Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
 • Cymorth a Chefnogaeth

Hyrwyddo'ch dathliad

 • Print

Rydych wedi llwyddo gyda'ch cais ac rydych bellach yn brysur yn trefnu dathliad gwych i ddod â'ch cymuned leol ynghyd. Ond beth nesaf? Ar ôl yr holl waith caled, byddwch eisiau hyrwyddo'ch prosiect ar draws eich ardal leol i sicrhau bod pawb yn gwybod amdano a'i fod yn llwyddiant ysgubol!

 

Pam dylwn hyrwyddo fy nathliad?

Wrth wraidd Dewch i ddathlu mae dymuniad i ddod â chymunedau lleol ynghyd.  Bydd hyrwyddo'ch dathliad yn helpu lledaenu'r gair ymysg eich cymdogaeth, efallai i bobl nad ydych wedi cwrdd â nhw eto.

Mae sicrhau bod pobl yn gwybod am eich dathliad yn golygu y gall ddenu pobl eraill i'ch gwasanaethau.

Gallai hyrwyddo'r gweithgaredd helpu rhoi hwb i gefnogaeth dros eich prosiect yn lleol.

Gall arwain atoch chi'n dod i wybod am weithgareddau neu brosiectau lleol eraill er mwyn i chi rannu syniadau a chefnogi'ch gilydd.

Gall helpu chi hefyd i greu rhwydweithiau lleol a'r posibilrwydd o weithgareddau eraill yn y dyfodol.

 

Beth ddylwn ei wybod am hyrwyddo fy nathliad?

Cyn mynd ar gyfryngau cymdeithasol a dechrau ffonio newyddiadurwyr, dyma rai awgrymiadau gwych:

 • Rhowch drefn ar bethau! Rhowch gynllun at ei gilydd yn amlinellu pwy sy'n gwybod beth a sut y byddwch yn eu hysbysu nhw
 • Pwy yw'r bobl rydych eisiau dweud wrthynt?
 • Beth rydych chi eisiau dweud wrth bobl?
 • Beth ydych eisiau iddynt ei wneud? Ydych chi eisiau i bobl fynychu, gwneud rhywbeth, gwirfoddoli neu efallai helpu chi i godi arian?

 

Defnyddio posteri a thaflenni

Rydym wedi creu nifer o bosteri a thaflenni y gallwch eu defnyddio i helpu hyrwyddo'ch gweithgareddau Dewch i ddathlu.

Rhowch nhw ar led a dangoswch nhw mewn cynifer o leoedd â phosib yn eich ardal leol. Mae llyfrgelloedd, canolfannau iechyd siopau papurau newydd a chanolfannau hamdden yn lleoedd da i'w dewis er mwyn i lawer o bobl weld beth sydd ar y gweill.

Mae ein posteri a thaflenni'n barod i chi eu defnyddio; y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw ychwanegu manylion eich dathliad.

 

Poster Dwech i ddathlu

Taflen Dwech I ddathlu

 

Logos

Bydd unrhyw un sy'n derbyn dyfarniad Dewch i ddathlu'n derbyn balwnau, baneri a sticeri â brand y Gronfa Loteri Fawr arnynt i'w defnyddio fel rhan o'ch digwyddiad.

Gallwch lawrlwytho ein logo hefyd os hoffech ddylunio'ch deunyddiau'ch hun.

Rhwydweithiwch

Bydd eich cymuned leol yn cynnwys pobl a mudiadau a all helpu sicrhau bod eich dathliad yn llwyddiant. Gallant helpu lledaenu'r gair, ei hyrwyddo ar wefannau a chylchlythyron neu ddylanwadu ar bobl sy'n gwneud penderfyniadau'n lleol.

Pwy dylwn gysylltu â nhw?

Gallech dderbyn cefnogaeth gan grwpiau fel:

 • busnesau lleol
 • grwpiau cymunedol a chymdeithasau trigolion
 • cynghorau gwasanaeth gwirfoddol
 • ysgolion
 • papurau newydd lleol
 • mudiadau gwirfoddol eraill

 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â'ch Aelodau Seneddol, cynghorwyr, Aelodau Cynulliad, Aelodau Senedd Yr Alban neu Aelodau Senedd Ewrop lleol. Rhowch wybod iddynt beth rydych yn ei wneud a'r hynny gobeithiwch ei gyflawni. Os gallwch annog nhw i ddod i'ch digwyddiad gall helpu denu hyd yn oed yn fwy o sylw.

Dywedwch wrthym!

Gallwn helpu chi hefyd i hyrwyddo'ch gweithgaredd ac rydym am glywed beth rydych yn ei wneud a pha mor dda mae wedi bod.

Byddwn yn anfon dolen i arolwg atoch i gywain gwybodaeth syml am eich cynlluniau. Bydd hyn yn helpu ni rhoi gwybod i bobl am beth sy'n digwydd yn eu hardal leol. Bydd yr holl wybodaeth yn ymddangos ar ein map Dewch i ddathlu.

Mae'n bosib y byddwn yn cysylltu â chi i rannu'ch stori ar ôl i'ch gweithgaredd ddigwydd, felly gofalwch dynnu llawer o luniau ar y dydd!

 

ADBORTH