Building Bridges

Pawb a’i Le: Grantiau Maint Canolig

Building Bridges

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £10,001 a £100,000.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
Maint yr ariannu
£10,001 to £100,000
Cyfanswm ar gael
Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau
Beth yw Pawb a'i Le? Arrow pointing down
Pwy all ymgeisio? Arrow pointing down

Gallwch ymgeisio os ydych yn un o'r canlynol ac wedi'ch lleoli yn y Deyrnas Unedig:

 • grŵp gwirfoddol neu gymunedol
 • elusen gofrestredig
 • cydweithfa
 • menter gymdeithasol neu gwmni buddiant cymunedol
 • cwmni nid er elw sy'n gyfyngedig trwy warant,
 • mudiad statudol fel awdurdod iechyd, bwrdd iechyd neu ysgol.

Mae croeso i bartneriaethau o bob sector ymgeisio cyhyd â bod yr ymgeisydd arweiniol yn un o'r mathau o fudiadau sydd wedi'u rhestru uchod. Mae'n rhaid bod gan eich mudiad bwyllgor rheoli gydag o leiaf dri aelod nad ydynt yn perthyn i'w gilydd, y maent yn 18 oed neu'n hŷn.

Ni allwn ariannu unigolion neu unig fasnachwyr, grwpiau sy'n gwneud elw a mudiadau nad ydynt wedi'u sefydlu yn y Deyrnas Unedig. Mae'n rhaid bod mwyafrif o'r bobl a fydd yn elwa o'r prosiect yn byw yng Nghymru.

Gwirio a ydych yn gymwys

Eisiau gwneud yn hollol siŵr bod eich prosiect yn gymwys? Rydym wedi creu teclyn gwirio cymhwyster isod i chi ei ddefnyddio unrhyw bryd. Fel arall, gallwch gysylltu â'n tîm Cymorth trwy anfon e-bost i cymru@cronfaloterifawr.org.uk neu ffonio 0300 123 0735 rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Teclyn gwirio cymhwyster ar-lein

Am beth allwch chi ymgeisio? Arrow pointing down

Gall Pawb a'i Le ariannu costau cyfalaf a refeniw hyd at £500,000, fel cyfarpar, costau staff a gwaith adnewyddu. gallwn ariannu prosiectau am hyd am bum mlynedd. Ni allwn ariannu:

 • alcohol
 • gweithgareddau gwneud elw/codi arian
 • TAW adferadwy
 • gweithgareddau statudol
 • gweithgareddau gwleidyddol neu grefyddol
 • talu rhywun arall i ysgrifennu'ch cais.
Sut ydw i'n ymgeisio? Arrow pointing down

Rydych wedi dweud wrthym y byddai'n well gennych siarad â ni am eich syniad prosiect cyn i chi ddechrau cwblhau ffurflen gais. Rydym wedi gwrando ar eich adborth ac yn gofyn i ymgeiswyr gysylltu â ni dros y ffôn neu e-bost cyn i ni anfon ffurflen gais atoch. Nid asesiad mo hwn – rydym yma i'ch cefnogi i ddatblygu eich syniad prosiect a siarad trwy unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Ni ddylech boeni bod gennych ddim ond un cyfle i siarad â ni. Cofiwch y gallwch gysylltu â ni eto am gyngor unrhyw bryd. I gael y budd mwyaf o'r sgwrs, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen nodiadau arweiniad y rhaglen, sydd ar gael isod.

Mae'r mathau o gwestiynau y byddwn yn eu gofyn ar gael yn y ddogfen arweiniad. Bydd yn ddefnyddiol i chi gael cymaint o wybodaeth wrth law â phosib. Os ydych yn gofyn i ni am gyngor ar eich syniad prosiect trwy e-bost, rhowch gymaint o wybodaeth â phosib yn eich e-bost er mwyn i ni roi adborth priodol yn ein hateb.

Os credwch fod eich prosiect yn rhywbeth y gallwn ei ariannu ond mae angen i chi wneud rhywfaint o waith pellach ar eich syniad, byddwn yn cynnig cyngor i chi ei ystyried cyn rhoi ffurflen gais i chi.

Os teimlwn fod eich prosiect yn barod, byddwn yn anfon ffurflen gais atoch i chi ei chwblhau a’i dychwelyd. Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen wedi'i chwblhau, byddwn yn asesu'ch cais ac yn rhoi penderfyniad i chi o fewn 3 mis. Os nad yw eich prosiect yn rhywbeth y gallwn ei ariannu o dan Pawb a'i Le, byddwn yn dweud pam wrthych.

Gallwch gysylltu â'n tîm Cymorth trwy anfon e-bost i cymru@cronfaloterifawr.org.uk neu ffonio 0300 123 0735 rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Dogfennau cysylltiedig

Noder na allwn dderbyn fersiynau hŷn y ffurflen gais mwyach.

Gwiriadau

Fel mudiad sy’n dosbarthu arian cyhoeddus, rydym yn cyflawni nifer o wiriadau ar yr wybodaeth a ddarparwch i ni.