Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Rhyddid Gwybodaeth

Polisi Rhyddid Gwybodaeth y Gronfa Loteri Fawr
  • Print

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi hawl dros fynediad i chi i wybodaeth a ddelir gan awdurdodau cyhoeddus. Mae unrhyw wybodaeth a ddelir gennym yn gymwys i gael ei rhyddhau, ond mae angen cadw rhai darnau o wybodaeth yn gyfrinachol. Gallwn wrthod cais dim ond os:

  • nad oes gennym yr wybodaeth
  • daw'r wybodaeth o dan un o'r eithriadau a ddisgrifir yn y Ddeddf, ac os felly byddwn yn esbonio yn ein hymateb pa eithriad sy'n berthnasol yn ein barn ni
  • bydd yn costio mwy na £450 i ddod o hyd i, a chael gafael ar, yr wybodaeth rydych wedi gofyn amdani
  • yw'r cais yn afresymol iawn o fewn set o feini prawf rydym yn ei defnyddio i ddiffinio hyn.

Darperir gwybodaeth am eithriadau ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth

Mae Directgov, y Weinyddiaeth Gyfiawnder a Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth i gyd yn cynnig mwy o wybodaeth am ryddid gwybodaeth, gan gynnwys i bwy mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn berthnasol, pa wybodaeth y gallwch ofyn amdani a sut y bydd eich ceisiadau'n cael eu trin.

Y Cynllun Cyhoeddiadau

Mae'r Ddeddf yn mynnu ein bod yn cynhyrchu Cynllun Cyhoeddiadau (PDF, 87.4kb). Trwy 'cyhoeddiad', rydym yn golygu gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd mewn amrywiaeth o fformatau, er enghraifft adroddiadau ar bapur neu dudalennau gwe.

Mae'r cynllun cyhoeddiadau yn ddogfen sy'n disgrifio'r wybodaeth rydym yn ei chyhoeddi fel mater o drefn, ble y gallwch ddod o hyd iddi a p'un a ydym yn codi tâl amdani ai beidio. Nid yw'n rhestr o'n cyhoeddiadau: mae'n disgrifio'r mathau o wybodaeth a gyhoeddwn. Mae rhestr lawn o'n cyhoeddiadau ar gael yn adran cyhoeddiadau y wefan hon. Cynllun cyhoeddiadau'r Gronfa Loteri Fawr Cynllun cyhoeddiadau'r Gronfa Loteri Fawr, o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, yw'r ddogfen hon. - 97KB

Mae ein cyhoeddiadau ar gael ar gais yn Braille, print bras, tâp sain, Cymraeg, Saesneg ac ieithoedd cymunedol.

Sut i ofyn am wybodaeth gennym ni

Mae llawer o'r wybodaeth a ddelir gennym eisoes ar gael i chi. Cyn i chi wneud cais swyddogol dylech:

  • chwilio ein gwefan am yr wybodaeth
  • gwirio cynllun cyhoeddiadau'r Gronfa Loteri Fawr.

Os hoffech ofyn am wybodaeth, anfonwch e-bost i ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk . Mae'n ddefnyddiol iawn os gallwch roi cymaint o fanylder â phosib am yr wybodaeth rydych yn chwilio amdani, ond os nad ydych yn siŵr pa wybodaeth a ddelir gennym ar bwnc penodol, byddwn yn falch o gynnig peth cyngor a chymorth i chi. Byddwn yn cydnabod eich cais ac mae'n rhaid i ni ddarparu ateb cyflawn o fewn 20 niwrnod gwaith.

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Mae ceisiadau mewn perthynas â gwybodaeth sy'n ymwneud â chyflwr yr amgylchedd yn cael eu trin o dan Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Byddwn yn anfon yr wybodaeth rydych yn chwilio amdani atoch oni bai bod rheswm da pam na allwn wneud hynny. Os oes, byddwn yn esbonio pam. I ofyn am wybodaeth o dan y rheoliadau hyn dylech ddilyn yr un broses ag ar gyfer ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth.

Nodiadau cyngor i bartneriaid dyfarnu

Mae nodiadau cyngor y partner dyfarnu'n darparu arweiniad ar oblygiadau Rhyddid Gwybodaeth a'r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol ar Bartneriaid Dyfarnu'r Gronfa Loteri Fawr.

Prosiect Tryloywder

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn gweithio'n rhagweithiol i ddarparu peth gwybodaeth y gallai fod gennych ddiddordeb ynddi.

ADBORTH