Quick menu:

England localisation bar

OK
 • Cymorth a Chefnogaeth

Asedau cymunedol

Dysgu am asedau cymunedol

 • Print

Dros y 15 mlynedd ddiwethaf rydym wedi bod yn ariannu cymunedau i ymgymryd â pherchnogaeth a rheolaeth ar dir, adeiladau ac asedau eraill er budd eu cymuned leol.

Rydym wedi ariannu prosiectau sy'n canolbwyntio ar drosglwyddo a pherchnogaeth ar asedau cymunedol ar draws y Deyrnas Unedig trwy:

Beth sy'n gweithio

Mae ein dysgu yn sgil ariannu gwaith ar asedau cymunedol wedi amlygu rhai agweddau ar gynllunio prosiectau i grwpiau eu hystyried wrth ymgymryd â phrosiect sy'n canolbwyntio ar asedau cymunedol:

 • Ennyn diddordeb y gymuned
  Mae'n bwysig bod aelodau'r gymuned leol yn ymwneud yn weithredol â'r prosiect y tu hwnt i ymgynghori sylfaenol. Dylai cyfranogwyr yn y prosiect fod yn weladwy yn y gymuned a chreu cysylltiadau'n effeithiol gyda phobl leol. Mae cynnal diddordeb a chefnogaeth o fewn y gymuned leol wedi'i adnabod fel her gan grwpiau niferus.
 • Sgiliau ac ymrwymiad
  Mae angen neilltuo amser, ymdrech ac arbenigedd ar gyfer prosiectau asedau cymunedol. Gall y prosiectau hyn helpu unigolion i gaffael sgiliau a galluoedd newydd ac yn aml maent yn cynrychioli cromlin ddysgu serth ar gyfer grwpiau cymunedol.
 • Seiliedig ar anghenion
  Dylai fod dealltwriaeth glir o anghenion y gymuned i sicrhau y bydd yr asedau sy'n cael ei ddatblygu'n creu buddion ar gyfer y gymuned ac yn cael ei defnyddio ganddi. Yn y tymor hir gall hyn gynorthwyo cynaladwyedd y prosiect hefyd.
 • Adnodd staff penodedig
  Mae grwpiau sy'n ymwneud â'r prosiectau hyn wedi adnabod y gall prosiectau symud yn llawer gyflymach gydag adnodd staff â thâl o'i gymharu â dibynnu'n gyfan gwbl ar wirfoddolwyr.
 • Cyd-destun cenedlaethol a lleol
  Mae'n bwysig bod prosiectau'n deall ac yn gweithio gyda'u hawdurdodau lleol i ddeall y polisïau lleol mewn perthynas ag asedau cyhoeddus. Gall fod gan awdurdodau lleol agweddau gwahanol tuag at drosglwyddo perchnogaeth ar asedau neu raddau gwahanol o barodrwydd i ddarparu cefnogaeth ariannol i'r prosiect. Mae gan wledydd gwahanol y Deyrnas Unedig bolisïau gwahanol ar drosglwyddo asedau hefyd.
  Dangosodd Growing Community Assets yn Yr Alban wahaniaethau mewn brwdfrydedd dros brosiectau ar draws ardaloedd gwahanol e.e. roedd mwy o barodrwydd i ymgymryd â swyddi gwirfoddoli a gwneud penderfyniadau mewn ardaloedd gwledig anghysbell o'i gymharu ag ardaloedd trefol.
 • Gweithio mewn partneriaeth
  Dangosodd Community Assets yn Lloegr y gall gweithio gydag awdurdodau lleol helpu mudiadau cymunedol i symud prosiectau trosglwyddo asedau ymlaen trwy gefnogaeth ariannol ac ymarferol. Nododd timau prosiect fod angen i'r berthynas rhwng y mudiadau gynnal cyfrifoldebau clir mewn gwneud penderfyniadau a chyfathrebu'n dda.

Gellir dod o hyd i wybodaeth a chyngor pellach ar brosiectau trosglwyddo asedau ar gyfer cymunedau a grwpiau ac ar gyfer y rhai sy'n llunio polisi ac arianwyr yn yr is-dudalennau isod.

Mae'r dudalen hon yn cyfuno ein dysgu ar draws amrywiaeth o werthusiadau rhaglen. I gael copïau o adroddiadau'r rhaglenni unigol, ewch i'r dudalen cyhoeddiadau cymunedau a lleoedd

ADBORTH