Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
 • Cymorth a Chefnogaeth

Cronfa Loteri Fawr yn Helpu Teuluoedd sy'n Gweithio gyda Chwe Miliwn o Bunnoedd

 • Print
Area:
Cymru
Programme:
Helpu Teuluoedd sy'n Gweithio
Release date:
6 8 2018

Heddiw mae’r Gronfa Loteri Fawr yn cyhoeddi'r tri ar ddeg o geisiadau llwyddiannus am gyfran o'r chronfa chwe miliwn o bunnoedd y mai ei nod yw helpu teuluoedd mewn tlodi y mae o leiaf un oedolyn ynddynt yn gweithio. Gyda'r Gronfa hon mae'r Gronfa Loteri Fawr yn peilota dull dyfarnu grantiau newydd sy'n galluogi mudiadau i dreulio amser yn datblygu eu prosiect gyda'r teuluoedd sy'n gweithio y bwriedir eu cefnogi.

Nododd brîff Sefydliad Joseph Rowntree ar Dlodi yng Nghymru 2018 fod mwy o bobl yn gweithio, ond bod y risg o dlodi wedi codi ar gyfer aelwydydd sy'n gweithio.Mae'r adroddiad yn ychwanegu bod "Tlodi ar ei uchaf ymysg teuluoedd sydd â phlant".[1]

Mae ei adroddiad “Ffyniant heb dlodi: Fframwaith gweithredu yng Nghymru” yn cynnwys y datganiad a ganlyn:

“Mae'r lefel Tlodi yn y Deyrnas Unedig yn gywilyddus. Dylai hwn fod yn lle y gall pawb fyw bywyd digonol a diogel. Yn lle, mae 13 miliwn o bobl - y mae hanner ohonynt mewn teulu sy'n gweithio - yn byw heb ddigon i ddiwallu eu hanghenion” (Julia Unwin CBE, Prif Weithredwr blaenorol Sefydliad Joseph Rowntree).

Er y cafwyd nifer o fentrau gwrth-dlodi dros flynyddoedd diweddar, nid yw'r rhan fwyaf o'r rhain wedi'u dylunio'n benodol ar gyfer pobl sydd yn gweithio. Mae'r Gronfa Helpu Teuluoedd sy'n Gweithio'n bosib diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Nod y rhaglen pedair blynedd hon yw ariannu pobl a mudiadau i weithio ar y cyd i gyd-gynhyrchu datrysiadau. Am y tro cyntaf mae'r Gronfa Loteri Fawr wedi gofyn i ymgeiswyr ddangos sut y byddant yn cynllunio'r prosiectau, gan gydweithio'n agos â'r teuluoedd y byddant yn eu cefnogi.

Mae pob un o'r ceisiadau llwyddiannus wedi disgrifio sut y byddant yn rhoi teuluoedd wrth wraidd cynllunio'r prosiectau. Daw'r rhan fwyaf o'r ceisiadau gan grwpiau o fudiadau a fydd yn gweithio ar y cyd - dyma'r mudiadau arweiniol ar gyfer pob cais - mae manylion pellach am yr holl brosiectau a'r grantiau ar gael yma

 • Valleys Kids
 • Tai Unedig Cymru
 • CBSA – Centre for Building Social Action
 • Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd Cyf
 • Canolfan Deuluoedd Felin-foel
 • ACE- Action in Caerau and Ely
 • Asiantaeth Ynni Hafren Gwy Cyf
 • Citizens UK
 • Tai Cymunedol Bron Afon
 • Creating Enterprise CIC
 • Canolfan Gofalwyr Abertawe
 • South Riverside Community Development Centre
 • Home Start UK

Meddai Andrew Brown, Rheolwr Ariannu gyda'r Gronfa Loteri Fawr

“Mae'r rhaglen hon yn seiliedig ar strategaeth risg uwch ond rydym eisiau dangos ein bod o ddifrif am alluogi pobl i arwain ac mae gwaith datblygu ariannu sy'n cynnwys y bobl a fydd yn elwa o'r prosiect yn gam mawr tua'r nod hwnnw. Rydym eisiau i fudiadau neidio'r bwlch a gwrando o ddifrif i'r hyn y mae'r teuluoedd ei eisiau a'r hyn y mae ei angen arnynt.”

Nodiadau i Olygyddion

Mae sylwadau gan gynrychiolydd y mudiad ar gael ar gyfer y mwyafrif o'r ceisiadau llwyddiannus, gallwn ddarparu lluniau ar gyfer rhai hefyd.

[1] Tlodi yng Nghymru 2018, Helen Barnard, (tudalen 4) Sefydliad Joseph Rowntree, Brîff Mawrth 2018

At ddibenion y rhaglen hon rydym yn diffinio tlodi fel pan nad yw 'adnoddau rhywun (neu aelwyd) yn ddigon i ddiwallu eu hanghenion lleol, gan gynnwys yr angen am gymryd rhan yn gymdeithasol' er bod rhywun yn yr aelwyd mewn cyflogaeth.

ADBORTH