Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Darllen ar y Cyd yn ehangu ledled y wlad o ganlyniad ariannu hael gan y Loteri Genedlaethol

Elusen genedlaethol i leihau ynysiad cymdeithasol, a helpu pobl a phroblemau iechyd meddwl a dementia trwy grwpiau darllen
  • Print
Area:
DU gyfan
Release date:
11 1 2018

Mae The Reader, elusen genedlaethol gyda’r ddiben o gynnal cymdeithas iachach a chryfach trwy raglen Darllen ar y Cyd dan arweiniad gwirfoddolwyr, wedi derbyn £850,000 o arian Lotri Genedlaethol gan y Gronfa Loteri Fawr.

Mae The Reader yn dwyn pobl ynghyd trwy Ddarllen ar y Cyd – model syml sy'n creu effaith gadarnhaol ar gyfer pobl sy'n byw ag ynysu cymdeithasol, materion iechyd meddwl neu ddementia. Gyda straeon a cherddi yn cael eu darllen ar lafar, mae ein grwpiau darllen wythnosol yn creu awyrgylch cyfeillgar a chroesawgar ble gellid rhannu syniadau a sylwadau. Gall aelodau'r grŵp ddarganfod ystyr personol yn y llenyddiaeth, gwella eu lles emosiynol, ac adeiladu cysylltiadau cymdeithasol gydag eraill, gan greu cymunedau cryfach a mwy cefnogol.

Mewn arolwg diweddar o brosiectau yn Llundain, Bristol ac ar draws y Gogledd-orllewin, adroddodd dros 90% o wirfoddolwyr The Reader fod eu profiadau o arwain grwpiau Darllen ar y Cyd wedi gwella eu lles personol, magu ymdeimlad o gyflawniad a gwneud iddynt deimlo'n fwy cysylltiedig â phobl eraill. Yn ogystal, mae 93% o bobl yn teimlo'n well ar ôl mynychu sesiwn Darllen ar y Cyd a 91% yn ddweud bod eu hyder a sgiliau cyfathrebu wedi gwella. Dywedodd un aelod o grŵp: "Mae’r grwpiau darllen yn fath o feddyginiaeth wahanol a trwyddynt dwi ‘di dod yn ôl i fywyd."

Bydd grant y Loteri Genedlaethol yn rhedeg dros dair blynedd i gryfhau llwyfannau digidol, sianeli cyfathrebu ac adnoddau bydd yn helpu'r elusen gyrraedd mwy o bobl. Bydd hyn hefyd yn galluogi The Reader i recriwtio, hyfforddi a chefnogi dros 700 o wirfoddolwyr, yn ogystal â grymuso'r rhwydwaith bodianol ar draws gwahanol rannau o'r DU, i greu a thyfu cymunedau lleol a chefnogol ar gyfer pobl o bob oed a chefndir.

Trwy ddatblygu modelau newydd o bartneriaeth, bydd y prosiect yn gweithio gyda sefydliadau cymunedol sefydledig, megis The Bromley by Bow Centre, i sefydlu Darllen ar y Cyd yn eu gwasanaethau. Bydd The Reader yn dwyn Darllen ar y Cyd i'r rheini gall elwa fwyaf o’r cymorth cymdeithasol ac emosiynol gan ddarparu grwpiau wythnosol iddynt trwy weithio'n agos gyda meddygon teulu lleol, a gwasanaethau cymunedol, iechyd a llyfrgelloedd.

Dywedodd Jane Davis, Cyfarwyddwr The Reader: "Rydym wrth ein bodd i dderbyn arian y Loteri Genedlaethol, sydd yn fuddsoddiad mewn Darllen ar y Cyd a hefyd yn y bobl bydd yn arwain y mudiad hwn. Pobl sy'n gwneud i’r peth rhyfeddol hwn ddigwydd pan maent yn eistedd a darllen gyda'i gilydd. Cawsom ein hysbrydoli i roi gwirfoddolwyr yn flaenorol gan brosiect yn Merseyside a ariennid gan y Gronfa Loteri Fawr rhai blynyddoedd yn ôl, ac mae’n weddus yn awr, y bydd y grant hwn yn ein galluogi i wneud hyn ar draws y DU."

Dywedodd Joe Ferns, Cyfarwyddwr Cyllid y DU ar gyfer y Gronfa Loteri Fawr: "Mae’r ymchwil a gynhaliwyd gan The Reader yn dangos y gwahaniaeth gall Darllen ar y Cyd cael ar gyfer gwirfoddolwyr ac aelodau grŵp, a dyma pam yr ydym yn falch i ariannu’r prosiect hwn i ehangu ledled y DU. Bydd yn rhoi cyfle i bobl wella eu sgiliau cymdeithasol a byw bywydau hapusach.

"Dan arweiniad nifer helaeth o wirfoddolwyr, bydd y prosiect hwn yn gwneud gwahaniaeth hanfodol i gymunedau, gan ddod â phobl o bob oed a chefndir at ei gilydd i feddwl yn wahanol a chael profiad o antur newydd drwy lygaid rhywun arall."

Yn 2011, dechreuodd The Reader ar brosiect pum mlynedd, a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr, a wnaeth hyfforddi dros 280 o wirfoddolwyr i ddod â Darllen ar y Cyd i 2243 o bobl hŷn mewn cartrefi gofal a lleoliadau cymunedol ar draws Merseyside. Pan ddaeth y prosiect i ben mynegodd dros 80% o wirfoddolwyr eu bwriad i barhau i ddarllen gyda phobl hŷn yn eu cymunedau lleol. Yr angerdd ac ymrwymiad personol hwn gan wirfoddolwyr i greu effaith cymdeithasol cadarnhaol yn eu cymunedau eu hunain sydd wedi gosod y sylfaen i ni newid The Reader i fodel dan arweiniad gwirfoddolwyr, a datblygu system cymhorthi wirfoddolwyr bydd yn cael eu cynyddu gan y buddsoddiad digidol hwn a’i gyflwyno ledled y wlad.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Ddarllen ar y Cyd neu sut y gallwch wirfoddoli, gwelwch https://www.thereader.org.uk

Nodyn I olygyddion

Gwybodaeth am The Reader www.thereader.org.uk

Mae The Reader yn fenter gymdeithasol elusennol wobrwyol sy'n dwyn pobl at ei gilydd, newid bywydau ac adeiladu cymunedau drwy rannu llenyddiaeth wych. Trwy ein model unigryw o Ddarllen ar y Cyd daw grwpiau bach at ei gilydd bob wythnos i ddarllen stori a cherdd ar lafar gyda thrafodaeth grŵp dan arweiniad Arweinydd Darllen hyfforddedig.

Ers dros ddegawd mae The Reader wedi gweithio mewn partneriaeth â Grwpiau Comisiynu Clinigol, Cyrff Iechyd Cyhoeddus ac Ymddiriedolaethau'r GIG ledled y DU i gefnogi miloedd o bobl ag amrywiaeth eang o faterion iechyd a chymdeithasol gan gynnwys, cyflyrau iechyd meddwl, dementia, poen cronig, ynysu ac adferiad o gamddefnyddio sylweddau.

Boed yn cael ei gyflwyno gan wirfoddolwyr neu staff The Reader, mae Darllen ar y Cyd yn cynnig ffordd ymarferol i bobl wella lles, magu hyder a chysylltu gydag eraill.

CYMDEITHASOL - @thereaderorg #SharedReading Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Emma Walsh, Cynorthwyydd Cyfathrebu: emmawalsh@thereader.org.uk 07565 816 022

Y Gronfa Loteri Fawr

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn defnyddio arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i helpu cymunedau a chyflawni eu huchelgais. O brosiectau lleol, bach i fentrau ledled y DU, gydag ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr daw pobl at ei gilydd i wneud gwahaniaeth i’w iechyd, lles a'u hamgylchedd. Ers mis Mehefin 2004 dyfarnwyd y gronfa £8.5 biliwn i brosiectau sy'n gwella bywydau miliynau o bobl.

GwefanTwitterFacebookInstagram

ADBORTH