The Macular Disease Society

Pawb a’i Le: Grantiau Mawr

The Macular Disease Society

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw rhwng £100,001 a £500,000.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
Maint yr ariannu
£100,001 to £500,000
Cyfanswm ar gael
Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau
Beth yw Pawb a'i Le? Arrow pointing down
Pwy all ymgeisio? Arrow pointing down

Gallwch ymgeisio os ydych yn un o'r canlynol ac wedi'ch lleoli yn y Deyrnas Unedig:

 • grŵp gwirfoddol neu gymunedol
 • elusen gofrestredig
 • cydweithfa
 • menter gymdeithasol neu gwmni buddiant cymunedol
 • cwmni nid er elw sy'n gyfyngedig trwy warant
 • mudiad statudol fel awdurdod iechyd, bwrdd iechyd neu ysgol.

Mae croeso i bartneriaethau o bob sector ymgeisio cyhyd â bod yr ymgeisydd arweiniol yn un o'r mathau o fudiadau sydd wedi'u rhestru uchod. Mae'n rhaid bod gan eich mudiad bwyllgor rheoli gydag o leiaf dri aelod nad ydynt yn perthyn i'w gilydd, y maent yn 18 oed neu'n hŷn. Ni allwn ariannu unigolion neu unig fasnachwyr, grwpiau sy'n gwneud elw a mudiadau nad ydynt wedi'u sefydlu yn y Deyrnas Unedig. Mae'n rhaid bod mwyafrif o'r bobl a fydd yn elwa o'r prosiect yn byw yng Nghymru.

Gwirio a ydych yn gymwys

Eisiau gwneud yn hollol siŵr bod eich prosiect yn gymwys? Rydym wedi creu teclyn gwirio cymhwyster isod i chi ei ddefnyddio unrhyw bryd. Fel arall, gallwch gysylltu â'n tîm Cymorth trwy anfon e-bost i cymru@cronfaloterifawr.org.uk neu ffonio 0300 123 0735 rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Teclyn gwirio cymhwyster ar-lein

Am beth allwch chi ymgeisio? Arrow pointing down

Gall Pawb a'i Le ariannu costau cyfalaf a refeniw hyd at £500,000, fel cyfarpar, costau staff a gwaith adnewyddu. gallwn ariannu prosiectau am hyd am bum mlynedd. Ni allwn ariannu:

 • alcohol
 • gweithgareddau gwneud elw/codi arian
 • TAW adferadwy
 • gweithgareddau statudol
 • gweithgareddau gwleidyddol neu grefyddol
 • talu rhywun arall i ysgrifennu'ch cais.
Sut ydw i'n ymgeisio? Arrow pointing down

Mae dau gam i'r broses ymgeisio. Mae cais cam un ar gael i chi ei lawrlwytho isod. Mae croeso i chi gysylltu â ni cyn dechrau ar eich cais i drafod eich syniad prosiect ac i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych. Cysylltwch â ni os:

 • yw eich prosiect yn cynnwys tir ac adeiladau
 • ydych yn ystyried ymgeisio am Grant Datblygu Cyfalaf
 • yw eich prosiect yn parhau â gweithgareddau presennol.

Mae'r mathau o gwestiynau y byddwn yn eu gofyn ar gael yn y ddogfen arweiniad. Bydd yn ddefnyddiol i chi gael cymaint o wybodaeth wrth law â phosib. Os ydych yn gofyn i ni am gyngor ar eich syniad prosiect trwy e-bost, rhowch gymaint o wybodaeth â phosib yn eich e-bost er mwyn i ni roi adborth priodol yn ein hateb Gallwch gyflwyno'r ffurflen gais hon unrhyw bryd. Ar ôl i ni dderbyn y cais, byddwn yn eich hysbysu p'un a fu'r cais yn llwyddiannus ai beidio o fewn 30 niwrnod gwaith (tua chwech wythnos). Os nad ydych yn llwyddiannus byddwn yn dweud pam wrthych, ac os dymunwch gallwch ailgyflwyno ar ôl i chi ystyried yr adborth. Os byddwch yn llwyddiannus, byddwn yn eich gwahodd i gwblhau cais Cam dau neu gynllun prosiect. Bydd gennych hyd at bedwar mis i gwblhau'r cais. Pan fyddwch wedi cyflwyno eich cais Cam Dau, byddwch yn derbyn penderfyniad terfynol o fewn pedwar mis.

Gallwch gysylltu â'n tîm Cymorth trwy anfon e-bost i cymru@cronfaloterifawr.org.uk neu ffonio 0300 123 0735 rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Dogfennau cysylltiedig

Noder na allwn dderbyn fersiynau hŷn y ffurflen gais mwyach.

Gwiriadau

Fel mudiad sy’n dosbarthu arian cyhoeddus, rydym yn cyflawni nifer o wiriadau ar yr wybodaeth a ddarparwch i ni.