Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Pob Eiliad yn Cyfrif: Ymatebwyr Cyntaf Cymru’n Rhannu £240,000

  • Print
Area:
Cymru
Programme:
Arian i Bawb Cymru
Release date:
25 6 2013

Mae pob eiliad yn cyfrif pan fydd claf yn wynebu argyfwng difrifol ac yn aml gall help llaw syml gan Ymatebwr Cyntaf Cymunedol gwirfoddol olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw. Dyna pam mae timau Ymatebwyr Cyntaf ar draws Cymru'n dathlu eu cyfran o bron £240,000 a ddyfarnwyd gan y Gronfa Loteri Fawr i grwpiau cymunedol heddiw.

At ei gilydd bydd 63 o brosiectau cymunedol ledled Cymru'n rhannu'r £238,841 a ddyfarnwyd o dan rownd ddiweddaraf Arian i Bawb, rhaglen grantiau bach y Gronfa Loteri Fawr (rhestr lawn y dyfarniadau ar ddiwedd y datganiad). 
 
Diolch i'r Gronfa Loteri Fawr mae'n ddigon posib y caiff fwy o bobl well cyfle o oroesi mewn sawl cymuned yng Nghymru yn dilyn prynu nifer o beiriannau diffibrilio ar gyfer timau Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol (YCC) a darparu hyfforddiant a chyfarpar hanfodol. Mae mwy na 1000 o YCC gwirfoddol yn gweithio dydd a nos yng Nghymru, yn cefnogi Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wrth ddarparu ymateb cychwynnol i gleifion sy'n dioddef o gyflyrau a all beryglu bywyd. Nid yw YCC yn disodli nac yn newid ymateb arferol y parafeddyg mewn Cerbyd Ymateb Brys neu Ambiwlans Brys, ond maen nhw'n cefnogi'r claf nes bod e'n cyrraedd.

Gyda'u dyfarniad o £2153, bydd Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol Prestatyn a'r Rhyl yn Sir Ddinbych, Gogledd Cymru, yn prynu cyfarpar newydd a fydd yn galluogi i fwy o aelodau'r tîm fod ar alwad ar yr un pryd. Bydd y grant yn talu am fagiau cyfarpar, dau ocsifesurydd pwls a dau beiriant diffibrilio. Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, De Cymru, bydd Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol Broadlands yn darparu gwasanaeth ymateb cyntaf meddygol brys yn ardaloedd Broadlands, Trelales, Cefn Glas, Bryntirion a chanol tref Pen-y-bont. Bydd ymatebwyr gwirfoddol yn helpu i leihau amserau ymateb brys ac yn darparu cymorth cyntaf i achub bywydau. Bydd eu grant o £2,640 yn ariannu peiriannau diffibrilio newydd, bagiau ymateb meddygol a dillad amddiffynnol. Ac mewn prosiect sy'n cwmpasu Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy, bydd grŵp Gwent Defibbers yn gwario £2,592 ar gefnogi cleifion yn y rhanbarth sydd ag ICD (implantable cardioverter defibrillator) trwy argraffu llyfryn gwybodaeth dwyieithog a sefydlu cyfarfodydd i ofalwyr.

Yn amlygu pwysigrwydd yr ariannu, meddai'r Swyddog Ymatebwyr Cyntaf, Tony Rossetti: "Mae pob eiliad yn cyfrif pan ydych yn ceisio achub bywyd rhywun ac mae cynlluniau Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol yn hynod o fuddiol wrth gynorthwyo'r gwasanaeth ambiwlans i ddarparu'r gofal cyn-ysbyty gorau posib ar gyfer cleifion.

"Mae peiriannau diffibrilio'n chwarae rhan enfawr yn y gwaith a wneir gan YCC i achub bywydau. Yn ôl yr ymchwil, po gynharaf y mae claf ag ataliad ar y galon yn derbyn triniaeth gyda pheiriant diffibrilio, gwell yw ei gyfle o oroesi. Ac mae sgiliau cymorth cyntaf sylfaenol yn atal cleifion sydd â chyflyrau a allai beryglu bywyd rhag gwaethygu."
 
Ychwanegodd: "Rydym yn ddiolchgar i'r Gronfa Loteri Fawr am ei chefnogaeth wrth brynu peiriannau diffibrilio ar gyfer rhai o'n timau YCC. Gall y peiriannau diffibrilio olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw i lawer o gleifion a byddant yn ased gwerthfawr ar gyfer yr YCC a'r cymunedau eu hunain."

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ymatebwr Cyntaf, mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn: www.ambulance.wales.uk

Mae'r grwpiau eraill a ariennir yn amlygu'r ystod amrywiol o brosiectau y gall y rhaglen Arian i Bawb eu hariannu. Gyda'u grant o £3065, bydd Pobl yn Gyntaf Caerffili yn sefydlu clwb ieuenctid ar gyfer pobl ifanc 14-25 oed ag anableddau dysgu yn yr ardal i'w helpu i bontio i'r coleg ac i'r gymuned ehangach. Yn Sir Gâr, bydd Ysgol Gynradd Ffairfach yn Llandeilo yn defnyddio'u grant o £4470 i brynu cyfarpar TG newydd a darparu gweithgareddau allgyrsiol i blant sy'n mynychu eu clwb brecwast a'u clwb ar ôl ysgol. Ym Mhowys, bydd Mid Powys Mind (£4919) yn cyflwyno cyfres o weithdai celf a chrefft i ddechreuwyr ar gyfer pobl sy'n profi trallod meddyliol yn ardal Llandrindod Wells a bydd Cymdeithas Byddariaid Gogledd Cymru yn cynnal diwrnod gwybodaeth colli clyw yn  Venue Cymru, Llandudno ym mis Hydref diolch i'w dyfarniad o £4,802.

Mae pedwar grŵp yn Rhondda Cynon Taf hefyd yn rhannu cyfanswm o £13,910 a ddyfarnwyd yn yr ardal. Gyda'u grant o £2,971, bydd Cylch Meithrin Aberdâr yn Aberdâr yn prynu cyfarpar chwarae ychwanegol a fydd yn gwella cyfleoedd ymchwilio a fforio'r plant sy'n dod i'r feithrinfa a rhoi ffordd fwy iach ac actif o fyw iddynt.

Meddai Gareth Williams, Rheolwr Rhaglen Arian i Bawb y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru: “Mae Arian i Bawb yn cael effaith gadarnhaol ledled Cymru. Mae'r arian yn helpu sefydlu grwpiau, cymdeithasau a chlybiau, gan hyrwyddo dysgu, cynyddu cyfleoedd gwirfoddoli a helpu adeiladu cymunedau cryfach.”      

Mae'r ffurflen gais ar gael yn Gymraeg a Saesneg a gellir ei lawrlwytho o www.arianibawb.org.uk neu dros y ffôn ar 0845 4 10 20 30.

Mwy o Wybodaeth:
Ben Payne - Swyddfa Wasg y Gronfa Loteri Fawr: 01686 611720
Cyswllt y tu allan i oriau: 07500 951 707
Llinell Ymholiadau Cyhoeddus: 0300 123 0735                           Ffôn testun:  0845 6021 659
Mae manylion llawn rhaglenni a dyfarniadau grant y Gronfa Loteri Fawr ar gael yn: www.cronfaloterifawr.org.uk
Dilynwch y Gronfa Loteri Fawr ar Twitter: www.twitter.com/loterifawrcymru
Dod o hyd i'r Gronfa ar facebook: www.facebook.com/biglotteryfundwales 

Nodiadau i Olygyddion
• Yng Nghymru mae'r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu bron £100,000 y diwrnod mewn arian y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da, sy'n golygu, ynghyd â dosbarthwyr eraill y Loteri, bod y rhan fwyaf o bobl ar draws Cymru o fewn ychydig filltiroedd i brosiect a ariennir gan y Loteri.
• Mae'r Gronfa Loteri Fawr, dosbarthwr mwyaf y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da, wedi bod yn dosbarthu grantiau i feysydd addysg a'r amgylchedd ac achosion elusennol ers iddi ddod i fodolaeth ym mis Mehefin 2004. Fe'i sefydlwyd gan Senedd y DU ar 1 Rhagfyr 2006.
• Ers i’r Loteri Genedlaethol ddechrau ym 1994, mae 28c o bob punt sy’n cael ei gwario gan y cyhoedd wedi mynd i achosion da. O ganlyniad i hyn mae dros £30 biliwn wedi’i godi a mwy na 400,000 o grantiau wedi’u dyfarnu ar draws meysydd y celfyddydau, chwaraeon, treftadaeth, elusennau, iechyd, addysg a’r amgylchedd.

ADBORTH