Grant £9000

Swyddi yn y Gronfa Loteri Fawr

Grant £9000

Cyfleoedd anweithredol

Aelodau bwrdd

Rydym am benodi dau aelod Bwrdd newydd i lenwi’r swyddi a ganlyn:

Rydym am ehangu amrywiaeth y Bwrdd ac yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir sydd ag ymrwymiad i Alluogi Pobl i Arwain.

Dyddiad cau: 15 Hydref 2018

Cyfleoedd ar draws y Deyrnas Unedig

Cydraddoldeb

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn ymroddedig i ddatblygu cydraddoldeb, nid yn unig fel ariannwr ond fel cyflogwr hefyd. Mae hyn yn golygu ein bod yn ystyried anghenion a phrofiadau pobl o gefndiroedd gwahanol (er enghraifft, fesul rhyw, hil, anabledd a thueddfryd rhywiol) ac rydym yn gweithio i sicrhau y cynigir cyfle cyfartal i bawb. Mae'n bwysig i ni bod ein staff yn adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn falch o fod yn ddefnyddio symbol y 'tic dwbl' ac yn ymrwymedig i gyfweld ag ymgeiswyr sydd ag anableddau os ydynt yn bodloni'r isafswm meini prawf ar gyfer swydd wag. Byddwn yn gwneud unrhyw addasiadau rhesymol ar gyfer ymgeiswyr anabl ym mhob cam o'r broses ddethol. I'n cynorthwyo ni, dylai ymgeiswyr ddatgan a oes ganddynt anabledd ar y ffurflen gais, a'n hysbysu am unrhyw ofynion. Os oes gennych anabledd sy'n eich atal rhag cwblhau ffurflen ar-lein, ffoniwch linell ymholiadau Cymru ar 0300 123 0735 neu anfonwch e-bost i cymru@cronfaloterifawr.org.uk a byddwn yn falch o helpu.

Mae gan y Gronfa Loteri Fawr fforwm anableddau sy'n agored i staff anabl a staff sydd â diddordeb mewn materion gysylltiedig ag anableddau at ddiben cefnogaeth, rhannu gwybodaeth a rhoi cyngor.

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn falch o fod yn Hyrwyddwr Cydraddoldeb Stonewall, gan gefnogi ein hymrwymiad i fod yn lle gwych i weithio ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryw (LHDT). Yn cydweithio'n agos â Stonewall, rydym wedi sefydlu rhwydwaith staff LGBT fel fforwm ar gyfer hyrwyddo cefnogaeth, rhannu gwybodaeth, dylanwadu ar bolisïau ac arferion y cwmni, ac ymdrin â materion LGBT yn y gwaith.

Rydym yn gwybod bod ein staff yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd crefyddol ac rydym yn ymroddedig i gefnogi staff trwy weithio i gynnwys anghenion unigolion. Mae hyn yn cynnwys gwisg grefyddol, yr angen am weithio'n hyblyg er addoli ac amser i ffwrdd i fynd i wyliau crefyddol.

Cynllun Hyderus ag Anableddau

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn falch o fod yn Gyflogwr Hyderus ag Anableddau. Rydym yn ymroddedig i:

  • Anelu'n weithgar at ddenu a recriwtio pobl sydd ag anableddau
  • Darparu proses recriwtio hollol gynhwysol a hygyrch
  • Cynnig cyfweliad i bobl anabl sy'n bodloni isafswm meini prawf y swydd
  • Bod yn hyblyg wrth asesu pobl fel bod ymgeiswyr anabl am swyddi'n cael y cyfle gorau i ddangos y gallant wneud y swydd
  • Cynnig a gwneud addasiadau rhesymol yn rhagweithiol fel y bo angen

Gwneir yr ymrwymiad i gyfweld ag ymgeiswyr sy'n bodloni'r isafswm meini prawf ar y ddealltwriaeth y bydd y Gronfa Loteri Fawr yn gwneud unrhyw addasiad rhesymol i'w helpu i ddod i gamau cyfweld neu brawf y broses ddethol (os yn briodol). I'n cynorthwyo ni, dylai ymgeiswyr ag anableddau am swyddi gwblhau'r cwestiynau ar anabledd ar y ffurflen gais.