Quick menu:

England localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Paid â chymryd fy nhwyllo i! Fferm o dan bwysau wedi'i syfrdanu gyda grant gan y Loteri Genedlaethol

  • Print
Area:
Cymru
Programme:
Pawb a'i Le
Release date:
2 2 2018

Mae fferm gymunedol yn Abertawe a oedd ar fin cau llai na 12 mis yn ôl yn dathlu'r newyddion y bydd grant gan y Loteri Genedlaethol yn creu cyfleoedd ar gyfer ei chymuned.

Mae Fferm Gymunedol Abertawe yn un o dri ar ddeg o brosiectau ar draws Cymru sy'n rhannu £3,654,410 fel rhan o rownd ddiweddaraf rhaglen Pawb a'i Le'r Gronfa Loteri Fawr. (Cliciwch yma i weld rhestr lawn o ddyfarniadau)

Byddant yn defnyddio £99,992 i gefnogi pobl newydd sydd ag anawsterau iechyd meddwl i gael cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddi.

Mae'r dyfarniadau'n bosib diolch i arian sydd wedi'i neilltuo dros achosion da o werthu tocynnau'r Loteri Genedlaethol.

Bu'n rhaid i un gwirfoddolwr, Paul Abraham, sy'n mynychu'r fferm roi'r gorau i'r gwaith oherwydd anaf gysylltiedig â'r gwaith. Meddai: “Rwy'n dwlu ar y fferm - mae'n lle gwych a chynhwysol. Mae wedi helpu fi i fwynhau pethau eto ar ôl newid mawr yn fy mywyd, collais fy swydd ac roeddwn yn delio â phroblemau iechyd - roeddwn mewn tipyn o dwll. Mae gwirfoddoli ar y Fferm wedi fy helpu i ddringo allan o'r twll hwnnw, ar un pwynt ni allwn wedi y ffordd ymlaen. Roeddwn bob amser wedi bod mor brysur ac wedyn roeddwn wedi fy niflasu ac yn teimlo'n ddiwerth gan nad oeddwn yn defnyddio fy sgiliau.

"Erbyn hyn rwy'n edrych ymlaen at ddydd Iau a gwirfoddoli gyda fy nghyfeillion. Diwrnod i mi fy hun yw e, dwi ddim yn ŵr priod, tad, tad-cu neu'r un sy'n mynd â'r ci am dro. Paul ydw i! Rwy'n cyflawni pethau, rhoi rhywbeth yn ôl a byddaf bellach yn cael helpu mwy o bobl newydd i ddechrau mwynhau bywyd eto."

Yn siarad am y grant, meddai'r Rheolwr Gwirfoddoli a Hyfforddi, Kate Gibbs: “Rwyf wrth fy modd bod y Gronfa Loteri Fawr wedi penderfynu dyfarnu'r grant hwn i'r Fferm. Mae'r Fferm yn bodoli diolch i, a dros, wirfoddolwyr ac i wella lles. Ein cymuned yw'r ysbrydoliaeth a'r grym y tu ôl i'r prosiect newydd.

“Mae wedi bod yn flwyddyn anodd - blwyddyn yn ôl roeddem yn wynebu'r bygythiad difrifol o orfod cau ond diolch i benderfyniad y gwirfoddolwyr, oriau o waith caled ac agwedd bositif, rydym yma o hyd ac mae'r argoel yn dda. Rwyf wedi gweld o lygad y ffynnon y gall gwirfoddoli ar y fferm newid bywydau pobl ac mae'n wych cael y cyfle i adeiladu ar hwn trwy hyfforddi gwirfoddolwyr i fedru cefnogi eraill gyda'u problemau iechyd."

Yn Wrecsam, bydd y prosiect Empower - Be The Change yn defnyddio £246,008 i fynd â phobl yn Wrecsam, Conwy, Sir y Fflint a Sir Ddinbych trwy ei Raglen O Wirfoddoli i Gyflogaeth, gan wella'u hyder, gwydnwch ariannol a sgiliau cyflogadwyedd. Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn astudio tuag at gymhwyster ILM achrededig, cael eu hannog i wneud lleoliadau gwirfoddoli cymunedol a chael eu cefnogi i ddychwelyd i addysg neu gyflogaeth.

Gan amlygu pwysigrwydd y rhaglen Pawb a'i Le, meddai Rona Aldrich, Aelod Pwyllgor Cymru'r Gronfa Loteri Fawr: "Mae rhaglenni fel Pawb a'i Le'n gwneud gwahaniaeth i fywydau cynifer o bobl mewn cymunedau ar draws Cymru.

“Mae'n cyflwyno ar ein haddewid i ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol i adfywio ac adnewyddu cymunedau, mynd i'r afael yn uniongyrchol ag anfantais a gadael etifeddiaeth a fydd yn parhau.”

Mae'r rhaglen Pawb a'i Le'n dyfarnu grantiau rhwng £10,001 ac £500,000 ar gyfer amrywiaeth eang o brosiectau cymunedol. I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen a sut y gallwch ymgeisio, ewch i www.biglotteryfund.org.uk/porwrariannucymru

Mwy o Wybodaeth:

Alexander Davies - Swyddfa Wasg y Gronfa Loteri Fawr: 029 2067 8236
Llinell Ymholiadau Cyhoeddus: 0300 123 0735                Cyfnewid Testun: 18001+0300 123 0735
Mae manylion llawn rhaglenni a dyfarniadau grant y Gronfa Loteri Fawr ar gael yn: www.cronfaloterifawr.org.uk
Dilynwch Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Twitter: www.twitter.com/loterifawrcymru
Dewch o hyd i Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Facebook: www.facebook.com/biglotteryfundwales

  • Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi dyheadau pobl sydd am wella bywyd yn eu cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Rydym yn gyfrifol am ddosbarthu 40% o'r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ac yn buddsoddi dros £650 miliwn bob blwyddyn mewn prosiectau, rhai bach a rhai mawr, ym meysydd iechyd, addysg, yr amgylchedd ac elusennol.
  • Er mis Mehefin 2004 rydym wedi dyfarnu dros £6.5 biliwn i brosiectau sy'n gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau mewn angen, o ymyrraeth blynyddoedd cynnar i ariannu teithiau coffáu ar gyfer cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd.
  • Ers i'r Loteri Genedlaethol ddechrau ym 1994, mae £34 biliwn wedi'i godi a mwy na 500,000 o grantiau wedi'u dyfarnu.
ADBORTH