Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
 • Cymorth a Chefnogaeth

Rheoli'ch digwyddiad yn ddiogel

 • Print

Yma, mae ein ffrindiau yn y Cinio Mawr yn cynnig cyngor ar sut i reoli'ch digwyddiad yn ddiogel.

Oes angen yswiriant arnom ar gyfer ein digwyddiad?

Ni ddylai trefnu dathliad cymunedol fod yn broses gymhleth. Am y rhan fwyaf o bartis neu ddigwyddiadau bach sy'n digwydd mewn lleoedd preifat ni ddylai fod angen yswiriant neu drwyddedau arnoch, dim ond synnwyr cyffredin.

Yn ôl y gyfraith nid oes unrhyw ofyniad gan lywodraeth ganolog i gael Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus ar gyfer digwyddiadau preswyl bach ac nid yw llawer o gynghorau'n mynnu cael hyn. Os gofynnir i chi dalu am yswiriant neu dâl, gwnewch yn siŵr i wirio am beth mae'r tâl.

Os ydych yn cynllunio parti stryd sy'n golygu cau ffordd gyhoeddus, mae'n bosib y bydd eich cyngor yn mynnu eich bod yn trefnu Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus gan eich bod yn cau tir cyhoeddus a byddwch yn gyfrifol am yr hyn sy'n digwydd yno.

Mae yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn yswirio yn erbyn:

 • Anafiadau damweiniol i drydydd partïon (pobl eraill) a'ch gwirfoddolwyr
 • Difrod i eiddo pobl eraill
 • Costau cyfreithiol neu gostau eraill sy'n deillio o unrhyw un o'r uchod.

Nid yw'n yswirio yn erbyn y canlynol fel arfer:

 • Eich cyflogeion os ydych yn rhedeg mudiad a gydnabyddir yn gyfreithiol (CBC, cwmni cyfyngedig neu elusen).
 • Anaf damweiniol nad yw o ganlyniad i esgeulustra ar ran eich mudiad.

Mae costau yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn debygol o amrywio gan ddibynnu ar y gweithgaredd dan sylw, nifer y bobl a ffactorau eraill. Bydd cwmni yswiriant yn gallu rhoi cyngor i chi ar lefel yr yswiriant.

Os oes gan eich grŵp cymunedol statws cyfreithiol - mewn geiriau eraill mae'n gwmni cyfyngedig, CBC, elusen neu ffurf arall ar endid sydd wedi'i gydnabod yn gyfreithiol, gyda chyflogeion (nid dim ond gwirfoddolwyr) mae'n bosib y bydd angen yswiriant atebolrwydd cyflogwyr arnoch hefyd. Cysylltwch â chwmni yswiriant am fwy o wybodaeth.

A fydd angen trwyddedau eraill arnom?

Mewn arweiniad gan yr Adran dros Gymunedau a Llywodraeth Leol, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cadarnhau na ystyrir bod digwyddiadau unigol fel partïon stryd yn fusnesau bwyd, felly nid oes unrhyw ffurflenni i'w llenwi ac nid oes angen trwydded bwyd arnoch.

Os ydych eisiau cynnal barbeciw neu goginio yn yr awyr agored, mae angen defnyddio synnwyr cyffredin yn unig. Gosodwch y barbeciw mewn man diogel lle gall un person fod â rheolaeth drosto.

Os ydych yn bwriadu gwerthu alcohol yn eich digwyddiad mae'n bosib y bydd angen Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro arnoch, a bydd modd i'ch cyngor gynghori chi ar hyn o beth. Sylwer na all y Gronfa Loteri Fawr ariannu prynu alcohol.

Nid oes angen trwydded gerddoriaeth arnoch mewn digwyddiad cymunedol oni bai bod cerddoriaeth trwy chwyddseinydd yn un o brif ddibenion y digwyddiad ac mae wedi'i hyrwyddo felly.

Os dewch o hyd i unrhyw broblemau wrth drefnu'ch digwyddiad, mae bob amser yn werth siarad â'r staff sy'n gyfrifol yn y cyngor er mwyn esbonio'r sefyllfa, gan gynnwys y ddeddfwriaeth bresennol a nodwyd uchod. Os oes angen arian i symud ymlaen, mae llawer o opsiynau codi arian syml ar gael i grwpiau cymunedol bach ar draws y Deyrnas Unedig.

Oes angen i ni wneud asesiad risg?

Gan ddibynnu ar natur eich digwyddiad, gallai fod yn synhwyrol cyflawni asesiad risg er mwyn i chi fod yn hyderus y bydd y diwrnod yn mynd yn ei flaen yn hwylus. Mae'n bosib y bydd rhai cynghorau lleol yn mynnu eich bod yn gwneud hyn os ydych yn cau tir cyhoeddus.

Enghraifft: rydych yn cynnal parti stryd a byddwch yn gweini bwyd o farbeciw.

Cwestiynau i'w gofyn:

Beth yw'r peryglon?

 • Diogelwch tân
 • Diogelwch bwyd

Beth/pwy ellir eu niweidio a pham?

 • Diogelwch tân - mae perygl o anaf personol a difrod i eiddo ar gyfer y rhai sy'n gweithredu'r barbeciw ac yn yr ardal yn uniongyrchol o'i gwmpas ynghyd ag amgylchynau  cyffredinol y barbeciw.
 • Diogelwch bwyd - mae perygl o wenwyn bwyd gan fwyd nad yw wedi'i goginio'n ddigonol neu ei baratoi'n briodol ar gyfer y bobl sy'n bwyta bwyd o'r barbeciw.

Pa radd fyddech chi'n ei rhoi i'r peryglon hyn - isel/cymedrol/uchel?

 • Diogelwch tân - risg gymedrol. Mae angen i rywun profiadol weithredu'r barbeciw.
 • Diogelwch bwyd - risg isel. Dylai synnwyr cyffredin wrth baratoi a storio bwyd atal gwenwyn bwyd rhag digwydd.

Beth ydych chi'n ei wneud yn barod i leihau'r risgiau hyn?

 • Diogelwch tân - dod o hyd i ffensys i gau ardal y barbeciw i ffwrdd o weddill y stryd. Bydd rhywun sydd wedi'i hyfforddi mewn cymorth cyntaf yn bresennol hefyd.
 • Diogelwch bwyd - mae'r person sy'n gweithredu'r barbeciw yn gogydd hyderus sy'n ymwybodol o safonau hylendid bwyd.

Pa gamau pellach y mae angen eu cymryd?

 • Gan bwy? Caffael diffoddydd tân a blanced tân ar gyfer y barbeciw. Dod i hyd i flwch oer i storio cig amrwd ar gyfer y barbeciw.
 • Erbyn pryd? Wythnos cyn y digwyddiad.
 • Wedi'i wneud? Ydy - ymlaen â'r parti!

Pan fyddwch yn cwblhau asesiad risg ac yn adnabod peryglon posib, gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu gwybodaeth i bawb a allai gael eu heffeithio ynglŷn â natur y risg a'r mesurau rheoli sydd i'w defnyddio.

ADBORTH