Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£300 to £10,000
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau
Pwy all ymgeisio am y grant hwn? Arrow pointing down

Gallwch ymgeisio os yw eich mudiad yn:

 • fudiad gwirfoddol neu gymunedol
  • elusen gofrestredig
  • grŵp neu glwb sydd â chyfansoddiad
  • cwmni nid er elw neu Gwmni Buddiant Cymunedol
  • menter gymdeithasol
 • ysgol
 • corff statudol (gan gynnwys cyngor tref, plwyf neu gymuned)

Ni allwn dderbyn ffurflenni cais gan:

 • unigolion
 • unig fasnachwyr
 • cwmnïau y mae eu bwriad yw creu elw yn bennaf i'w ddosbarthu'n breifat
 • mudiadau sydd wedi’u lleoli y tu allan i'r Deyrnas Unedig
 • ceisiadau a wneir gan un mudiad ar ran mudiad arall.

Am beth rydym ni'n chwilio yn eich cais?

Mae gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol dair blaenoriaeth ariannu ac mae'n rhaid i chi fedru dweud wrthym yn eich cais sut fydd eich prosiect neu weithgaredd yn:

 • dod â phobl ynghyd ac adeiladu cysylltiadau cryf o fewn ac ar draws cymunedau
 • gwella'r lleoedd a lleoliadau sy'n bwysig i gymunedau
 • galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i ddelio â phroblemau yn y cam cynharaf posib.

Mae'n bwysig i ni eich bod yn cynnwys eich cymuned wrth ddylunio, datblygu a chyflwyno'r gweithgareddau rydych yn eu cynllunio. Rydym yn teimlo y bydd eich prosiect neu weithgaredd yn fwy llwyddiannus o ganlyniad i hyn.

Rydym yn awyddus hefyd i gefnogi mudiadau bach a byddwn yn ystyried eich incwm wrth i ni wneud penderfyniad.

Fe’ch anogir i wylio’r fideo byr hwn gan y gallai fod ddefnyddiol i esbonio sut i gynnwys eich cymuned wrth ddylunio, datblygu a chyflwyno’r gweithgareddau rydych yn eu cynllunio.


Ar beth gallwch chi wario'r arian? Arrow pointing down

Gallwn ariannu amrywiaeth eang o eitemau ac mae rhai enghreifftiau o'r rhain isod. Nid rhestr gynhwysfawr mo hon, felly dylech gysylltu â ni os ydych yn ansicr.

Gallwn ariannu:

 • cyfarpar
 • digwyddiadau unigol
 • prosiectau cyfalaf bach
 • costau staff
 • costau hyfforddi
 • cludiant
 • gwres a golau/costau rhedeg
 • treuliau gwirfoddolwyr.

Ni allwn ariannu:

 • alcohol
 • costau wrth gefn, benthyciadau, gwaddolion neu log
 • talu rhywun arall i ysgrifennu'ch cais
 • gweithgareddau gwleidyddol neu grefyddol
 • gweithgareddau gwneud elw/codi arian
 • TAW adferadwy
 • gweithgareddau statudol.


Sut ydych chi'n ymgeisio? Arrow pointing down
 1. Darllenwch y ddogfen arweiniad hwn yn gyntaf (PDF 650 KB).
 2. Cadwch y ffurflen gais (PDF 700 KB) ar eich cyfrifiadur ac agorwch hi gyda'r fersiwn diweddaraf o Adobe Reader. Peidiwch â defnyddio Preview neu unrhyw raglen arall.
 3. Y ffordd fwyaf hwylus o lenwi'r ffurflen yw o fewn y ffeil ei hun - nid oes angen i chi argraffu, oni bai bod yn well gennych ei hanfon trwy'r post.
 4. Anfonwch y ffurflen gais wedi'i chwblhau atom trwy e-bost neu'r post.

Byddwn yn eich hysbysu chi am ein penderfyniad ymhen tua deg wythnos.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni yn cymru@cronfaloterifawr.org.uk neu ffoniwch ein tîm cymorth ar 0300 123 0735. Gall defnyddwyr cyfnewid testun ffonio ni ar 18001 plws 0300 123 0735.

Dogfennau cysylltiedig

Ymgeisio gan ddefnyddio’r ffurflen dreial ar-lein

Rydym yn treialu proses ymgeisio newydd gyda nifer bach o ddefnyddwyr. Os ydych yn rhan o’r treial ar-lein parhewch â’ch cais yma

Gwiriadau

Fel mudiad sy’n dosbarthu arian cyhoeddus, rydym yn cyflawni nifer o wiriadau ar yr wybodaeth a ddarparwch i ni.