Yn hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy mewn cymunedau'r arfordir.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
Maint yr ariannu
£50,000 to £300,000
Terfyn amser ymgeisio
Ar agor yng Nghymru'n unig. Y terfyn amser Cam un yw 12 hanner dydd, 12 Mawrth 2018
Crynodeb Arrow pointing down

Nod Cronfa Cymunedau’r Arfordir (CCA) yw annog datblygiad economaidd cymunedau arfordirol y Deyrnas Unedig trwy ddyfarnu arian i greu twf economaidd a swyddi cynaliadwy. Ers dechrau Cronfa Cymunedau’r Arfordir yn 2012 rydym wedi dyfarnu grantiau i 277 o fudiadau ar draws y Deyrnas Unedig gwerth £170 miliwn. Rhagwelir y bydd yr arian hwn yn cyflwyno dros 16,000 o swyddi ac yn helpu i ddenu dros £316 miliwn o arian ychwanegol i ardaloedd arfordirol.* Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn cyflwyno Cronfa Cymunedau’r Arfordir ar ran y Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Gweinyddiaethau Datganoledig Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae rownd ariannu bellach ar agor ar hyn o bryd yng Nghymru'n unig. Disgwylir i'r rownd nesaf yn Lloegr a Gogledd Iwerddon gael ei chyhoeddi'n ddiweddarach yn 2018. Nid yw manylion ynghylch ariannu ar gyfer y dyfodol yn Yr Alban ar gael eto.

Adroddiad cynnydd blynyddol Cronfa Cymunedau'r Arfordir

I gael gwybodaeth am gynnydd prosiectau a ariannwyd yn Rowndiau 1, 2 a 3 CCA, darllenwch dau adroddiad cynnydd cyntaf CCA: 

*Mae'r ffigurau hyn yn cynnwys yr holl ariannu yn Rowndiau 1 i 3, a Rownd 4 yn Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Rownd 5 (Cymru'n unig) Arrow pointing down

Mae CCA Rownd 5 ar agor ar hyn o bryd yng Nghymru'n unig a'r terfyn amser ar gyfer ymgeiswyr Cam 1 yw hanner dydd ar 12 Mawrth 2018. Bydd grantiau rhwng £50,000 a £300,000 ar gael ar gyfer prosiectau a fydd yn cefnogi datblygiad economaidd cymunedau'r arfordir yng Nghymru trwy hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy, gyda phob prosiect i'w gwblhau erbyn mis Mawrth 2021.

Pwy all ymgeisio?

Gallwch ymgeisio am Rownd 5 CCA yng Nghymru os ydych yn:

  • Gwmni sector preifat
  • Awdurdod lleol
  • Corff sector cyhoeddus arall
  • Elusen
  • Mudiad sector gwirfoddol a chymunedol
  • Menter Gymdeithasol, gan gynnwys cydweithfeydd a mentrau perchnogaeth gymunedol
  • Asiantaethau datblygu

Mae'n rhaid bod eich mudiad yn cynnwys o leiaf 2 aelod nad ydynt yn perthyn i'w gilydd sy'n 18 oed neu'n hŷn ar y pwyllgor rheoli. Ni allwn ariannu unig fasnachwyr.

Eisiau gwneud yn hollol siŵr bod eich prosiect yn gymwys? Cliciwch yma i ddefnyddio ein teclyn gwirio cymhwysedd.

Fel arall gallwch gysylltu â'n tîm Cymorth trwy e-bostio arfordir@cronfaloterifawr.org.uk neu ffonio 0300 123 0735 rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Digwyddiadau briffio

I gael gwybod mwy am Gronfa Cymunedau'r Arfordir ac i glywed gan brosiectau sydd wedi'u hariannu trwy rowndiau blaenorol y rhaglen, cofrestwch ar gyfer un o'n digwyddiadau briffio isod.

Os na allwch ddod i'r un o'r digwyddiadau hyn ond fe hoffech siarad â rhywun am y rhaglen, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion uchod.

Prosiectau a ariannwyd Arrow pointing down

Derbyniodd pedair rownd gyntaf CCA nifer sylweddol, a dangosodd y prosiectau llwyddiannus yr isod:

  • Tystiolaeth o allbynnau prosiect clir, a chreu swyddi yn benodol
  • Gallu i gyflwyno o fewn y graddfeydd amser y cytunwyd arnynt
  • Cynaladwyedd y gweithgaredd a'r effaith yn y tymor hwy.

Canfod pa brosiectau sydd wedi'u hariannu gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir hyd yma:

Ymholiadau Arrow pointing down