Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Arian gan y Loteri Genedlaethol i gryfhau'r trydydd sector yng Nghymru

  • Print
Area:
Cymru
Programme:
Pawb a'i Le
Release date:
3 11 2017

Mae prosiect a fydd yn cryfhau galluoedd y trydydd sector ymysg y rhai diweddaraf y dyfernir arian Loteri Genedlaethol iddynt.

Mae £121,692 yn cael ei ddyfarnu i Ymddiriedolaeth Cranfield fel rhan o raglen Sgiliau Trydydd Sector y Gronfa Loteri Fawr, sydd â'r nod o beilota dulliau arloesol o ddod â sgiliau ac arbenigedd newydd i fudiadau yn y trydydd sector.

Mae'r grant yn golygu y gall Ymddiriedolaeth Cranfield ehangu eu gwaith presennol i Gymru;  gan lansio yng Nghaerdydd ac wedyn ehangu i Abertawe, Casnewydd a Rhondda Cynon Taf.

Bydd y prosiect tair blynedd yn cyflogi gweithwyr busnes proffesiynol i fentora mudiadau maint bach a chanolig i wella'u harweinyddiaeth a chyfeiriad strategol, rheolaeth ddynol, rheolaeth ariannol, cynaladwyedd, perfformiad ac effaith. Bydd y grant yn ariannu cyflogau, costau rhedeg y prosiect a chostau cyffredinol.

Meddai Amanda Tincknell, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Cranfield: “Rydym wrth ein boddau â chael cefnogaeth gan y Gronfa Loteri Fawr i ddatblygu ein gwaith yng Nghymru.  Rydym wedi cyflawni nifer bach o brosiectau ymgynghoriaeth yng Nghymru'n barod, a bydd cael cefnogaeth gan y Gronfa Loteri Fawr yn golygu y gallwn symud ymlaen i adeiladu ein gwasanaeth yn sylweddol, er mwyn cydweithio â mwy o elusennau. Hoffem ddweud diolch i'r Gronfa Loteri Fawr ac i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am wneud gwahaniaeth cadarnhaol a rhoi'r cyfle i ni helpu adeiladu elusennau mwy llwyddiannus a chynaliadwy yn Ne Cymru. ”

Mae Christopher Mill, Cadeirydd Grŵp Llywio Prosiectau Samariaid Cymoedd De Cymru, wedi cydweithio ag Ymddiriedolaeth Cranfield ar brosiect ymgynghoriaeth rheoli, ac mae'n falch iawn y bydd mwy o elusennau yn Ne Cymru yn gallu elwa o'u gwaith ymgynghoriaeth gwerthfawr, gan ddweud: “Rwyf wedi gweld y manteision sy'n deillio o'r gefnogaeth a roddwyd gan un o wirfoddolwyr Ymddiriedolaeth Cranfield i Brosiect Samariaid Cymoedd De Cymru ac rwy'n falch iawn o weld gweithgareddau Ymddiriedolaeth Cranfield yn ehangu yng Nghymru, mae'n newyddion da iawn i'r trydydd sector yng Nghymru a'r rhai sy'n dibynnu ar ei effeithiolrwydd.”

Gan amlygu pwysigrwydd y rhaglen Sgiliau Trydydd Sector, meddai Andrew Owen, Pennaeth Ariannu gyda'r Gronfa Loteri Fawr: "Mae rhaglenni fel Sgiliau Trydydd Sector yn gwneud gwahaniaeth i fywydau cynifer o bobl mewn cymunedau ar draws Cymru.

“Mae'n golygu y gellir dod â sgiliau newydd i fudiadau a fydd yn helpu nhw i ffynnu a manteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael iddynt.”

Mwy o Wybodaeth:

Alexander Davies - Swyddfa Wasg y Gronfa Loteri Fawr: 029 2067 8236
Llinell Ymholiadau Cyhoeddus: 0300 123 0735                         Ffôn testun: 18001+0300 123 0735
Mae manylion llawn rhaglenni a dyfarniadau grant y Gronfa Loteri Fawr ar gael yn: www.cronfaloterifawr.org.uk
Dilynwch Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Twitter: www.twitter.com/loterifawrcymru
Dewch o hyd i Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Facebook: www.facebook.com/biglotteryfundwales

  • Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi dyheadau pobl sydd am wella bywyd yn eu cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Rydym yn gyfrifol am ddosbarthu 40% o'r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ac yn buddsoddi dros £650 miliwn bob blwyddyn mewn prosiectau, rhai bach a rhai mawr, ym meysydd iechyd, addysg, yr amgylchedd ac elusennol.
  • Er mis Mehefin 2004 rydym wedi dyfarnu dros £6.5 biliwn i brosiectau sy'n gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau mewn angen, o ymyrraeth blynyddoedd cynnar i ariannu teithiau coffáu ar gyfer cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd.
  • Ers i'r Loteri Genedlaethol ddechrau ym 1994, mae £34 biliwn wedi'i godi a mwy na 500,000 o grantiau wedi'u dyfarnu.
ADBORTH