Quick menu:

England localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Y Gronfa Loteri Fawr yn penodi Prif Weithredwr newydd

  • Print
Area:
DU gyfan
Programme:
Corfforaethol
Release date:
13 5 2013

Heddiw mae'r Gronfa Loteri Fawr wedi cyhoeddi penodiad Dawn Austwick fel Prif Weithredwr newydd y mudiad.

Mae Dawn yn ymuno â'r Gronfa Loteri Fawr o Sefydliad Esmée Fairbairn, mudiad y mae hi wedi'i arwain yn llwyddiannus fel Prif Weithredwr ers 2005. Bydd hi'n cymryd drosodd o Peter Wanless, sy'n gadael ar ddiwedd mis Mai i fynd yn Brif Weithredwr NSPCC.

Croesawodd Cadeirydd y Gronfa Loteri Fawr, Peter Ainsworth, i'r Gronfa, sy'n dosbarthu 40 y cant o'r holl arian achosion da y Loteri Genedlaethol ar draws y DU, gan ddyfarnu tua £700 miliwn o ariannu bob blwyddyn.

Meddai Peter Ainsworth: “Mae'r penodiad hwn yn dilyn proses hynod gystadleuol ac edrychaf ymlaen at weithio gyda Dawn, a fydd yn dod â chyfoeth o brofiad, mewnwelediad a brwdfrydedd i'r Gronfa Loteri Fawr.”

Ychwanegodd: “Mae hi'n ymuno â'r Gronfa ar adeg sydd, yn ogystal â bod yn gyffrous, hefyd yn heriol. Rydym yn gweithredu mewn hinsawdd economaidd anodd sy'n gwneud cyflwyniad ein cenhadaeth, i gefnogi'r bobl a'r cymunedau mwyaf anghenus, hyd yn oed yn fwy pwysig.

Achubodd Peter Ainsworth ar gyfle'r penodiad newydd i ddiolch i'r Prif Weithredwr ymadawol, Peter Wanless, sydd wedi arwain y Gronfa Loteri Fawr ers pum mlynedd: “O dan arweinyddiaeth Peter, mae'r Gronfa Loteri Fawr wedi mynd o nerth i nerth, gan fynd yn fwy effeithlon a thorri tir newydd mewn cynnwys y cyhoedd, buddsoddiad cymdeithasol ac yn bwysicach oll, gwneud gwahaniaeth i gymunedau lleol - yn ystod deiliadaeth Peter, rydym wedi cael y fraint o ariannu mwy na 64,000 o brosiectau ar draws y DU i gyflwyno syniadau disglair, rhai mawr a rhai bach.”

Meddai Dawn Austwick: “Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn gweithio'n galed i drawsnewid cymunedau a bywydau pobl anghenus, yn aml mewn ffyrdd sy'n llawn dychymyg, gan gynnwys y bobl eu hunain yn uniongyrchol. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at y cyfle i adeiladu ar effaith y Gronfa mewn ffyrdd sy'n dod â buddion parhaus i gymunedau ac ansawdd bywydau ar draws y DU."

Bydd hi'n ymgymryd â'r swydd yn hydref 2013. Yn y cyfamser, bydd y Cyfarwyddwr Strategaeth, Perfformiad a Dysgu, Ceri Doyle, yn dal yr awenau fel y Prif Weithredwr Gweithredol.

Nodiadau Bywgraffiadol

Dawn Austwick

Sefydliad Esmée Fairbairn Prif Weithredwr ers 2005. Yn flaenorol yn Ddirprwy Gyfarwyddwr yr Amgueddfa Brydeinig ac yn Gyfarwyddwr Prosiectau Tate Modern rhwng 1995 a 2000. Cyn hynny roedd Dawn yn Brif Ymgynghorydd gyda KPMG, Rheolwr Half Moon Theatre, Llundain, ac yn Cydlynydd Prosiectau gydag Arts & Business. Mae ganddi MBA gan Ysgol Fusnes Llundain a doethuriaeth anrhydeddus gan Brifysgol Fetropolitan Llundain. Mae Dawn hefyd yn un o Ymddiriedolwyr y Palasau Brenhinol Hanesyddol, yn cadeirio'r Fforwm Sefydliadau ac yn un o Gyfarwyddwyr Big Society Capital. Mae Dawn yn gydymaith y Sefydliad Rheoli Siartredig.

Peter Wanless

Ymunodd Peter Wanless â'r Gronfa Loteri Fawr yn 2008 o'r Adran Addysg lle treuliodd 10 mlynedd fel Cyfarwyddwr. Yn flaenorol fe weithiodd yn Nhrysorlys EM ac fel Prif Ysgrifennydd Preifat i dri Gweinidog Cabinet.


Diwedd//


Swyddfa Wasg y Gronfa Loteri Fawr: 020 7211 1888
Cyswllt cyfryngau y tu allan i oriau: 07867 500 572

Mae manylion llawn rhaglenni a dyfarniadau grant y Gronfa Loteri Fawr ar gael ar y wefan: www.cronfaloterifawr.org.uk
Gofyn cwestiwn i'r Gronfa Loteri Fawr yma: http://ask.biglotteryfund.org.uk/cymorth/wales/
Dilynwch y Gronfa Loteri Fawr ar Twitter: @LoteriFawrCymru #CLF
Dod o hyd i'r Gronfa ar facebook: www.facebook.com/BigLotteryFundWales

Nodiadau i Olygyddion

  • Mae’r Gronfa Loteri Fawr, dosbarthwr mwyaf arian achosion da y Loteri Genedlaethol yn gyfrifol am ddyrannu 40% o'r arian a godir ar gyfer achosion da gan y Loteri Genedlaethol.
  • Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn ymrwymedig i ddod â gwir welliannau i gymunedau a bywydau’r rhai mwyaf anghenus, ac wedi bod yn dosbarthu grantiau ym meysydd iechyd, addysg, yr amgylchedd ac achosion elusennol ar draws y DU. Ers mis Mehefin 2004 mae'r Gronfa Loteri Fawr wedi dyfarnu bron £6 biliwn.
  • Sefydlwyd y Gronfa’n swyddogol gan Senedd y DU ar 1 Rhagfyr 2006.
  • Ers i’r Loteri Genedlaethol ddechrau ym 1994, mae 28c o bob punt sy’n cael ei gwario gan y cyhoedd wedi mynd at achosion da. O ganlyniad i hyn mae dros £29 biliwn wedi’i godi a mwy na 400,000 o grantiau wedi’u dyfarnu ar draws meysydd y celfyddydau, chwaraeon, treftadaeth, elusennau, iechyd, addysg a’r amgylchedd
ADBORTH