Quick menu:

Scotland localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Aeth cymunedau ledled Cymru allan yn yr awyr agored ym mis Awst gyda £315,192 gan y Loteri Genedlaethol

  • Print
Area:
Cymru
Programme:
Arian i Bawb Cymru
Release date:
5 9 2017

Mae mwy na £300,000 o arian cyhoeddus wedi'i ddyfarnu i 74 o gymunedau ar draws Cymru gan Arian i Bawb y Cronfa Loteri Fawr ym mis Awst. Mae'r dyfarniadau oll yn bosib diolch i bobl sy'n prynu tocynnau'r Loteri Genedlaethol - mae canran o'r arian o werthu tocynnau'n cael eu neilltuo i ariannu grantiau fel y rhain. I gael manylion yr holl ddyfarniadau y mis yma, cliciwch yma i lawrlwytho pdf.

Gwelodd mis Awst 2017 74 o gymunedau'n dathlu mwy na'r ŵyl y banc anarferol o heulog trwy fwynhau'r awyr agored. Defnyddiodd llawer o gymuned Cymru eu grantiau i drefnu sioeau a gwyliau: prynodd Sioe Sirol Sir Ddinbych a Sir y Fflint 500 o glwydi defaid gyda £4,750, cynhaliodd Bwcle yn Sir y Fflint Ŵyl Tref gyda £4,500 a rhedodd Little Village Big Show yn Llanfechain, Powys weithdai a hurio rhai atyniadau newydd gyda £4,984, huriodd Goginan yng Ngheredigion babell fawr a system sain am £2,886 ar gyfer eu Sioe Pentref, cynhaliodd Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli, Sir Gâr ddigwyddiad gŵyl y banc ar gyfer y gymuned leol gyda £4,880, ac ym Mlaenau gwent dyfarnwyd £5,000 i Ffrindiau Tyleri i ariannu Aberfest 2017.

Rhoddwyd hwb i arddwyr wrth i Arddwyr Cymunedol Cilybebyll dderbyn £5,000 am siediau a gwelyau uchel, a bydd Pentrebane Zone yng Nghaerdydd yn defnyddio £4,926 i drawsnewid dau ddarn segur o dir i gerddi. Bydd Cronfa Amwynderau Parklands yng Nghasnewydd yn gwario eu £5,000 ar ardd synhwyraidd a bydd £4,850 yn helpu prosiect Tyfwyr Ifainc Ysgol Pen-y-Bryn yn Abertawe. Bydd Eglwys Sant Tyfaelog ym Margoed yn ariannu gardd gymunedol gyda £5,000.

Elwodd Clybiau Bowls hefyd; derbyniodd Ystog £4,999 i wella'u maes, a phrynodd Talgarth awyrydd gyda'u £4,410.
Ymysg y prosiectau eraill sy'n ymhyfrydu mewn cais llwyddiannus mae:

Tempart yng Nghasnewydd a fydd yn defnyddio eu £5,000 ar gydweithio'n greadigol â phobl sydd â dementia i'w helpu cofnodi eu hatgofion ar ffilm cyn iddynt bylu.

Ddim yn bell i ffwrdd yng Nghwmbrân, bydd Randomz Ltd yn gwario eu £5,000 ar sefydlu caffi brecwast er mwyn i bobl ifainc ennill profiad o arlwyo ac ennill cymwysterau. Byddant yn darparu hyd at tri deg brecwast am ddim i bobl ifainc ddifreintiedig.

Bydd Grŵp Cenedlaethol Dawns Cymru'n defnyddio eu grant o £5,000 i gyflwyno rhaglen o sesiynau dawns ar gyfer pobl sy'n byw gyda Parkinsons.

Bydd Cangen Llys Nini (Caerdydd i Abertawe) y Gymdeithas Frenhinol Atal Creulondeb i Anifeiliaid yn gwario £4,999 ar ôl-gerbyd wedi'i gyfarparu'n llawn i ddarparu lluniaeth ar gyfer eu haelodau.

Meddai Gareth Williams, Rheolwr Ariannu Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol gyda'r Gronfa Loteri Fawr:
“Mae'n bleser gennyf weld bod cynifer o gymunedau wedi manteisio ar y grantiau sydd ar gael i alluogi cymunedau i fwynhau bod yn yr awyr agored. Wrth i ni nesáu at yr Hydref, gobeithiaf y byddant yn cynllunio eu digwyddiadau nesaf, edrychaf ymlaen at weld pa syniadau gwych a ddaw i'r amlwg dros y mis nesaf."

ADBORTH