amrywiaeth. Roedd y Parêd Llusernau'n ddigwyddiad am ddim i'r teulu, gyda dawns a bwyd traddodiadol, cerddoriaeth a gemau.

Meddai Jonah Atos, cydlynydd prosiect y grŵp: “Roedd yr ŵyl llusernau'n gyfle i ni ddathlu ein diwylliant a'i rannu gyda phobl y tu allan i'n cymuned a ddaeth i brofi ein bwyd, dawns a cherddoriaeth draddodiadol.”

 

ADBORTH