Quick menu:

Northern Ireland localisation bar

OK
 • Cymorth a Chefnogaeth

£150,000 o arian Y Loteri Genedlaethol wedi'i ennill ar ôl pleidlais gyhoeddus ar draws ITV Cymru

 • Print
Area:
Cymru
Programme:

Release date:
3 5 2018

Enillodd 3D Kids, Cardiff People First a The Trinity Project y nifer uchaf o bleidleisiau'r cyhoedd trwy Prosiectau'r Bobl, a welodd pum grŵp cymunedol yn y rhanbarth yn cystadlu am gyfran o £150,000. Bydd y grantiau newydd hyn yn helpu nhw i barhau â'u gwaith o ddod â phobl ynghyd, creu cymunedau cryfach a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Ers 13 mlynedd, mae'r Gronfa Loteri Fawr, ITV a'r Loteri Genedlaethol wedi dod ynghyd i roi cyfle i'r cyhoedd benderfynu sut y dylid defnyddio arian gan y Loteri Genedlaethol  yn eu hardal leol. Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol mewn cymunedau ledled y Deyrnas Unedig.

Wedi'i ddylunio i ddathlu rhai o'r prosiectau anhygoel y mae'r Gronfa Loteri Fawr wedi'u cefnogi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cyrhaeddodd 95 o grwpiau cymunedol y rhestr fer, gyda phum grŵp yn mynd benben â'i gilydd ym mhob rhanbarth. Y swm cyfan fu ar gael ledled y Deyrnas Unedig i newid bywydau pobl oedd £3 miliwn.

Y tri phrosiect a dderbyniodd y nifer uchaf o bleidleisiau yn ITV Cymru Wales yw:

Gwyliau Hapus gan 3D Kids, yn Ynys Môn, a dderbyniodd £49,300 gyda'r nod o gweithio  gyda phobl ifanc gydag anableddau difrifol a’u teuluoedd sy’n byw mewn cymunedau gwledig ac arunig yn Ynys Môn. Bydd y prosiect yn prynu carafán y gellir ei addasu er mwyn cludo pobl ifainc sydd ag anawsterau symudedd. Bydd y prosiect yn cefnogi pobl ifanc a’u teuluoedd trwy drefnu tripiau undydd, boreau coffi cymunedol a disgos a fydd yn gwella hyder pobl a chynyddu cydlyniad cymunedol..

Ain’t No Mountain High Enough gan Cardiff People First, yng Nghaerdydd, y dyfarnwyd £36,412 iddo er mwyn cefnogi phobl gydag anableddau dysgu i gymryd rhan mewn teithiau cerdded ym Mannau Brycheiniog, a fydd yn cynyddu eu ffitrwydd a hefyd eu hyder. Byddant hefyd yn trefnu tripiau ar gyfer pobl ag anawsterau symudedd.

Global Gardens gan The Trinity Project yng Nghaerdydd, a dderbyniodd £49,241 i hyrwyddo cyfathrebu rhyng-ddiwylliannol yn eu safle rhandir yng Nghaerdydd trwy arddio, coginio a bwyta gan ddod â ffoaduriaid, ceiswyr lloches a’r gymuned ehangach ynghyd, a gan gefnogi iechyd a llesiant y cyfranogwyr. Byddant hefyd yn adeiladu toiled ar y safle er mwyn iddo fod yn fwy hygyrch ar gyfer pobl sy’n cymryd rhan.

Meddai Joe Ferns, Cyfarwyddwr Ariannu Deyrnas Unedig y Gronfa Loteri Fawr: “Mae Prosiectau'r Bobl yn amlygu'r pethau rhyfeddol y mae pobl a chymunedau'n ei wneud ar draws y Deyrnas Unedig. O bentrefi gwledig i drefi a dinasoedd, mae pobl leol yn cydweithio i helpu ei gilydd i fyw bywydau mwy hapus ac iach. Rydym yn gyffrous iawn i weld yr enillwyr eleni'n defnyddio grantiau'r Loteri Genedlaethol i ddatblygu eu prosiectau ymhellach, gan ddod â mwy o bobl ynghyd i wneud gwahaniaethau a all newid bywydau yn eu hardal leol."

 

Ers 2005, mae mwy na £42 miliwn wedi ei ddyfarnu trwy'r bartneriaeth hon rhwng y Gronfa Loteri Fawr, y Loteri Genedlaethol ac ITV i 960 o Achosion Da ar draws y Deyrnas Unedig.

Ar gyfer ymholiadau'r wasg ffoniwch:

Swyddfa'r Wasg:                                  029 2067 8236

Cyswllt cyfryngau y tu allan i oriau:     07867 500572

Ynghylch y Gronfa Loteri Fawr a Phrosiectau'r Bobl

 • Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol wedi codi mwy na £37 biliwn at achosion da ar draws y Deyrnas Unedig ar ffurf 525,000 o grantiau er 1994.
 • Bob wythnos, mae'r Gronfa Loteri Fawr yn cynhyrchu, ar gyfartaledd, £30 miliwn ar gyfer prosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol - at ei gilydd mae £37 biliwn bellach wedi'i godi a mwy na 525,000 o grantiau wedi eu gwneud ledled y Deyrnas Unedig, y rhaglen adfywio dinesig a chymdeithasol mwyaf ers y 19eg Ganrif. Hyd yma mae'r Gronfa Loteri Fawr wedi dosbarthu dros £65 biliwn mewn gwobrau a chreu mwy na 4,750 o filiwnyddion neu luosfiliwnyddion ers lansio ym 1994.
 • I gael mwy o wybodaeth am y Loteri Genedlaethol  a'i gemau, ewch i: www.national-lottery.co.uk
 • Mae'n rhaid i chwaraewyr holl gemau'r Loteri Genedlaethol fod yn 16 oed neu'n hŷn.
 • Mae Prosiectau'r Bobl yn bartneriaeth rhwng y Gronfa Loteri Fawr, ITV, STV a'r Loteri Genedlaethol sy'n rhoi cyfle i'r cyhoedd ddweud eu dweud am sut mae arian Loteri'n cael ei wario yn eu cymuned.
 • Mae'r gystadleuaeth yn ariannu prosiectau sy'n gwella bywydau pobl a chymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. 
 • Eleni, roedd 57 dyfarniad o hyd at £50,000 ar gael ledled y Deyrnas Unedig - tri dyfarniad ym mhob rhanbarth ITV.
 • Am ragor o wybodaeth ar y grwpiau ar y rhestr fer a sut i bleidleisio, ewch i www.prosiectaurbobl.org.uk.
 • Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn defnyddio arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i helpu cymunedau i gyflawni eu huchelgais. O brosiectau bach lleol i fentrau Deyrnas Unedig gyfan, mae ein grantiau'n dod â phobl ynghyd i wneud gwahaniaeth i'w hiechyd, lles a'u hamgylchedd. Er Mehefin 2004 rydym wedi dyfarnu £8.5 biliwn i brosiectau sy'n newid bywydau miliynau o bobl.
ADBORTH