Mental Health Foundation

Gwaith y Gronfa Loteri Fawr

Mental Health Foundation

Rydym yn sicrhau bod arian a godir gan chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol yn helpu cymunedau i gyflawni eu huchelgeisiau a ffynnu. Rydym yn gwneud hwn trwy ddyfarnu grantiau, dod â chymunedau ynghyd, a rhannu'r hyn a ddysgwn gyda chymunedau, arianwyr eraill a'r llywodraeth.

Darganfod sut i ymgeisio am grant

Beth rydym yn ei wneud

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn ariannu prosiectau a gweithgareddau sy'n gwneud cymunedau'n gryfach ac yn fwy bywiog, ac sydd wedi'u harwain gan y bobl sy'n byw ynddynt.

Rydym yn cefnogi elusennau, grwpiau cymunedol a phobl sydd â syniadau gwych - rhai mawr neu rai bach, yn lleol neu'n genedlaethol. Rydym yn dod â phobl a grwpiau ynghyd; i rannu profiadau, dysgu o'i gilydd a rhoi cynnig ar ddulliau gweithio newydd.

Arian y Loteri Genedlaethol

Mae'r Loteri Genedlaethol yn codi arian ar gyfer achosion da.

Mae pobl yn defnyddio'r arian hwn i wneud pethau anhygoel, gan arwain ar wella'u bywydau a'u cymunedau. Rydych yn gwneud i hwn ddigwydd bob tro y byddwch yn prynu tocyn Loteri Genedlaethol.

Daw cymunedau mewn pob math a maint, ac mae arian gan y Loteri Genedlaethol ar gael i bawb.

Mae 12 corff sy'n dosbarthu'r arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, sy'n ariannu prosiectau a gweithgareddau sy'n trawsnewid cymunedau, diogelu ein treftadaeth, ac yn cyfoethogi bywydau trwy'r celfyddydau, chwaraeon a diwylliant.

Ein strwythur

Rydym yn un o ddosbarthwyr arian y Loteri Genedlaethol, fe'n sefydlwyd fel corff cyhoeddus anadrannol gan Ddeddf Seneddol.

Rydym wedi'n harwain gan ein huwch dîm rheoli a'n goruchwylio gan fwrdd.

Rhennir ein gwaith i bum portffolio, sy'n ymdrin ag ariannu ar draws Cymru, Lloegr, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a'r Deyrnas Unedig yn gyffredinol.

Mae gennym dimau ym mhob cwr o'r Deyrnas Unedig sy'n brif bwynt cyswllt ar gyfer cymunedau. Maent yn cydweithio â phobl i ddatblygu syniadau a chreu cyfleoedd i grwpiau ddod ynghyd.

Dysgu am ein strwythur a sut rydym wedi'n llywodraethu