Quick menu:

England localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Tudalen gyhoeddiadau

  • Print

Tudalen gyhoeddiadau

Mae'r dudalen hon yn rhoi braslun o ac yn darparu dolenni i'r dogfennau ymchwil a gwerthuso a drafodwyd ar draws tudalennau'r adran iechyd a lles.

Adolygiad thematig o iechyd a lles - Mae'r Gronfa Loteri Fawr wedi ariannu llawer o raglenni iechyd a lles gwahanol ar draws y Deyrnas Unedig. Rydym wedi dod â'r dysgu o'r gwerthusiadau o'r rhaglenni hyn ynghyd i gynhyrchu'r adolygiad hwn sy'n bwrw golwg ar yr hyn sy'n gwneud i brosiect weithio a ble i ddod o hyd i fwy o wybodaeth.

Mae'r adolygiad hwn yn adlewyrchu dysgu ymarferol o ystod eang o brosiectau a gweithgareddau. Mae ar gyfer unrhyw un sy'n gwneud cais am grant ar gyfer prosiect iechyd a lles neu sy'n cynllunio neu ddatblygu prosiect ar hyn o bryd, ac ar ein cyfer ni ein hunain er mwyn i ni fod yn arianwyr gwell.

Rhaglen 5-bob-Dydd

Mae'r fenter gymuned leol 5 BOB DYDD yn anelu at annog pobl mewn 66 ardal raglen i fwyta o leiaf pum darn o ffrwythau neu lysiau bob dydd. Darparodd y Gronfa Loteri Fawr £150,000 dros ddwy flynedd i 66 o Ymddiriedolaethau Gofal Sylfaenol (PCT). Mae'r PCT hyn yn gweithio ar draws cymunedau lleol ac yn defnyddio'r sylfaen dystiolaeth i daclo rhwystrau lleol a chyfrannu at: p>

  • Gynyddu bwyta ffrwythau a llysiau
  • Ymwybyddiaeth neu wybodaeth well
  • Newid agweddau a chredoau
  • Gwella mynediad i ffrwythau a llysiau

Mae gweithgareddau'n cynnwys cynllunio cludo i'r cartref, gwella cludiant i farchnadoedd lleol, cynlluniau talebau, ymgyrchoedd yn y cyfryngau, sgiliau tyfu a choginio a hyrwyddo rhwydweithio ymysg grwpiau bwyd iach.

Trwy'r gwerthusiad o'r rhaglen hon, ein nod oedd mesur y newid mewn lefelau bwyta ffrwythau a llysiau a'r newid mewn mynediad, ymwybyddiaeth a gwybodaeth mewn perthynas â buddion bwyta mwy o ffrwythau a llysiau. Cynhyrchwyd cyfres o adroddiadau ac astudiaethau achos a amlinellodd y dulliau a'r canfyddiadau o'r gwerthusiad hwn:

Ffrwythau a Llysiau Ysgol - Un agwedd ar y rhaglen ‘5 BOB DYDD’ yw'r Cynllun Ffrwythau a Llysiau Ysgol (SFVS), sy'n darparu darn o ffrwyth neu lysieuyn am ddim i blant rhwng pedair a chwe blwydd oed bob diwrnod ysgol. Cafodd y cynllun ei beilota'n wreiddiol mewn mwy na 500 o ysgolion ar draws Lloegr yn 2000 a 2001, i archwilio materion ymarferol y cynllun cyn ei gyflwyno ar draws y wlad. Fe'i hehangwyd fesul rhanbarth gydag ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr. Er mis Ebrill 2004, mae'r Adran Iechyd wedi bod yn ariannu'r SFVS sydd bellach yn gweithredu ar draws Lloegr, a bydd yn dosbarthu tua 440 miliwn darn o ffrwythau a llysiau i dros ddwy filiwn o blant mewn 18,000 o ysgolion bob blwyddyn. Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau trydydd cam, sef cam terfynol, y gwerthusiad SFVS, mae hefyd yn canolbwyntio ar ymchwilio i ba newid, os o gwbl, sydd wedi digwydd dros amser.

Lles a Lles 2

Cefnogodd Rhaglen Lles £160 miliwn y Gronfa Loteri Fawr brosiectau ar draws Lloegr, gan ganolbwyntio'n bennaf ar dair thema neu linyn lles: bwyta'n Iach; gweithgarwch corfforol; ac iechyd meddwl. Roedd tair nod allweddol i'r Rhaglen Lles:

  1. datblygu ymagweddau ymyrraeth gynnar newydd neu well at broblemau iechyd meddwl cyffredin;
  2. addysgu a hyrwyddo bwyta'n iach mewn cymunedau;
  3. cynyddu cyfranogiad mewn gweithgarwch corfforol, gan gynnwys teithio actif.

Cyflwynwyd y rhaglen trwy ddau bortffolio ar bymtheg, sef grwpiau o brosiectau a gydlynir gan fudiad neu rwydwaith unigol. Yn sgil llwyddiant y rhaglen Lles gyntaf, buddsoddodd y Gronfa Loteri Fawr £40 miliwn ychwanegol trwy'r rhaglen Lles 2 mewn 14 o bortffolios, gyda'r gweithgareddau wedi'u lledaenu ar draws Lloegr eto.

Ar gyfer y ddwy raglen, anelodd y gwerthusiadau at fesur yr effeithiau lles mewn modd safonol a chyson ar draws y prosiectau a phortffolio cyffredinol y rhaglen. Canolbwyntiodd y gwerthusiadau ar y dysgu a gafwyd trwy gydol y portffolios hefyd.

Isod mae'r gyfres o adroddiadau ac astudiaethau achos sy'n amlinellu'r dulliau a chanfyddiadau o'r gwerthusiad hwn.

Lles 1

Lles 2

Menter Chwaraeon Cymunedol

Cysylltodd y Fenter Chwaraeon Cymunedol â strategaeth 'Game Plan' 2002-2008 y Llywodraeth ac anelodd at gynyddu cyfranogiad mewn gweithgarwch corfforol ymysg grwpiau sydd â lefelau cyfranogiad isel. Nod cyffredinol y strategaeth oedd: "Cynyddu lefelau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn sylweddol, yn enwedig ymysg grwpiau difreintiedig, a chyflawni lefelau llwyddiant parhaus mewn cystadlu rhyngwladol." Ariannodd y Fenter Chwaraeon Cymunedol brosiectau a ganolbwyntiodd ar ddenu grwpiau anodd eu cyrraedd a chynyddu lefelau gweithgarwch corfforol.

Isod mae'r gyfres o adroddiadau ac astudiaethau achos sy'n amlinellu'r dulliau a chanfyddiadau o'r gwerthusiad hwn.

Cyfleoedd Newydd ar gyfer Addysg Gorfforol a Chwaraeon (NOPES)

Rhwng 2002 a 2009 buddsoddwyd dros £750 miliwn mewn gwella darpariaeth addysg gorfforol a chwaraeon mewn ysgolion. Rhaglen cyfalaf ei natur oedd hyn yn bennaf, a darparodd ariannu ar gyfer cyfleusterau addysg gorfforol, chwaraeon ac antur awyr agored newydd ac wedi'u hadnewyddu.

Isod mae'r gyfres o adroddiadau ac astudiaethau achos sy'n amlinellu'r dulliau a chanfyddiadau o'r gwerthusiad hwn.

ADBORTH