Quick menu:

England localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Awgrymiadau ar gyfer grwpiau a chymunedau

Cyngor ar ymgymryd ag asedau cymunedol
  • Print

Rydym wedi dod â'n dysgu ynghyd i ddatblygu'r cyngor a ganlyn ar gyfer cymunedau a grwpiau sy'n ymgymryd ag asedau cymunedol:

  • Byddwch yn eglur ynghylch pam rydych eisiau cymryd rheolaeth, ac yn bwysicaf oll, sut y byddwch yn talu am gynnal a chadw a gwasanaethau. Gall perchen ar a rhedeg adeiladau a chyfleusterau tebyg gyflwyno pob math o bosibilrwydd, ond mae'n creu cyfrifoldebau newydd hefyd.
  • Cynhaliwch gyfranogiad trigolion lleol a mudiadau eraill. Dathlwch eich llwyddiant wrth ennill ariannu ar gyfer eich prosiect, ond eglurwch i bawb mai dim ond dechrau proses hir yw hwn - peidiwch â synnu os yw'r gefnogaeth i'w gweld yn cilio ar ôl i chi gael eich ariannu.
  • Peidiwch â chael ofn gofyn i arianwyr a phartneriaid eraill ddarparu cefnogaeth dechnegol i chi wrth reoli cynllunio'ch prosiect cyfalaf.
  • Er y bydd y prosiect cyfalaf yn cymryd llawer o'ch amser, mae'n hanfodol cynllunio sut y byddwch yn ariannu gweithgareddau (a'ch adeilad neu adnodd newydd) pan fydd yn weithredol. Bydd angen i chi feddwl am hyn o'r cychwyn cyntaf.
  • Bydd angen Cynllun B a Chynllun C (o leiaf) arnoch gan y gall amgylchiadau ehangach newid. Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd eich arianwyr yn parhau i'ch cefnogi chi hyd y gellir rhagweld, neu y bydd gan grwpiau sydd â diddordeb mewn talu i ddefnyddio'ch cyfleuster yr arian i wneud hynny.
  • Mae angen i chi ddatblygu cynlluniau realistig i gynhyrchu incwm. Mae hyn yn golygu meddwl yn hollol wahanol am sut rydych chi'n gweithio - er enghraifft, datblygu ymagweddau masnachol a marchnata cryf. Yn aml bydd arianwyr yn siarad am 'annibyniaeth' - yn gryno, mae hyn yn golygu eu bod eisiau i chi symud i ffwrdd o ddibynnu ar grantiau.
  • Mae hyn hefyd yn golygu ystyried mathau gwahanol o gyllid fel benthyciadau, buddsoddiadau a chyfranddaliadau cymunedol.
ADBORTH