Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Byd o wahaniaeth i brosiectau lleol diolch i arian gan y Loteri Genedlaethol

  • Print
Area:
Cymru
Programme:
Pawb a'i Le
Release date:
6 10 2017

Mae ffyrdd iach o fyw, cludiant cymunedol i geiswyr lloches, ac adeiladu sgiliau technoleg cerddoriaeth pobl ifainc ymysg y prosiectau diweddaraf y dyfernir arian y Loteri Genedlaethol iddynt.

Mae Cymdeithas Tai Newydd yng Nghaerdydd yn un o saith o brosiectau ar draws Cymru sy'n rhannu £1,982,233 fel rhan o rownd ddiweddaraf rhaglen Pawb a'i Le'r Gronfa Loteri Fawr. (Cliciwch yma i weld rhestr lawn o ddyfarniadau)

Mae'r dyfarniadau'n bosib diolch i arian sydd wedi'i neilltuo dros achosion da o werthu tocynnau'r Loteri Genedlaethol.

Byddant yn defnyddio £769,369 i gefnogi unigolion trwy wasanaeth un i un, gweithdai a gweithgareddau ymyrraeth i wella'u hiechyd a lles cyffredinol. Bydd hyn yn cynnwys bwyd a maeth, gweithgarwch corfforol, lles emosiynol a sgiliau bywyd, a bydd gwasanaethau arbenigol yn cael eu cyflwyno gan bartneriaid gan gynnwys cymorth cyntaf iechyd meddwl a chwnsela.

Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd, "Rwyf wrth fy modd bod y prosiect hwn wedi'i estyn, mae llawer o bobl wedi dweud wrthym fod hapi wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i'w bywydau, felly mae'r ffaith y gallwn gynnig cefnogaeth i lawer mwy o bobl bellach dros y pum mlynedd nesaf yn wych. Byddwn yn recriwtio mwy o staff dros y misoedd i ddod ac edrychwn ymlaen at barhau â'n gwaith gwych unwaith eto."

Ymysg y prosiectau eraill a ariannwyd mae'r Ganolfan Gymunedol Affricanaidd yn Abertawe sy'n defnyddio £249,945 i ddarparu cynllun cludiant cymunedol ar gyfer ceiswyr lloches sy'n unig. Byddant yn gwella bywydau ceiswyr lloches trwy alluogi mynediad gwell i gyfleoedd dysgu, gwasanaethau hanfodol a chyfleoedd cymdeithasol.

Hefyd yn Abertawe, bydd Cwmni Buddiant Cymunedol Swansea Music Art Dance yn defnyddio'r £249,903 i gydweithio â grwpiau ar ymylon cymdeithas i gynyddu eu sgiliau technoleg gan ddefnyddio sesiynau galw heibio anffurfiol.

Gan amlygu pwysigrwydd y rhaglen Pawb a'i Le, meddai Rona Aldrich, Aelod Pwyllgor Cymru'r Gronfa Loteri Fawr: "Mae rhaglenni fel Pawb a'i Le'n gwneud gwahaniaeth i fywydau cynifer o bobl mewn cymunedau ar draws Cymru.

“Mae'n cyflwyno ar ein haddewid i ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol i adfywio ac adnewyddu cymunedau, mynd i'r afael yn uniongyrchol ag anfantais a gadael etifeddiaeth a fydd yn parhau.”

Mae'r rhaglen Pawb a'i Le yn dyfarnu grantiau ar gyfer amrywiaeth eang o brosiectau cymunedol. I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen a sut y gallwch ymgeisio, ewch i www.biglotteryfund.org.uk/porwrariannucymru.

Mwy o Wybodaeth:

Alexander Davies - Swyddfa Wasg y Gronfa Loteri Fawr: 029 2067 8236
Llinell Ymholiadau Cyhoeddus: 0300 123 0735                Cyfnewid Testun: 18001+0300 123 0735
Mae manylion llawn rhaglenni a dyfarniadau grant y Gronfa Loteri Fawr ar gael yn: www.cronfaloterifawr.org.uk
Dilynwch Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Twitter: www.twitter.com/loterifawrcymru
Dewch o hyd i Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Facebook: www.facebook.com/biglotteryfundwales

  • Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi dyheadau pobl sydd am wella bywyd yn eu cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Rydym yn gyfrifol am ddosbarthu 40% o'r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ac yn buddsoddi dros £650 miliwn bob blwyddyn mewn prosiectau, rhai bach a rhai mawr, ym meysydd iechyd, addysg, yr amgylchedd ac elusennol.
  • Er mis Mehefin 2004 rydym wedi dyfarnu dros £6.5 biliwn i brosiectau sy'n gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau mewn angen, o ymyrraeth blynyddoedd cynnar i ariannu teithiau coffáu ar gyfer cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd.
  • Ers i'r Loteri Genedlaethol ddechrau ym 1994, mae £34 biliwn wedi'i godi a mwy na 500,000 o grantiau wedi'u dyfarnu.
ADBORTH