Peninsula Ecology Park, Grant £5,350

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol - Sut i gael grant o hyd at £10,000

Peninsula Ecology Park, Grant £5,350

Gall grant gan y Loteri Genedlaethol helpu gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned. Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau. Byddwn yn ariannu mudiadau gyda syniadau gwych am brosiect a fydd yn:

 • Siapio'r lleoedd a lleoliadau sy'n bwysig i gymunedau
 • Dod â mwy o bobl ynghyd ac adeiladu cysylltiadau cryf o fewn ac ar draws cymunedau
 • Galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i ddelio â phroblemau yn y cam cynharaf posib.

Eisiau gwybod mwy? Dechreuwch drwy ddweud wrthym ble fydd eich prosiect wedi'i leoli

O bryd i'w gilydd mae'r Gronfa'n gwneud grantiau o dan £10,000 i brosiectau sydd o fudd i bobl ym mhob cwr o'r Deyrnas Unedig. Mwy o wybodaeth am ein grantiau Deyrnas Unedig gyfan. Rydym yn gwneud grantiau dros £10,000 ar gyfer prosiectau tymor hirach hefyd.

Cymorth Gwladwriaethol

Mae cyllid cyhoeddus ar gyfer mudiadau sy’n cyflawni gweithgareddau masnachol, gan gynnwys y rhai sydd â statws elusennol, wedi’i reoli gan reolau Cymorth Gwladwriaethol y Comisiwn Ewropeaidd. Diffinnir cymorth gwladwriaethol gan gyfamod sefydlu'r Comisiwn Ewropeaidd fel "unrhyw gymorth a roddir gan Aelod-wladwriaeth sy'n aflunio neu'n bygwth aflunio cystadleuaeth trwy ffafrio ymgymeraethau penodol neu gynhyrchu nwyddau penodol”.

Ystyrir bod y Loteri Genedlaethol yn ddarparwr adnoddau'r wladwriaeth ochr yn ochr â chyrff llywodraeth cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Mae methu â chydymffurfio â'r rheolau'n golygu bod y cymorth yn anghyfreithlon, ac y gallai fod angen i dderbynnydd y cymorth ei ad-dalu gyda llog.

Chi sy'n gyfrifol am wirio p'un a oes angen cymeradwyaeth Cymorth Gwladwriaethol ai beidio. Wrth ddatblygu eich cais, mae’n bwysig eich bod yn ystyried ac, os bydd angen, ceisio cyngor ynghylch rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol. Dylech geisio cyngor cyfreithiol os ydych yn ansicr p'un a fydd angen cymeradwyaeth ar gyfer eich prosiect ai beidio.

Enghreifftiau o brosiectau sydd wedi eu hariannu

 • The Horn of Africa People’s Aid NI

  Working to increase social inclusion and access for migrant families, refugees, and asylum seekers, The Horn of Africa People’s Aid NI (HAPANI) is being supported by Big Lottery Fund funding to provide English language and IT classes. Darllen mwy
 • Northern Ireland Institute for the Disabled

  Through their hostel in central Belfast, Northern Ireland Institute for the Disabled is providing opportunities for homeless men to develop their skills and interests, improving their mental health and wellbeing. Darllen mwy
 • New Routes

  Using horse riding and horse care training in the Daventry area as an alternative pathway to education, New Routes have been supporting children with National Lottery Fund help. Darllen mwy