Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
 • Cymorth a Chefnogaeth

Lles meddyliol

 • Print

Mae lles meddyliol cadarnhaol yn helpu pobl i deimlo'n fwy hyderus, egnïol ac y gallant gymryd rhan mewn gweithgareddau eraill. Yn wir, nododd ein gwerthusiad o'r rhaglenni Lles 1 a Lles 2 fod un o bob tri a gymerodd ran wedi gweld gostyngiad mewn symptomau iselder ymysg cyfranogwyr.  Trwy ein hymchwil, rydym wedi gweld y gall nifer o ffactorau wella hunanhyder unigolyn gan gynnwys

 • Rhyngweithio cymdeithasol, cyfeillgarwch, cydsafiad, cefnogaeth
 • Ymdeimlad o gynnydd trwy ennill sgiliau a gwybodaeth newydd
 • Ymdeimlad o gynnydd mewn iechyd corfforol, ffitrwydd a bwyta

Gall gwella lles meddyliol a chynyddu hunanhyder gefnogi agweddau eraill ar les hefyd. Er enghraifft, i'r rhai sydd ag anghenion iechyd meddwl , mae gwella iechyd meddwl yn gam pwysig cyntaf tuag at gynyddu eu lles personol a chymdeithasol. Mae hyn hefyd yn eu helpu gwneud newidiadau i'w deiet a lefelau gweithgarwch corfforol

Beth sy'n gweithio

Yn ôl ein dysgu, wrth greu rhaglen lles meddyliol mae'n bwysig ystyried y canlynol:

 • Rhyngweithio cymdeithasol
  Ynghyd â threfn bob dydd, gall rhyngweithio cymdeithasol helpu pobl teimlo'n fwy egnïol a gwella amdanynt eu hunain.
 • Gweithgarwch corfforol
  Gall ymarfer corff helpu gwella lles meddyliol, a gall lles meddyliol gwell arwain at gynnydd mewn gweithgarwch corfforol. Gwelir bod prosiectau garddio'n arbennig o dda wrth sbarduno'r cylch hwn.
 • Dysgu sgiliau newydd
  Mae prosiectau sy'n dysgu sgiliau newydd yn helpu cynyddu hunan-barch cyfranogwyr, a thrwy hyn gallant ddatblygu ymdeimlad o gyflawniad.
 • Gwasanaethau a gweithgareddau penodol
  Elwodd pobl sydd ag anghenion iechyd meddwl fwyaf o: gwnsela, ymlacio, therapïau amgen, a gweithgareddau garddio a thyfu bwyd cymunedol.
 • Perchnogaeth ar brosiectau
  Yn aml mae prosiectau sy'n trosglwyddo perchnogaeth ac ymdeimlad o gyfrifoldeb dros y gweithgareddau i'w cyfranogwyr yn cael effaith gref.  Gall yr ymdeimlad o gyfrifoldeb dros weithgareddau achosi gwelliant mewn lles ynddo'i hun.
 • Addysg gan gymheiriaid
  Mae'n bwysig hyfforddi a chefnogi addysgwyr cymheiriaid, ac mae prosiectau da'n adnabod arweinwyr i barhau â'r gwaith yn eu hysgolion a gweithleoedd ar ôl iddynt symud ymlaen.
 • Profiad byw
  I helpu prosiectau i lwyddo, mae'n bwysig ennyn diddordeb pobl sydd â phrofiad byw o broblemau iechyd meddwl  i helpu cyfleu negeseuon allweddol a lleihau stigma.

Dylid ystyried yr elfennau hyn yn ychwanegol at y ddeng ffactor llwyddiant allweddol prosiect lles

ADBORTH