Pam gweithio i'r Gronfa Loteri Fawr?

"Mae gweithio yn y Gronfa Loteri Fawr yn fy ngalluogi i chwarae rôl fach mewn newid bywydau pobl mewn cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'n hynod wobrwyol i ymgymryd â'r her i roi'r grantiau iawn i'r bobl iawn. Mae unigolion dawnus, uchel eu cymhelliad ac ysbrydoledig o'm cwmpas yma sydd i gyd yn gweithio tuag at yr un nod."
Steve Keene, Rheolwr Cynnyrch, Tîm Digidol
"Y peth gorau am weithio yn y Gronfa yw bod yn rhan o fudiad sy'n cael cymaint o effaith ar gymunedau ar draws y Deyrnas Unedig a gweld y gwahaniaeth y mae'r arian yn ei wneud i'r cymunedau hyn. Mae gan y staff yma gymaint o fuddsoddiad yn yr hyn y maent yn ei wneud ac rwy'n dwlu ar y ffaith bod gan fy waith ystyr a'i fod yn rhoi ymdeimlad o foddhad i mi bob dydd."
Kalema White, Cynorthwy-ydd Gweithredol

Pa fuddion sydd ar gael?

Cydnabyddwn fod cadw ein pobl yn hapus ac yn iach yn ein galluogi i fod yn fudiad mwy effeithiol ac yn gwneud y Gronfa Loteri Fawr yn lle gwell i weithio. Mae'r buddion yn cynnwys:

  • Cynllun pensiwn Gwasanaeth Sifil hael
  • Gweithio hyblyg
  • Absenoldeb mamolaeth/tadolaeth â thâl
  • Absenoldeb gwirfoddoli â thâl
  • Benthyciad tocyn tymor
Gweld yr holl fuddion

Cyfleoedd ar draws y Deyrnas Unedig

Cydraddoldeb

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn ymroddedig i ddatblygu cydraddoldeb, nid yn unig fel ariannwr ond fel cyflogwr hefyd. Mae hyn yn golygu ein bod yn ystyried anghenion a phrofiadau pobl o gefndiroedd gwahanol (er enghraifft, fesul rhyw, hil, anabledd a thueddfryd rhywiol) ac rydym yn gweithio i sicrhau y cynigir cyfle cyfartal i bawb. Mae'n bwysig i ni bod ein staff yn adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn falch o fod yn ddefnyddio symbol y 'tic dwbl' ac yn ymrwymedig i gyfweld ag ymgeiswyr sydd ag anableddau os ydynt yn bodloni'r isafswm meini prawf ar gyfer swydd wag. Byddwn yn gwneud unrhyw addasiadau rhesymol ar gyfer ymgeiswyr anabl ym mhob cam o'r broses ddethol. I'n cynorthwyo ni, dylai ymgeiswyr ddatgan a oes ganddynt anabledd ar y ffurflen gais, a'n hysbysu am unrhyw ofynion. Os oes gennych anabledd sy'n eich atal rhag cwblhau ffurflen ar-lein, ffoniwch linell ymholiadau Cymru ar 0300 123 0735 neu anfonwch e-bost i cymru@cronfaloterifawr.org.uk a byddwn yn falch o helpu.

Mae gan y Gronfa Loteri Fawr fforwm anableddau sy'n agored i staff anabl a staff sydd â diddordeb mewn materion gysylltiedig ag anableddau at ddiben cefnogaeth, rhannu gwybodaeth a rhoi cyngor.

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn falch o fod yn Hyrwyddwr Cydraddoldeb Stonewall, gan gefnogi ein hymrwymiad i fod yn lle gwych i weithio ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryw (LHDT). Yn cydweithio'n agos â Stonewall, rydym wedi sefydlu rhwydwaith staff LGBT fel fforwm ar gyfer hyrwyddo cefnogaeth, rhannu gwybodaeth, dylanwadu ar bolisïau ac arferion y cwmni, ac ymdrin â materion LGBT yn y gwaith.

Rydym yn gwybod bod ein staff yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd crefyddol ac rydym yn ymroddedig i gefnogi staff trwy weithio i gynnwys anghenion unigolion. Mae hyn yn cynnwys gwisg grefyddol, yr angen am weithio'n hyblyg er addoli ac amser i ffwrdd i fynd i wyliau crefyddol.

The logos of Positive About Disabled People, Stonewall, Investors In Peopke, Business Disability Forum and Living Wage Employer