Cylch Meithrin Llanfair Caereinion

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Cylch Meithrin Llanfair Caereinion

Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£300 i £10,000
Terfyn amser ymgeisio

Dim dyddiad cau

Pwy all ymgeisio am y grant hwn?

Gallwch ymgeisio os yw eich mudiad yn:

 • fudiad gwirfoddol neu gymunedol
  • elusen gofrestredig
  • grŵp neu glwb sydd â chyfansoddiad
  • cwmni nid er elw neu Gwmni Buddiant Cymunedol
  • menter gymdeithasol
 • ysgol
 • corff statudol (gan gynnwys cyngor tref, plwyf neu gymuned)

Ni allwn dderbyn ffurflenni cais gan:

 • unigolion
 • unig fasnachwyr
 • cwmnïau y mae eu bwriad yw creu elw yn bennaf i'w ddosbarthu'n breifat
 • mudiadau sydd wedi’u lleoli y tu allan i'r Deyrnas Unedig
 • ceisiadau a wneir gan un mudiad ar ran mudiad arall.

Am beth rydym ni'n chwilio yn eich cais?

Mae gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol dair blaenoriaeth ariannu ac mae'n rhaid i chi fedru dweud wrthym yn eich cais sut fydd eich prosiect neu weithgaredd yn:

 • dod â phobl ynghyd ac adeiladu cysylltiadau cryf o fewn ac ar draws cymunedau
 • gwella'r lleoedd a lleoliadau sy'n bwysig i gymunedau
 • galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i ddelio â phroblemau yn y cam cynharaf posib.

Mae'n bwysig i ni eich bod yn cynnwys eich cymuned wrth ddylunio, datblygu a chyflwyno'r gweithgareddau rydych yn eu cynllunio. Rydym yn teimlo y bydd eich prosiect neu weithgaredd yn fwy llwyddiannus o ganlyniad i hyn.

Rydym yn awyddus hefyd i gefnogi mudiadau bach a byddwn yn ystyried eich incwm wrth i ni wneud penderfyniad.

Fe’ch anogir i wylio’r fideo byr hwn gan y gallai fod ddefnyddiol i esbonio sut i gynnwys eich cymuned wrth ddylunio, datblygu a chyflwyno’r gweithgareddau rydych yn eu cynllunio.

Ar beth gallwch chi wario'r arian?

Gallwn ariannu amrywiaeth eang o eitemau ac mae rhai enghreifftiau o'r rhain isod. Nid rhestr gynhwysfawr mo hon, felly dylech gysylltu â ni os ydych yn ansicr.

Gallwn ariannu:

 • cyfarpar
 • digwyddiadau unigol
 • prosiectau cyfalaf bach
 • costau staff
 • costau hyfforddi
 • cludiant
 • gwres a golau/costau rhedeg
 • treuliau gwirfoddolwyr.

Ni allwn ariannu:

 • alcohol
 • costau wrth gefn, benthyciadau, gwaddolion neu log
 • talu rhywun arall i ysgrifennu'ch cais
 • gweithgareddau gwleidyddol neu grefyddol
 • gweithgareddau gwneud elw/codi arian
 • TAW adferadwy
 • gweithgareddau statudol.
Sut ydych chi'n ymgeisio?

Ar hyn o bryd mae dau ddull ymgeisio, trwy ffurflen gais PDF neu ffurflen gais ar-lein.

Ymgeisio trwy’r ffurflen ar-lein

Yn awr gallwch gyflwyno cais trwy ffurflen we, yn hytrach na lawrlwytho PDF.

Cais Ar-lein

Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr cael adborth gennych ar sut brofiad a gawsoch.

Gwneud cais trwy e-bost neu bost

 1. Darllenwch y ddogfen arweiniad (PDF 650 KB) hwn yn gyntaf.
 2. Cadwch y ffurflen gais (PDF 383 KB) ar eich cyfrifiadur ac agorwch hi gyda'r fersiwn diweddaraf o Adobe Reader. Peidiwch â defnyddio Preview neu unrhyw raglen arall. Noder na allwn dderbyn fersiynau hŷn y ffurflen gais mwyach.
 3. Y ffordd fwyaf hwylus o lenwi'r ffurflen yw o fewn y ffeil ei hun - nid oes angen i chi argraffu, oni bai bod yn well gennych ei hanfon trwy'r post.
 4. Anfonwch y ffurflen gais wedi'i chwblhau atom trwy e-bost neu'r post.

Byddwn yn eich hysbysu chi am ein penderfyniad ymhen tua deg wythnos.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni yn cymru@cronfaloterifawr.org.uk neu ffoniwch ein tîm cymorth ar 0300 123 0735. Gall defnyddwyr cyfnewid testun ffonio ni ar 18001 plws 0300 123 0735.

Dogfennau cysylltiedig

Gwiriadau

Fel mudiad sy’n dosbarthu arian cyhoeddus, rydym yn cyflawni nifer o wiriadau ar yr wybodaeth a ddarparwch i ni.