Quick menu:

England localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Ffawdelw o dros £400,000 i gymunedau ledled Cymru ym mis Tachwedd diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

  • Print
Area:
Cymru
Programme:
Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol
Release date:
5 12 2017

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, bu'n bosib i'r Gronfa Loteri Fawr roi grantiau gwerth cyfanswm o £408,983 i gymunedau ar draws Cymru. Mae gwerthu'r tocynnau'n darparu cronfa o arian "cyhoeddus". Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn dyfarnu grantiau i gymunedau ar draws Cymru sydd wedi ymgeisio i beri i rywbeth gwych ddigwydd.

Y mis yma bu 65 o gymunedau'n llwyddiannus yn eu ceisiadau ar gyfer prosiectau sydd â'r nod o wella bywydau a helpu pobl i deimlo eu bod yn rhan o'u cymunedau. Dyma rai o'r prosiectau sydd yr un mor amrywiol â'r cymunedau sydd wedi gwneud y ceisiadau. (Gallwch ddarllen rhestr lawn y dyfarniadau a wnaed yn ystod mis Tachwedd 2017 yma):

Yng Nghonwy, bydd The Jazz Warriors Limited yn gwario £7,700 ar raglen cerddoriaeth a sgiliau cymdeithasol chwe mis a anelir at gynorthwyo oedolion ifainc sy'n profi unigrwydd a theimlo eu bod ar yr ymylon.

Yn Sir Ddinbych, ymgeisiodd Broken Wings i wella'r cyfleusterau yn y Ganolfan Achub ac Ailsefydlu Adar Gwyllt. Byddant yn gwario £4,847 i godi ymwybyddiaeth o fywyd gwyllt ac ecosystemau'r ardal a chynnig cyfleoedd gwirfoddoli.

Llwyddodd Follow Your Dreams Ltd yn Rhondda Cynon Taf yn eu cais am grant o £10,000 i redeg gweithdai i bobl ifainc sydd ag anableddau dysgu i ddatblygu sgiliau newydd a gwella'u hunanhyder.

Derbyniodd Mind Merthyr a'r Cymoedd £9,902 i helpu lleihau cyfraddau hunanladdiad trwy gydweithio â chlybiau rygbi lleol i ddarparu gwybodaeth am bwysigrwydd cefnogaeth iechyd meddwl, lles a chysylltu â gwasanaethau.

Bydd BAWSO Ltd yn Abertawe'n gwario eu £8,336 ar hyfforddiant ar gyfer menywod a phlant du a lleiafrifoedd ethnig er mwyn iddynt ennill hyder a sgiliau cyflogadwyedd, ac am sesiynau i'w helpu dysgu mwy am Gymru.

Derbyniodd Destination Montgomery ym Mhowys £5,000 i greu llwybrau cerdded a beicio hygyrch i wella iechyd a lles y gymuned leol ac ymwelwyr.

Bydd y grant o £10,000 i Haverhub C.I.C yn Hwlffordd yn mynd tuag at gostau adnewyddu hen swyddfa bost y dref i greu cyfleuster cymunedol.
Bydd Côr Meibion Bois Afan ym Mhort Talbot yn defnyddio'r £6,999 i ymchwilio i a pherfformio cyfansoddiadau cerddorol a anghofiwyd sy'n gysylltiedig â'u hardal.

Llwyddodd Cyngor Dref Aberteifi yng Ngheredigion yn eu cais am £4,704 i adnewyddu parch sglefyrddio'r dref.
Meddai Gareth Williams, Rheolwr Rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol:

“Efallai nad yw pobl sy'n chwarae'r Loteri Genedlaethol yn sylweddoli faint o gyfraniad anhygoel y maent yn ei wneud i les cymunedau ar draws Cymru. Bob mis mae'r Gronfa Loteri Fawr yn rhoi grantiau gwerth miloedd o bunnoedd ar gyfer pobl sy'n gwneud pethau gwych. Diolch i chi ar ran y Gronfa Loteri Fawr a'r holl brosiectau a ariannwn."

Os oes gan eich cymuned syniad gwych ac rydych eisiau ymgeisio i'r Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru, fe ddewch o hyd i fanylion yma: www.cronfaloterifawr.org.uk

ADBORTH