Quick menu:

Scotland localisation bar

OK
 • Cymorth a Chefnogaeth

Dyfodol Gwell

Adroddiad newydd yn gwerthuso prosiectau sy'n helpu plant a theuluoedd ag anghenion cymhleth
 • Print

Mae ein rhaglen Dyfodol Gwell yn anelu at wella bywydau plant sy'n tyfu i fyny mewn teuluoedd ag anghenion lluosog a chymhleth. Rydym yn buddsoddi £26 miliwn mewn 26 o brosiectau ledled y DU. Mae'r prosiectau hyn yn cefnogi mudiadau gwirfoddol i arwain prosiectau sy'n gweithio gydag ystod o bartneriaid gan gynnwys Awdurdodau Lleol. 

Rydym eisiau i brosiectau fabwysiadu ymagweddau newydd a chydlynol a rhannu eu dysgu rhwng gwasanaethau cyhoeddus a mudiadau gwirfoddol. Yn y pen draw bydd hyn yn helpu plant a theuluoedd ag anghenion cymhleth.

Mae ein hadroddiad diweddaraf, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2013, yn edrych ar gynnydd y rhaglen hyd yma. Mae'n gwerthuso'r gwaith yn erbyn y nodau a ganlyn:

 • Rhoi cynnig ar ddulliau newydd o gyflwyno gwasanaethau i blant
 • Gwella dysgu a rhannu rhwng y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol
 • Gwell canlyniadau i deuluoedd a phlant ag anghenion cymhleth

Canfyddiadau allweddol

Mae'r dudalen hon yn rhannu ein canfyddiadau allweddol, gan roi trosolwg o'r amgylchedd yr ydym yn gweithio oddi mewn iddo yn ogystal â llwyddiannau, cryfderau a phwyntiau gweithredu ar gyfer prosiectau wrth symud ymlaen. Gallwch ddarllen ein hawgrymiadau defnyddiol ar gyfer y sector gwirfoddol wrth bennu cefnogaeth ar gyfer teuluoedd ag anghenion cymhleth.

Cyfnod anodd

Mae ein hadroddiad gwerthuso Dyfodol Gwell cyntaf yn esbonio'r amgylchedd anodd yr ydym yn gweithio oddi mewn iddo:

 • Mae'r hinsawdd ariannol yn anoddach bellach na phan ddechreuodd y rhaglen. Mae mwy o gystadleuaeth rhwng mudiadau a chafwyd peth amharodrwydd cychwynnol i weithio ar y cyd o ganlyn i hyn.
 • Mae mwy o blant ag anghenion cymhleth na'r hyn a ddisgwyliwyd ar y dechrau
 • Mae gan deuluoedd anghenion ariannol a thai mwy brys - roedd y rhaglen wedi rhagfynegi mwy o ffocws ar sgiliau magu plant ac anghenion emosiynol a dysgu plant

Llwyddiannau

Mae prosiectau wedi gwella amgylchiadau'r teuluoedd y maen nhw wedi'u cefnogi:

 • Mae cymorthdaliadau a chefnogaeth a roddwyd gan ein prosiectau wedi gwella cyflwr ariannol a thai brys teuluoedd
 • Mae rhieni wedi dysgu technegau newydd ar gyfer rheoli ymddygiad eu plant trwy gyrsiau magu plant
 • Mae ymddygiad a phresenoldeb plant yn yr ysgol wedi gwella
 • Mae teuluoedd wedi cael eu helpu i ymdrin â materion penodol sy'n effeithio ar aelodau teulu penodol

"Mae'n fy helpu i wneud ffrindiau."

"Gallaf ofyn am gymorth pan fydd ei angen arna i."

"Mae'r gefnogaeth rydym wedi'i derbyn gan y gwasanaeth wedi dod â'n teulu yn agosach ynghyd ac wedi dangos syniadau newydd i ni ynghylch sut i ddelio gyda phethau heb ddadlau."

Cryfderau

Mae prosiectau Dyfodol Gwell yn dangos nifer o gryfderau sy'n debygol o arwain at ganlyniadau cadarnhaol parhaus wrth i'r rhaglen symud ymlaen:

 • Mae prosiectau'n efelychu arfer da sydd wedi profi ei werth wrth gefnogi teuluoedd
 • Mae cefnogaeth gan gymheiriaid yn galluogi i gymorth ar gyfer buddiolwyr barhau ar ôl y cyswllt cyntaf gyda'r prosiect
 • Mae partneriaethau lleol cryf wedi'u creu, wedi'u harwain gan fudiadau gwirfoddol a chan ymgysylltu â gwasanaethau statudol. Mewn rhai achosion mae awdurdodau lleol yn integreiddio prosiectau Dyfodol Gwell i'w strategaeth gyffredinol ar gyfer pobl ifanc a theuluoedd
 • Mae cyfranogiad mudiadau cymunedol a ffydd bach wedi helpu prosiectau i gyrraedd amrediad ehangach o deuluoedd ag anghenion cymhleth
 • Mae prosiectau wedi dod o hyd i ffyrdd newydd o ddiwallu angen, megis cyllidebau personol a phecynnau cefnogi aml-asiantaeth

Pwyntiau gweithredu

I sicrhau bod prosiectau'n cyrraedd y rhai y mae arnynt eu hangen, mae angen cryfhau cysylltiadau ag asiantaethau lleol eraill sy'n cefnogi teuluoedd â lefelau angen uwch. Trwy hynny, gellir cefnogi teuluoedd ag anghenion cymhleth nad ydynt yn ymgysylltu ag ysgolion.

Mae gwerthuswyr wedi defnyddio ein dysgu i ddatblygu rhestr o awgrymiadau defnyddiol ar gyfer mudiadau gwirfoddol sy'n helpu plant a theuluoedd ag anghenion cymhleth.

Mwy am yr ymchwil

Comisiynwyd Ecorys (mewn partneriaeth â Parenting UKPrifysgol Nottingham ac Ipsos Mori) i gynnal gwerthusiad pum mlynedd o'r rhaglen Dyfodol Gwell o 2011 ymlaen.

Y prif nodweddion o'r gwerthusiad yw:

 • Gwerthusiad ar lefel y prosiect a fydd yn cefnogi prosiectau i adeiladu eu cynlluniau gwerthuso eu hunain.
 • Gwerthusiad o'r rhaglen a fydd yn cynnwys ffurfio Panel Ymgynghorol Teuluoedd. Bydd hwn yn helpu i sicrhau bod ein hymagwedd yn berthnasol i deuluoedd ag anghenion lluosog a chymhleth.
 • Rhannu dysgu trwy wefan werthuso, digwyddiadau dysgu a seminarau.

Gellir lawrlwytho'r adroddiad cyntaf o'r gwerthusiad hwn isod. Bydd mwy o adroddiadau ar gael ar y dudalen hon pan gânt eu rhyddhau.

Mae mwy o wybodaeth ar gael hefyd ar y wefan Gwerthuso a Dysgu Dyfodol Gwell benodedig.

Cael gwybod mwy

Darllen adroddiad cyntaf y gwerthusiad.

Darllen rhai awgrymiadau defnyddiol ar gyfer y sector gwirfoddol wrth bennu cefnogaeth ar gyfer plant ag anghenion cymhleth. (pdf)

Ewch i'n tudalen awgrymiadau defnyddiol benodedig wrth bennu cefnogaeth ar gyfer teuluoedd ag anghenion cymhleth.

Ewch i wefan Gwerthuso a Dysgu'r rhaglen Dyfodol Gwell.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau.

ADBORTH