Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Gwyliwch syrpreis byw mwyaf y Gronfa Loteri Fawr sydd werth £2 miliwn i un gymuned yng Nghymru!

  • Print
Area:
Cymru
Release date:
14 6 2017

Gwyliwch ymateb anhygoel cymuned Brymbo wrth i Gyfarwyddwr Cymru'r Gronfa Loteri Fawr, John Rose, roi syrpreis iddynt gyda'r newyddion eu bod wedi derbyn grant gwerth bron £2 filiwn.

Mae Grŵp Treftadaeth Brymbo yn Wrecsam yn un o bum mudiad yng Nghymru i dderbyn cyfran o £6,838,324 trwy raglen Creu Eich Lle'r Gronfa Loteri Fawr. (Cliciwch yma i gael manylion yr holl ddyfarniadau).

Mae'r dyfarniadau'n bosib diolch i werthu tocynnau'r Loteri Genedlaethol ac arian Cyfrifon Segur (daw arian Cyfrifon Segur o gyfrifon banc a chymdeithas adeiladu nad ydynt wedi'u defnyddio mewn mwy na 15 mlynedd).

Maent yn derbyn £1,996,483 i weithio mewn cymunedau i'r gorllewin o ganol tref Wrecsam, gan gynnwys wardiau etholiadol Brymbo, Bryn Cefn and Gwenfro. Caiff y prosiect ei gyflwyno trwy brosiectau 'ardal' - gan wella lleoedd diriaethol a'r ffyrdd maen nhw'n cael eu defnyddio - a phrosiectau 'cysylltiadau' - a fydd yn creu newidiadau yn y ffyrdd y mae pobl yn ystyried ac yn defnyddio lleoedd, ac i'w datblygu ymhellach.

Meddai Nick Amyes, Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth: “Mae'n syfrdanol i dderbyn y grant yma! Rydym wedi bod yn cydweithio â thrigolion ers blynyddoedd i ddod o hyd i ffyrdd o ddathlu ein treftadaeth ddiwydiannol falch. I ni, mae'n ymwneud ag ailgysylltu pobl â'r lleoedd y tyfodd ein cymuned ohonynt - hen ffatrïoedd haearn a dur Brymbo a'r glofeydd a gwelyau rheilffordd o'i chwmpas.

“Mae'r dyfarniad hwn gan Creu Eich Lle'n golygu y gallwn gydweithio â thrigolion bellach i ddod ynghyd ac agor rhannau mawr o'r tirweddau hyn a oedd gynt yn ddiwydiannol i fyny er mwyn i ni i gyd eu defnyddio fel tir parc, llwybrau cerdded newydd, gerddi cymunedol, a lleoedd i ddysgu am newid yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth: Pobl sy'n gweithio gyda lleoedd, lleoedd sy'n gweithio dros bobl."
Yn Rhondda Cynon Taf, mae Interlink RhCT yn derbyn £1,016,881 i weithio mewn partneriaeth â chymunedau Rhondda Fawr Uchaf i ddatblygu dulliau newydd o greu cysylltiadau rhwng pobl a'u hamgylchedd naturiol, gan reoli adnoddau naturiol a mannau lleol er iechyd, lles, hyfforddiant a chyflogaeth.

Gan groesawu'r grant, meddai Simon James o Interlink RhCT: “Dros y 4 blynedd ddiwethaf mae'r gymuned wedi gweithio i wneud y prosiect Croeso i'n Coed (a gefnogwyd trwy raglen Lleisiau Lleol y Gronfa Loteri Fawr) yn llwyddiant. Rydym yn gyffro i gyd i fedru gweithio gyda'n holl bartneriaid ar raglen Creu Eich Lle'r Loteri, mae'n darparu cyfle anhygoel ac unigryw i ni gydweithio i adeiladu ar gymuned, diwylliant a thirwedd hynod gyfoethog Rhondda Uchaf.

“Bydd yn helpu ni gyflwyno ein gweledigaeth o gymuned gydweithiol gyda hawl ddynol sylfaenol i bawn gael mynediad at yr awyr agored, gan wneud defnydd llawn o fannau awyr agored i wella iechyd a lles, annog ymwelwyr a chreu cyfleoedd cyflogaeth newydd.”

Aiff y dyfarniadau eraill i Duffryn Community Link yng Nghasnewydd sy'n derbyn £1,453,861, Menter Môn sy'n derbyn £1,098,000, a Phartneriaeth Adfywio Ynysybwl yn Rhondda Cynon Taf sy'n derbyn £1,273,099.

Bydd y rhaglen yn helpu cefnogi cymunedau i greu eu gweledigaeth a chynllun eu hunain ar gyfer cadw a gwella'u hamgylchedd naturiol lleol mewn ffordd sy'n diwallu eu hanghenion ac anghenion cenedlaethau'r dyfodol. Mae hyn yn cydweddu â'r nodau a amlinellir yn Nedd Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a Deddf yr Amgylchedd (Cymru), sydd â'r nod o greu buddion lluosog i wella lles cymdeithasol, economaidd a diwylliannol Cymru.

Meddai’r Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Rwy’n croesawu’r ariannu hwn gwerth bron £7m ar gyfer pum corff cymunedol o dan y cynllun Creu eich Lle arloesol. 

“Bydd y prosiectau hyn yn galluogi cymunedau i werthfawrogi ac ailgysylltu â’u hamgylcheddau lleol. Dyma gyfle gwych i wella tirweddau lleol er lles pobl, cynefinoedd lleol a bioamrywiaeth a’r economi leol. Bydd yr amserlen saith mlynedd yn galluogi’r prosiectau i ymwreiddio yn eu hardaloedd ar gyfer cenedlaethau presennol a’r dyfodol.”
Meddai Rita Singh, Aelod Pwyllgor Cymru'r Gronfa Loteri Fawr: “Bydd y rhaglen Creu Eich Lle'n cefnogi cymunedau Cymru i fod yn gryfach ac i ennyn diddordeb yn eu hamgylcheddau lleol trwy eu helpu i gyflawni gweledigaeth unigryw a fydd yn llesol iddyn nhw a chenedlaethau'r dyfodol.

“Trwy gefnogi cymunedau i drawsnewid eu hamgylcheddau naturiol lleol ar ôl eu gweledigaeth eu hunain, rydym yn cyflwyno ar ein haddewid i ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol i adfywio ac adnewyddu cymunedau, a gadael etifeddiaeth sy'n parhau."

I dderbyn y newyddion diweddaraf ar raglenni ac ariannu'r Gronfa Loteri Fawr, cofrestrwch i dderbyn ei chylchlythyr yn www.biglotteryfund.org.uk/efwletincymru

Mwy o Wybodaeth:

Alexander Davies - Swyddfa Wasg y Gronfa Loteri Fawr: 029 2067 8236
Llinell Ymholiadau Cyhoeddus: 0300 123 0735                           Ffôn testun: 0845 6021 659
Mae manylion llawn rhaglenni a dyfarniadau grant y Gronfa Loteri Fawr ar gael yn: www.cronfaloterifawr.org.uk
Dilynwch Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Twitter: www.twitter.com/loterifawrcymru
Dewch o hyd i Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Facebook: www.facebook.com/biglotteryfundwales

Nodiadau i Olygyddion:

  • Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi dyheadau pobl sydd am wella bywyd yn eu cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Rydym yn gyfrifol am ddosbarthu 40% o'r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ac yn buddsoddi dros £650 miliwn bob blwyddyn mewn prosiectau, rhai bach a rhai mawr, ym meysydd iechyd, addysg, yr amgylchedd ac elusennol.
  • Er mis Mehefin 2004, rydym wedi dyfarnu dros £8 biliwn i brosiectau sy'n newid bywydau miliynau o bobl. Bob blwyddyn rydym yn ariannu 13,000 o brosiectau bach lleol sy'n mynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol mawr fel cyflyrau iechyd meddwl a digartrefedd.
  • Ers i'r Loteri Genedlaethol ddechrau ym 1994, mae £34 biliwn wedi'i godi a mwy na 500,000 o grantiau wedi'u dyfarnu.
  • Mae'r rhaglen Creu Eich Lle wedi'i hariannu ar y cyd gan y Gronfa Loteri Fawr ac arian Cyfrifon Segur (daw arian Cyfrifon Segur o gyfrifon banc a chymdeithas adeiladu nad ydynt wedi'u defnyddio mewn mwy na 15 mlynedd). Bydd yr arian Cyfrifon Segur yn cael ei wario'n unol â chyfarwyddyd a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru ar ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau cymunedol a fydd yn mynd i'r afael ag achosion a chanlyniadau newid yn yr hinsawdd.
ADBORTH