Quick menu:

Scotland localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Tudalen gyhoeddiadau

Ymchwil cam-drin domestig
  • Print

Ym mis Ebrill 2015, gofynnom i Cordis Bright gyflawni darn o ymchwil i ni i archwilio sut yr oedd ein hariannu wedi cefnogi'r rhai yr effeithir arnynt gan gam-drin domestig ac i'n helpu i ddeall:

  • beth rydym wedi'i ariannu ym maes cam-drin domestig
  • beth rydym wedi'i ddysgu trwy gefnogi'r rhai yr effeithir arnynt gan gam-drin domestig
  • sut roedd darparwyr gwasanaeth yn mesur y gwahaniaeth a ddaeth yn sgil eu gwaith a pha fframweithiau mesur canlyniadau oedd ar gael
  • sut y gall darparwyr gwasanaeth bledio achos gwell dros gynaladwyedd.

Mae'r adroddiad yn cynnwys nifer o argymhellion y dylai arianwyr a'r rhai sy'n llunio polisi eu hystyried i helpu cefnogi gwaith a chynaladwyedd gwasanaethau sy'n ceisio mynd i'r afael â cham-drin domestig a'i atal. Mae rhai o'r argymhellion hyn yn cynnwys:

  • Ymwneud hyd yn oed yn agosach â darparwyr gwasanaeth i'w helpu deall buddion mesur y gwahaniaeth a ddaw yn sgil eu gwaith a pha un a allai'r fframweithiau mesur canlyniadau  sydd ar gael eu helpu gwneud hyn ai beidio.
  • Ystyried taro cydbwysedd rhwng efelychu ac arloesi; parhau â meddwl agored am ymagweddau arloesol yn ogystal â chefnogi modelau gwasanaeth a ddatblygwyd o sylfaen dystiolaeth gadarn.
  • Dulliau o annog cynaladwyedd, megis y potensial am drefniadau ariannu tymor hwy, cefnogaeth ymarferol i helpu datblygu cynaladwyedd a modelau ariannu amgen.
  • Blaenoriaethu meysydd gwaith sy'n canolbwyntio ar: wasanaethau ymatebol neu wedi'u harwain gan ddefnyddwyr gwasanaeth, hyrwyddo ymgysylltu a hygyrchedd, gweithio mewn partneriaeth a recriwtio effeithiol, cefnogi a hyfforddi eu staff a gwirfoddolwyr.

I gael mwy o wybodaeth am yr hyn a ddysgom trwy ein hymchwil cam-drin domestig, lawrlwythwch yr adroddiad yma.

Cynhyrchodd yr ymchwilwyr adroddiad fframwaith mesur canlyniadau cam-drin domestig hefyd, sy'n esbonio saith o'r fframweithiau sydd ar gael ac yn disgrifio sut y gellir manteisio i'r eithaf arnynt.

ADBORTH