Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Pawb a'i Le

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw sy'n annog gweithredu cymunedol cydlynol
  • Print
Ardal:
Cymru
Maint yr ariannu:
£5,001 - £1,000,000
Cyfanswm ar gael:
Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn
Terfyn amser ymgeisio:
Parhaus

Beth yw amcan y rhaglen?

Bydd Pawb a'i Le'n ariannu prosiectau sy'n galluogi pobl i gydweithio dros gymunedau cryf, cyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddau gwledig a threfol gwell yng Nghymru. Rydym eisiau grymuso pobl leol i wneud eu cymunedau'n lleoedd gwell i fyw.

GWYBODAETH BWYSIG 
31 Gorffennaf 2017, rydym yn gwneud rhai newidiadau pwysig i Pawb a'i Le yn seiliedig ar adborth gan gwsmeriaid. Bydd y newidiadau hyn yn gwneud y broses yn symlach ac yn gyflymach, a bydd grantiau maint canolig hyd at £100,000 yn haws eu hygyrchu. Er mwyn i ni ariannu mwy o brosiectau a allai newid bywydau ar hyd a lled Cymru, byddwn yn lleihau'r uchafswm grant i £500,000. Byddwn yn parhau i dderbyn y ffurflen icam un bresennol a cheisiadau dros £500,000 gan ddefnyddio'r ffurflen gais bresennol tan 31 Hydref 2017. Os ydych yn ymgeisio am fwy na £500,000 gyda'r ffurflen gais bresennol, neu fe hoffech gael mwy o wybodaeth neu drafod syniad ar gyfer prosiect, ffoniwch ni ar 0300 123 0735 neu e-bostiwch ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk.

Am beth rydym ni'n chwilio?

Rydym yn chwilio am brosiectau a all ddangos eu bod wedi cynnwys y gymuned leol a buddiolwyr wrth eu datblygu. Byddwn yn gofyn am dystiolaeth o ymchwil ac ymgynghori yn y ffurflen gais.

Pwy all ymgeisio?

Ni fyddwn ond yn dyfarnu grantiau i fudiadau sector gwirfoddol, cymunedol neu gyhoeddus sy'n gweithio naill ai ar eu pennau eu hunain neu gyda'i gilydd. Byddwn yn derbyn ceisiadau gan fudiadau sydd wedi'u lleoli unrhyw le yn y DU, ond mae'n rhaid i brosiectau fod o fudd pennaf i bobl yng Nghymru. Dylai mudiadau fedru dangos eu bod yn ymwybodol o faterion cymdeithasol a pholisi sy'n berthnasol i Gymru, yr ardal leol a'r prosiect.

Beth gallwch chi ymgeisio amdano?

Gall Pawb a'i Le ariannu costau cyfalaf a refeniw hyd at £1 miliwn. Gallwn ariannu prosiectau sy'n para hyd at bum mlynedd.

Os ydych chi eisiau ymgeisio am arian cyfalaf i brynu, adnewyddu neu wella tir ac adeiladau, cysylltwch â Thîm Cymorth Cymru ar 0300 123 0735 neu ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk i drafod eich prosiect a'r hyn y bydd ei angen arnom gennych.

E-bostiwch ni am ragor o wybodaeth.


Tagiau

Math o fudiad

  • Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
  • Mudiad sector cyhoeddus

Themâu

  • Yr Amgylchedd
ADBORTH