Quick menu:

Northern Ireland localisation bar

OK
 • Cymorth a Chefnogaeth

Cam-drin domestig

Gwella gwasanaethau cam-drin domestig
 • Print

Mae gan bawb yr hawl i fyw heb ofn trais neu gamdriniaeth, yn enwedig camdriniaeth a ddaw gan aelod teulu agos. Rydym wedi cefnogi'r rhai sy'n gweithio ym maes cam-drin domestig trwy arian a dargedir fel Becoming a Survivor (Yr Alban) a Dyfodol Gwell (Deyrnas Unedig gyfan) , gan weithio ar draws y Deyrnas Unedig i raglenni ariannu mwy agored fel Reaching Communities (Lloegr).

Mae dysgu o'n hymchwil i gam-drin domestig wedi dangos y canlynol i ni:

 1. Mae gwasanaethau cam-drin domestig yn parhau i brofi anhawster wrth fesur y gwahaniaeth y mae eu gwasanaeth wedi'i wneud ac mae ganddynt bryderon y gallai'r offer sydd ar gael fod yn anaddas neu'n annigonol hyblyg ar gyfer gwasanaethau unigol. I helpu ymdrin â'r mater hwn, rydym wedi cynhyrchu adroddiad fframweithiau mesur canlyniadau cam-drin domestig sy'n adolygu saith o'r fframweithiau sydd ar gael a sut i fanteisio i'r eithaf arnynt.
 2. Mae cynaladwyedd yn parhau'n her ar gyfer gwasanaethau cam-drin domestig. Mae'r rhan fwyaf o brosiectau'n parhau i ddibynnu ar godi arian neu eu cronfeydd eu hunain, gyda nifer bach o brosiectau'n darbwyllo asiantaethau statudol i gefnogi eu gwaith dros yr hir dymor.
 3. Mae bylchau o hyd yn y gwasanaethau a ddarperir, megis:
  • diffyg ymagwedd gydlynol rhwng yr asiantaethau a gwasanaethau amrywiol
  • prinder cymharol y gwasanaethau sy'n gweithio gyda chyflawnwyr
  • yr angen am gynnig mwy o wasanaethau ataliol a seiliedig ar addysg
  • bod modd i 'r rhai o grwpiau lleiafrifol hygyrchu cefnogaeth effeithiol.

Beth sy'n gweithio

Yn ôl ein dysgu, gallai fod yn ddefnyddiol i wasanaethau cam-drin domestig ystyried:

 • Darparu gwasanaethau sy'n hyblyg ac sydd ag ymagwedd a arweinir gan ddefnyddwyr.
 • Ei gwneud hi mor hawdd â phosib i bobl cael mynediad at wasanaethau cam-drin domestig a'u defnyddio, megis ystyried amseru, lleoliad, diwylliant ac iaith.
 • Gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau lleol eraill megis ysgolion.
 • Adeiladu gallu i recriwtio, hyfforddi, cefnogi a chynnal staff a gwirfoddolwyr.

Wrth ystyried ymagweddau at gynaladwyedd, dylech gadw'r canlynol mewn cof:

 • Gwaith partneriaeth pan drefnir hyn, gellir gwneud iddo rannu adnoddau, sgiliau a dysgu megis rhannu adeiladau a chyfleusterau swyddfa gefn, neu greu partneriaethau â chymdeithasau tai i gynnig llety.
 • Gwirfoddoli a allai helpu creu rhywfaint o gynaladwyedd megis gwirfoddolwyr yn parhau i redeg grwpiau cefnogi cymheiriaid neu ddefnyddio cwnsleriaid gwirfoddol i gyflwyno gwasanaethau.
 • Modelau masnachol megis darparu llety'n uniongyrchol neu gynnig hyfforddiant y telir amdano i ddarparu ffrwd ariannu.

Ymwelodd yr ymchwilwyr â nifer o brosiectau y maent wedi ysgrifennu amdanynt fel astudiaethau achos. Gellir dod o hyd i sampl o'r astudiaethau achos isod:

 • Positive Relationships. Wedi'i sefydlu gan Gymorth Menywod Port Talbot ac Afan i gyflwyno rhaglen ataliol sy'n anelu at dorri'r cylch cam-drin domestig.
 • Gwasanaethau Trais Yn Y Cartref Gwent. Yn gweithio ym Mwrdeistref Blaenau Gwent, De Cymru, mae'r prosiect hwn yn cefnogi dynion a menywod sydd wedi'u heffeithio gan gam-drin domestig, gyda rhaglen benodol sy'n canolbwyntio ar gyflawnwyr cam-drin domestig.
ADBORTH