Quick menu:

England localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Mae atgofion o ferch 9 mlwydd oed a fu farw o diwmor yr ymennydd yn parhau diolch i'w rhieni a chwaraewyr y Loteri Genedlaethol

  • Print
Area:
Cymru
Programme:
Pawb a'i Le
Release date:
8 12 2017

Mae teulu a ffrindiau merch ifainc a fu farw o diwmor yr ymennydd nad oedd modd ei drin yn dathlu'r newyddion y bydd arian y Loteri Genedlaethol yn gweld atgofion o'u merch yn parhau.

Mae Siglen Rhianna yng Nghastell-nedd Port Talbot yn un o 10 o brosiectau ar draws Cymru sy'n rhannu £2,666,319 fel rhan o rownd ddiweddaraf rhaglen Pawb a'i Le'r Gronfa Loteri Fawr. (Cliciwch yma i weld rhestr lawn o ddyfarniadau)

Gwyliwch ffrind Rhianna, Kobi, saith mlwydd oed, wrth iddo gael y newyddion syrpreis bod y parc wedi cael ei ariannu.

Byddant yn defnyddio £50,000 i ehangu parc chwarae sydd eisoes yn bodoli ym Mharc Gwledig y Gnoll, Castell-nedd, gan integreiddio cyfarpar newydd i greu parc cwbl hygyrch y gall plant abl ac anabl eu cyrff, gan gynnwys y rhai sydd ag anableddau mwy difrifol ac mewn cadair olwyn, ei ddefnyddio, gan ei wneud yn ardal chwarae hollol gynhwysol.

Ym mis Ebrill 2015 diagnoswyd Rhianna gyda glioma Pontine Cynhenid tryledol, tiwmor yr ymennydd yng nghanol bôn yr ymennydd, diagnosis trychinebus a fyddai'n newid ei bywyd hi, a bywyd ei theulu, am byth.

Arweiniodd ei diagnosis at gychwyn cwrs dwys o sesiynau radiotherapi a ffisiotherapi, a thriniaeth arloesol yn Ysbyty Plant Bryste o'r enw Triniaeth Darfudiad Lefel Uwch i geisio crebachu'r tiwmor, ond yn fuan iawn roedd hi'n gaeth i gadair olwyn o ganlyniad iddo.

Dros y misoedd nesaf, aeth ei rhieni â hi i Barc Ynysangharad ym Mhontypridd, sydd â siglen hygyrch i'r anabl, ac fe olygodd y byd iddi fedru ymuno â'i ffrindiau abl eu cyrff ar rai darnau o gyfarpar. Gan iddi ei fwynhau gymaint, chwiliodd ei rhieni am feysydd chwarae eraill gyda chyfarpar arbenigol ond nid oedd yr un arall ohonynt yng Nghymru.

Datgelodd sgan MRI fod y driniaeth wedi crebachu'r tiwmor, ond er gwaethaf hynny roedd wedi lledu ac yn drist bu farw Rhianna ar 23 Mehefin 2016 gyda'i theulu o'i chwmpas.

Meddai Joanne Chellew, Mam Rhianna: “Diolch yn fawr iawn i'r Loteri Genedlaethol! Mae'n golygu'r byd y bydd siglen Rhianna'n cael ei mwynhau gan gynifer o blant er cof amdani. Rydym yn gwybod y byddai Rhianna wrth ei bodd y bydd parc arbennig yn ei henw hi'n gwneud cymaint o wahaniaeth enfawr i fywydau plant."

Meddai Marc Barrow, Ymddiriedolwr Siglen Rhianna: “Fel rhan o deulu estynedig Rhianna, roedd yn drychinebus i ni pan fuodd hi farw. Gwnaeth gwylio hi a'i theulu'n ceisio manteisio i'r eithaf ar bob munud werthfawr i ni sylweddoli pa mor bwysig y mae i bob plentyn brofi hwyl gyda'r rhai sy'n annwyl iddynt beth bynnag yw eu gallu.

“Yn ystod salwch Rhianna, sylwodd fy mab Kobi ar y diffyg cyfleusterau sydd â mynediad i'r anabl a phenderfynodd ei fod eisiau newid hynny trwy godi arian i ddarparu cyfleusterau ar gyfer pobl mewn cadeiriau olwyn. Ganwyd Siglen Rhianna.

“Ers hynny rydym wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau codi arian o Kobi yn gwneud Parkrun, cystadlaethau rhedeg 100 milltir, ciniawau codi arian, nosweithiau cyri, gwthio sgwteri, gwerthu Coffi a Theisen, Marathonau, Hanner Marathonau, ceisiadau am grantiau, teithiau cerdded dros elusen - os gallwch ei enw rydym wedi'i wneud, ond nid ydym wedi cyrraedd hanner y ffordd eto, hyd yn oed.

“O ddechrau'r elusen, roeddem yn deall y byddai'n orchwyl hir ac anodd i wireddu ein breuddwyd o barc hollgynhwysol ym Mharc Gwledig y Gnoll. Gyda'r grant gan y Loteri Genedlaethol, yn syml rydych wedi gwireddu ein breuddwyd. Fel cadeirydd yr elusen hoffwn ddiolch i chi o waelod ein calonnau i gyd. Rydych wedi dod ag atgofion am Rhianna’n fyw trwy'r parc hwn ac rwy'n siŵr y bydd hi'n edrych i lawr arnom i gyd gyda'r wen ddireidus yr ydym i gyd yn ei cholli gymaint.”

Ymysg y prosiectau eraill a ariannwyd oedd Theatre Versus Oppression sy'n derbyn £187,478 i ddarparu cyfres o weithdai theatr i bobl sydd wedi'u heffeithio gan ddigartrefedd yng Nghaerdydd, a KIM Inspire yn Sir y Fflint, a fydd yn defnyddio £249,903 ar gyfer ystod o weithgareddau megis crefft coed, garddio, coginio, cerddoriaeth, chwaraeon a sgiliau TG i ddynion sy'n byw gyda phroblemau iechyd meddwl ac/neu anawsterau dysgu yn Sir y Fflint.

Gan amlygu pwysigrwydd y rhaglen Pawb a'i Le, meddai Rona Aldrich, Aelod Pwyllgor Cymru'r Gronfa Loteri Fawr: "Mae rhaglenni fel Pawb a'i Le'n gwneud gwahaniaeth i fywydau cynifer o bobl mewn cymunedau ar draws Cymru.

“Mae'n cyflwyno ar ein haddewid i ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol i adfywio ac adnewyddu cymunedau, mynd i'r afael yn uniongyrchol ag anfantais a gadael etifeddiaeth a fydd yn parhau.”

Mae'r rhaglen Pawb a'i Le yn dyfarnu grantiau ar gyfer amrywiaeth eang o brosiectau cymunedol. I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen a sut y gallwch ymgeisio, ewch i www.biglotteryfund.org.uk/porwrariannucymru.

Mwy o Wybodaeth:

Alexander Davies - Swyddfa Wasg y Gronfa Loteri Fawr: 029 2067 8236
Llinell Ymholiadau Cyhoeddus: 0300 123 0735                Cyfnewid Testun: 18001+0300 123 0735
Mae manylion llawn rhaglenni a dyfarniadau grant y Gronfa Loteri Fawr ar gael yn: www.cronfaloterifawr.org.uk
Dilynwch Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Twitter: www.twitter.com/loterifawrcymru
Dewch o hyd i Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Facebook: www.facebook.com/biglotteryfundwales

  • Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi dyheadau pobl sydd am wella bywyd yn eu cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Rydym yn gyfrifol am ddosbarthu 40% o'r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ac yn buddsoddi dros £650 miliwn bob blwyddyn mewn prosiectau, rhai bach a rhai mawr, ym meysydd iechyd, addysg, yr amgylchedd ac elusennol.
  • Er mis Mehefin 2004 rydym wedi dyfarnu dros £6.5 biliwn i brosiectau sy'n gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau mewn angen, o ymyrraeth blynyddoedd cynnar i ariannu teithiau coffáu ar gyfer cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd.
  • Ers i'r Loteri Genedlaethol ddechrau ym 1994, mae £34 biliwn wedi'i godi a mwy na 500,000 o grantiau wedi'u dyfarnu.
ADBORTH