Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

£3.3m i helpu pobl ifanc yng Nghymru i fod ar y blaen

  • Print
Area:
Cymru
Programme:
Ar y Blaen
Release date:
14 6 2013

Gall gadawyr gofal ifanc a phobl ifanc sy'n troseddu yng Nghymru wella'u cyfleoedd o ddod o hyd i gyflogaeth a hygyrchu dysgu neu hyfforddiant pellach diolch i grant Ar y Blaen gwerth £3.3m a gyhoeddwyd heddiw.

Mae ariannu wedi'i ddyfarnu i bartneriaeth a arweinir gan Llamau, elusen ddigartrefedd i'r bobl ifanc a'r menywod mwyaf bregus yng Nghymru, a fydd yn cefnogi 440 o bobl ifanc ar draws y wlad heddiw.

Ynghyd â'r partneriaid CBSA (Cymru), Sova, Gisda a Construction Youth Trust (CYT), bydd pob mudiad yn canolbwyntio ar eu meysydd arbenigol i helpu buddiolwyr, gan gynnwys darparu lleoliadau gwaith â thâl, mentora a chefnogaeth. Enw'r prosiect yw Symud Ymlaen/Moving Forward i adlewyrchu'r cynnydd y mae'r prosiect yn bwriadu ei alluogi ymysg y bobl ifanc fregus a fydd yn elwa ohono.

Bydd yr elusennau digartrefedd, Llamau a Gisda, yn helpu gyda materion llety, addysg, hyfforddiant a chwnsela gyda'r nod o leihau ac atal troseddu, a bydd Sova yn hyfforddi ac yn goruchwylio gwirfoddolwyr i helpu i gyfeirio i bobl i ffwrdd o droseddu. Bydd Construction Youth Trust yn darparu cyngor ac arweiniad, mentora, sgiliau adeiladu, sgiliau cyflogadwyedd, ymweliadau safle, cyfleoedd profiad gwaith a lleoliad gwaith a bydd CBSA hefyd yn cynnig sgiliau gweithle a chyfleoedd am swyddi.  

Frances Beecher, Prif Weithredwr Llamau, isod: “Mae Llamau a'n mudiadau partner yn edrych ymlaen at yr heriau o gyflwyno'r prosiect Symud Ymlaen/Moving Forward. Mae gweithio gyda mudiadau mor nodedig â CBSA (Cymru), Sova, Gisda a Construction Youth Trust yn fraint ac rydym yn siŵr y bydd ein sgiliau ac arbenigedd cyfunedig yn ein galluogi i gyflwyno canlyniadau eithriadol ar gyfer rhai o'r bobl fwyaf bregus yng Nghymru.

“Bydd y prosiect yn galluogi pobl ifanc sydd wedi troseddu a'r rhai sy'n gadael y system ofal i symud yn llyfn i'r gwaith, gan greu newidiadau go iawn a chadarnhaol ar gyfer yr unigolion bregus hyn, busnesau yng Nghymru a'r gymuned ehangach.”

Gyda'r ffigurau'n parhau i ddangos bod diweithdra ymysg pobl ifanc yng Nghymru'n aros yn ystyfnig o uchel ac uwchben cyfartaledd y DU o hyd (Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol), bydd y rhaglen Ar y Blaen gwerth £3.3 miliwn yn helpu'r grŵp mwyaf bregus hwn o bobl ifanc.
.
Mae Ar y Blaen yn rhaglen ariannu nad yw'n dod o'r Loteri a gyflwynir trwy'r Gronfa Fawr ac sy'n cael ei ariannu trwy arian sydd wedi aros yn segur mewn cyfrifon banc a chymdeithas adeiladu ar draws y DU ers 15 mlynedd neu fwy. Mae'r ffordd y mae'r arian yn cael ei wario yng Nghymru wedi cael ei phennu gan Gyfarwyddiadau Polisi a roddwyd i'r Gronfa Loteri Fawr gan Lywodraeth Cymru.

Mae diweithdra ymysg pobl ifanc yn parhau'n fater anodd yng Nghymru ac yn y DU. Meddai Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros Sgiliau a Thechnoleg, Jeff Cuthbert AC: “Ein blaenoriaeth bennaf yn y cyfnod anodd hwn yw creu swyddi a galluogi twf ar draws Cymru.  Mae rhaglenni fel Ar y Blaen yn hanfodol wrth ddatblygu'r agenda hon a helpu rhai o'n pobl ifanc fwy bregus i ddechrau yn y gwaith.

“Mae nifer y bobl ifanc fregus 18-24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) yng Nghymru'n bryder i Lywodraeth Cymru ac rydym yn benderfynol o wneud popeth y gallwn i'w helpu nhw.

"Ar gyfer rhai o'r bobl ifanc hyn, gallai amser sy'n cael ei dreulio y tu allan i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant effeithio ar eu gallu i gystadlu am swyddi dros yr hir dymor. Yn ei dro gallai hyn gael effaith andwyol ar eu symbyliad, eu hunan-barch a'u hiechyd a lles yn gyffredinol.

“Trwy'r grant hwn o £3.3 miliwn byddwn yn helpu rhai o'n pobl ifanc fwyaf bregus i wella'u cyfleoedd o symud ymlaen at gyflogaeth gynaliadwy trwy gynyddu eu sgiliau cyflogadwyedd a rhoi mantais hollbwysig iddynt yn y farchnad swyddi.”

Gan amlygu pwysigrwydd yr ariannu, meddai Aelod Pwyllgor y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru, Gareth Newton: “Troseddwyr ifanc a phobl ifanc sy'n gadael gofal sydd wedi'u dadrithio neu'u datgysylltu o ddysgu a chyflogaeth yw'r aelodau mwyaf difreintiedig o'n cymdeithas. Dyna pam mae’r £3.3 miliwn a ddyfarnwyd heddiw mor bwysig gan ei fod yn cynnig cyngor a chefnogaeth hanfodol ac wedi'i theilwra."

“Mae angen mwy o gefnogaeth ar bobl ifanc fregus i ddechrau mewn gwaith na rhai eraill, a bydd cynnig cefnogaeth a hyfforddiant wedi'u teilwra yn eu symbylu ac yn eu helpu i gyflawni'u potensial llawn.”

Swyddfa Wasg y Gronfa Loteri Fawr - Ben Payne 01686 611720
Cyswllt y tu allan i oriau: 07500 951707
Dilynwch y Gronfa Loteri Fawr ar Twitter: www.twitter.com/loterifawrcymru
Dod o hyd i'r Gronfa ar facebook: www.facebook.com/biglotteryfundwales 
Llinell Ymholiadau Cyhoeddus: 0300 123 0735                           Ffôn testun:  0845 6021 659
Mae manylion llawn rhaglenni a dyfarniadau grant y Gronfa Loteri Fawr ar gael ar y wefan: www.cronfaloterifawr.org.uk

Nodiadau i Olygyddion
• Yng Nghymru mae'r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu bron £100,000 y diwrnod mewn arian y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da, sy'n golygu, ynghyd â dosbarthwyr eraill y Loteri, bod y rhan fwyaf o bobl ar draws Cymru o fewn ychydig filltiroedd i brosiect a ariennir gan y Loteri.
• Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn gyfrifol am ddosbarthu 46 y cant o'r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol. Ein cenhadaeth yw dod â gwir welliannau i gymunedau a bywydau’r bobl fwyaf anghenus.
• Mae Deddf y Loteri Genedlaethol 2006 yn rhoi caniatâd i ni drin arian nad yw'n dod o'r Loteri yn ogystal ag arian Loteri. Rydym yn gwneud hyn drwy weithredu o dan enw y Gronfa Fawr.
• Ariennir y rhaglen Ar y Blaen gan arian sydd wedi gorwedd yn segur mewn cyfrifon banc a chymdeithas adeiladu yn y DU ers 15 mlynedd neu fwy.  Mae'r ffordd yr ydym yn gwario'r arian hwn wedi cael ei phennu gan Gyfarwyddiadau Polisi a roddwyd i'r Gronfa Loteri Fawr gan Lywodraeth Cymru.  Datblygwyd y rhaglen hon i ddiwallu'r angen a nodwyd yn y Cyfarwyddiadau hynny.
• Mae'r Gronfa Loteri Fawr, dosbarthwr mwyaf y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da, wedi bod yn dosbarthu grantiau i feysydd addysg a'r amgylchedd ac achosion elusennol ers iddi ddod i fodolaeth ym mis Mehefin 2004. Fe'i sefydlwyd gan Senedd y DU ar 1 Rhagfyr 2006.
• Ers i’r Loteri Genedlaethol ddechrau ym 1994, mae 28c o bob punt sy’n cael ei gwario gan y cyhoedd wedi mynd i achosion da. O ganlyniad i hyn mae dros £30 biliwn wedi’i godi a mwy na 400,000 o grantiau wedi’u dyfarnu ar draws meysydd y celfyddydau, chwaraeon, treftadaeth, elusennau, iechyd, addysg a’r amgylchedd.

 

ADBORTH