Quick menu:

England localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Eiriolwyr cymunedol yn ymuno â thimau ariannu'r Loteri Genedlaethol

  • Print
Area:
Cymru
Release date:
5 3 2018

Mae pump o bobl o bob cwr o Gymru wedi'u dethol i helpu penderfynu sut caiff arian y Loteri Genedlaethol ei fuddsoddi mewn gwella bywydau miloedd o bobl ar draws Cymru.
 
Mae Helen Wilkinson, o Sir Ddinbych, a Nicola Russell-Brooks, o Abertawe, wedi ymuno â Phwyllgor Cymru'r Gronfa Loteri Fawr ac yn awr byddant yn cefnogi'r Gronfa i oruchwylio sut caiff miliynau o bunnoedd gan y Loteri Genedlaethol eu buddsoddi ledled Cymru.

Helen yw Prif Weithredwr Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Sir Ddinbych ac yn flaenorol mae hi wedi gweithio dros Senedd y Deyrnas Unedig, Newyddion a Materion Cyfoes y BBC a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, lle bu'n arwain ar eu gwaith polisi a dylanwadu ar wrthdlodi a Chydlyniant Ewropeaidd 2014-2020.

Mae Nicola yn rhedeg ei microfusnes ei hun yng Ngorllewin Cymru sy'n cefnogi pobl hŷn i gynnal eu hannibyniaeth. Mae hi hefyd yn fentor Busnes Cymru ac yn wirfoddoli dros Gofal Canser y Fron Cymru, yn flaenorol bu'n Brif Weithredwr Age Cymru Bae Abertawe, bryd hynny arweiniodd hi’r elusen trwy fodel menter gymdeithasol newydd o weithio mewn partneriaeth â'r sector preifat lleol i ddiwallu anghenion pobl hŷn yn Abertawe.

Ar ben hynny, mae Ceri Pritchard, Sylfaenydd Resolfen Building Blocks yng Nghastell-nedd, Dylan Gallanders, myfyriwr ym Mhrifysgol Caerfaddon a Llysgennad Uned Hyrwyddo’r Loteri Genedlaethol, a Ela Fôn Williams, o Gyngor Conwy, i gyd wedi ymuno â'r pwyllgor Pawb a'i Le. Byddant yn chwarae rôl fawr wrth benderfynu sut caiff arian y Loteri Genedlaethol trwy raglen grantiau mawr nodedig y Gronfa Loteri Fawr, sy'n cynnig symiau rhwng £10,001 a £500,000, ei ddefnyddio.

A hithau wrth ei bodd ag ymuno â Phwyllgor Cymru, ychwanegodd Nicola: “Mae'n wefreiddiol ac yn anrhydedd fawr gennyf gael fy mhenodi i Bwyllgor Cymru.  Rwy'n edrych ymlaen at helpu pobl yng Nghymru i ddefnyddio'r grantiau sydd ar gael iddynt i ddatblygu gwasanaethau a fydd yn creu canlyniadau go iawn ar eu cyfer ac yn adeiladu ar eu cryfderau."

Ychwanegodd Helen: "Mae'n bleser ac yn anrhydedd gennyf ymuno â Phwyllgor Cymru. Mae gennyf edmygedd a pharch mawr at waith y Gronfa Loteri Fawr a'r nifer mawr o sefydliadau ac unigolion sy'n elwa o'r grantiau, cyngor a chefnogaeth a ddarperir gan y Gronfa. Rwy'n edrych ymlaen at gyfrannu at weledigaeth y sefydliad o Alluogi Pobl i Arwain a gweithredu fel llysgennad dros waith y Gronfa yng Nghymru er mwyn amlygu'r gwaith gwych sy'n cael ei wneud gan fudiadau a grwpiau cymunedol, a gwneud popeth y gallaf i ledaenu'r neges am bwysigrwydd y Loteri Genedlaethol i gymunedau ar draws Cymru."

Mwy o Wybodaeth:

Alexander Davies - Swyddfa Wasg y Gronfa Loteri Fawr: 029 2067 8236
Llinell Ymholiadau Cyhoeddus: 0300 123 0735                Cyfnewid Testun: 18001+0300 123 0735
Mae manylion llawn rhaglenni a dyfarniadau grant y Gronfa Loteri Fawr ar gael yn: www.cronfaloterifawr.org.uk
Dilynwch Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Twitter: www.twitter.com/loterifawrcymru
Dewch o hyd i Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Facebook: www.facebook.com/biglotteryfundwales

• Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi dyheadau pobl sydd am wella bywyd yn eu cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Rydym yn gyfrifol am ddosbarthu 40% o'r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ac yn buddsoddi dros £650 miliwn bob blwyddyn mewn prosiectau, rhai bach a rhai mawr, ym meysydd iechyd, addysg, yr amgylchedd ac elusennol.
• Er mis Mehefin 2004 rydym wedi dyfarnu dros £6.5 biliwn i brosiectau sy'n gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau mewn angen, o ymyrraeth blynyddoedd cynnar i ariannu teithiau coffáu ar gyfer cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd.
• Ers i'r Loteri Genedlaethol ddechrau ym 1994, mae £34 biliwn wedi'i godi a mwy na 500,000 o grantiau wedi'u dyfarnu.

ADBORTH