Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Aelodau pwyllgor Cymru

Cwrdd ag aelodau pwyllgor Cymru
  • Print
Syr Adrian Webb

Syr Adrian Webb - Cadeirydd Cymru

Yn Is-ganghellor Prifysgol Morgannwg yn flaenorol, mae ganddo gyfoeth o brofiad wrth arwain ar lefel rheoli gweithredol yn y sectorau cyhoeddus, nid er elw ac addysg.

Mwy am Syr Adrian Webb

"Mae'n anrhydedd cael fy ngofyn i arwain tîm hynod ymroddedig o staff, partneriaid a mudiadau a ariennir, sy'n gwneud gwir wahaniaeth i gymunedau ledled Cymru. Rwyf hefyd yn croesawu'r cyfle i gydweithio gyda chymheiriaid ar draws y DU fel aelod o Fwrdd DU y Gronfa Loteri Fawr"

Yn Is-ganghellor Prifysgol Morgannwg yn flaenorol, mae ganddo gyfoeth o brofiad wrth arwain ar lefelau anweithredol a gweithredol yn y sectorau cyhoeddus, nid er elw ac addysg. Mae wedi ymwneud â mentrau niferus Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cadeirio’r adolygiad annibynnol o addysg bellach yng Nghymru (adolygiad Webb) a Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru. Bu hefyd yn aelod o Adolygiad Beecham o Wasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru ac yn rhan o Banel Cynhyrchedd Gwasanaethau Cyhoeddus Trysorlys EM.

Gaynor Richards - Aelod pwyllgor

A hithau wedi gweithio'n flaenorol yn y Sector Preifat, ym 1997 penodwyd Gaynor fel Cyfarwyddwr Gweithredol cyntaf Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot.

Mwy am Gaynor Richards

"Mae'n hynod ddymunol bod yn rhan o dîm sy'n gwneud gwahaniaeth rhyfeddol yng Nghymru. Mae ein prosiectau'n dangos blaengaredd gwych ac mae'n wir anrhydedd i gael mewnwelediad i'r ffordd y maent yn gweithio a'u heffaith syfrdanol. Rwyf bellach yn defnyddio fy mhrofiad i wneud popeth a allaf i helpu ein cymunedau mewn angen mwyaf yng Nghymru."

 Ym mis Hydref 2009 fe'i penodwyd fel Aelod Answyddogol y Trydydd Sector ar Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, a hi hefyd yw'r Eiriolwr Plant a Phobl Ifanc ar y Bwrdd, a hefyd Eiriolwr dros y Gymraeg.

Mae hi wedi chwarae rôl allweddol wrth ddatblygu Compact y Bwrdd Gwasanaethau Lleol rhwng yr holl asiantaethau allweddol yng Nghastell-nedd Port Talbot, a hi yw Cadeirydd Llywodraethwyr Coleg Castell-nedd Port Talbot hefyd.

Yn 2008 dyfarnwyd MBE i Gaynor yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd ar gyfer Gwasanaethau i'r Sector Gwirfoddol/Cymunedol. Roedd hi hefyd yn Uwch Siryf Gorllewin Morgannwg ar gyfer 2013-2014.

Yn briod â Wyn, mae ganddi un ferch, Nia.

Simon Jones - Aelod pwyllgor

Ymunodd Simon Jones â Marie Curie fel eu Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus cyntaf ym mis Gorffennaf 2012. Erbyn hyn mae hefyd yn Gyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus y DU. Cyn hynny roedd e wedi bod gyda'r cwmni hel pennau Odgers fel Pennaeth Gwasanaethau Sector Cyhoeddus yng Nghymru.

Mwy am Simon Jones

"Rwy'n edrych ymlaen at ddod â'm cefndir o weithio yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a'r trydydd sector i helpu llunio cyfeiriad Cronfa Loteri Fawr Cymru yn y dyfodol, a gweld y gwahaniaeth y bydd ein mentrau ariannu'n ei wneud i bobl a chymunedau mewn angen. "

Dechreuodd Simon ar ei yrfa'n gweithio i gylchgrawn newyddion, Rebecca, yng Nghymru cyn gweithio fel Swyddog Ymchwil, yn gyntaf dros Undeb y Gweithwyr Cludiant a Chyffredinol ac yna TUC Cymru. Am 10 mlynedd bu'n Brif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru, a ddatblygodd o dan ei arweinyddiaeth fel yr asiantaeth fwyaf o'i math yn y DU.

Dechreuodd ymwneud â'r GIG fel aelod o Awdurdod Iechyd De Morgannwg ym 1989, aeth ymlaen i fod yn Gadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro am dros chwe blynedd a chyn hynny Cadeirydd Awdurdod Iechyd Bro Taf.

Mae wedi bod yn Ymddiriedolwr y Gronfa Perchnogaeth Ddiwydiannol ar y Cyd, yn aelod o Gyngor Cydweithredol y Deyrnas Unedig a bu'n aelod o weithgor tai cymunedol cydfuddiannol Llywodraeth Cymru. Cadeiriodd Simon y Comisiwn annibynnol a adolygodd Cynllun Sector Gwirfoddol Llywodraeth Cynulliad Cymru a bu'n aelod o Gyngor Prifysgol Caerdydd. Bu hefyd yn aelod Annibynnol o Fwrdd Cartref RhCT yn ogystal ag aelod Bwrdd y Comisiwn Elusennau am bum mlynedd.

Wedi'i eni yn Llundain o rieni o Gymru, symudodd Simon Jones i Gymru ar ôl darllen Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerwysg. Mae wedi cyflwyno dwy gyfres Radio Wales ar bysgota â phlu.

Graham Benfield

Rita Singh - Aelod pwyllgor

Yn beiriannydd cymwysedig, enillodd Rita ei gradd gyntaf o Brifysgol Caerdydd, ac MPhil o Brifysgol Caergrawnt, ac mae ganddi dros 15 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector ar faterion cynaladwyedd, gan ddod â chyfoeth o brofiad ar ddatblygu polisi, rhwydweithio, ac arwain gweithredu i gyflawni newid gyda phrif bobl mewn diwydiant ac adrannau llywodraethol ar bolisïau datblygu cynaliadwy.

Mwy am Rita Singh

"Mae'n fraint wirioneddol i fod yn rhan o Bwyllgor Cymru. Mae'r effaith gadarnhaol ar fywydau pobl o ganlyniad i brosiectau a ariannwyd trwy'r Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru wedi bod yn ysbrydoliaeth, ac mae'n fraint i wybod y gwahaniaeth rydym yn ei wneud i grwpiau a chymunedau yng Nghymru. Mae wedi bod yn wych i weld rhai prosiectau gwirioneddol arloesol yn dod i'r amlwg hefyd efallai na fyddent wedi cael eu datblygu oni bai am y Gronfa."

Cyn dechrau gweithio gyda Chynnal Cymru, roedd ei gwaith wedi cynnwys, ymhlith eraill, datblygu sefydliad newydd ar gyfer y sector ynni cymunedol yng Nghymru; prosiect peilot i gynyddu potensial Rhestr Werdd Cymru i arwain; gweithio ar raglen Arweinwyr Llundain ar gyfer Maer Llundain a rheoli Comisiwn Datblygu Cynaliadwy Llundain; sefydlu fforwm rhwydweithio ar gyfer y diwydiant adeiladu i drafod rhwystrau rhag adeiladu cynaliadwy a chyfleoedd amdano.

Mae Rita’n aelod o Fwrdd Masnach Deg Cymru, yn llywodraethwr mewn ysgol gynradd leol yng Nghaerdydd, yn gyn-aelod o Raglen Busnes a Chynaliadwyedd Tywysog Cymru, ac yn Gymrawd y Sefydliad Materion Cymreig a’r Prosiect Prydeinig Americanaidd. Mae’n fam i un plentyn, ac erbyn hyn mae ei dyddiau’n troi o gwmpas gwaith a bod yn fam ‘rygbi’!

Graham Benfield

Rob Pickford OBE - Aelod pwyllgor

Mae Rob wedi dal nifer o swyddi rheoli ac arweinyddiaeth mewn llywodraeth leol a chyda Llywodraeth Cymru. O ddechrau fel gweithiwr cymdeithasol yn Ne Cymru, yn ddiweddar bu'n Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Phlant yn Llywodraeth Cymru.

Mwy am Rob Pickford OBE

"Rwyf wrth fy modd â medru chwarae rhan wrth roi ymrwymiad y Gronfa Loteri Fawr i gefnogi pobl ar waith wrth iddynt ddylunio, cyflwyno a phrofi'r gwasanaethau arloesol y mae eu hangen arnynt hwy a'u cymunedau."

Ar hyn o bryd mae'n Gadeirydd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru, Athro Ymweld ym Mhrifysgol De Cymru ac yn Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae Rob yn rhannu ei amser rhwng cefnogi pobl i gyflwyno gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y dinesydd, cyfrannu at ddiogelu a hyrwyddo bywyd gwyllt yng Nghymru, llunio astudiaethau hanesyddol, cerdded ar hyd arfordir a bryniau Cymru a rhandir y teulu

Rona Aldrich

Rona Aldrich - Aelod pwyllgor

Gyda Gradd Feistr mewn Gwyddor Llyfrgelloedd a Gwybodaeth o Brifysgol Aberystwyth, mae Rona Aldrich wedi gweithio mewn llywodraeth leol trwy gydol ei bywyd gwaith, yr 20 mlynedd diwethaf ar lefel Rheoli Uwch.

Mwy am Rona Aldrich

"Gydag arian i gefnogi unigolion a chymunedau'n mynd yn gynyddol brin, mae rôl y Gronfa Loteri Fawr yn hollbwysig wrth barhau i ariannu prosiectau arloesol er mwyn cynnal a datblygu cymdeithas ac economi Cymru"

Yn ogystal â bod yn Bennaeth Gwasanaeth Llyfrgelloedd, Gwybodaeth a Diwylliant, bu'n ymwneud â datblygu cynllun Amcan Un yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Conwy, ac fe reolodd brosiect aml-asiantaeth gwerth £2m o dan y cynllun hwnnw. Gwasanaethodd ar Grŵp Llywio Bay of Life (y rhaglen i adfywio tref Bae Colwyn), fel Cadeirydd Asiantaeth Gymunedol Y Rhyl a Chyngor ar Bopeth.

Yn ogystal â bod yn ymgynghorydd i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, mae Rona hefyd wedi gweithio'n llawrydd i'r Gymdeithas ac i Lywodraeth Cymru. Fe'i penodwyd gan y Gweinidog Treftadaeth (ar y pryd) i eistedd ar Gyngor Ymgynghorol gwreiddiol CyMAL (adran bolisi Llywodraeth Cymru ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd) a chynrychiolodd Cymru ar lefel y DU.

Gyda'r Gymraeg yn famiaith iddi, mae Rona yn eistedd ar Bwyllgor Gweithredol Cyngor Llyfrau Cymru. Mae hi wedi bod yn aelod o Bwyllgor Pawb a'i Le y Gronfa Loteri Fawr ers 4 blynedd.

Graham Benfield

Sian Callaghan - Aelod pwyllgor

Mae Sian wedi gweithio mewn cysylltiadau cyhoeddus, materion cyhoeddus a marchnata ers 28 mlynedd yn y sectorau preifat, cyhoeddus ac nid er elw. Er mis Gorffennaf 2014 mae hi wedi bod yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghasnewydd

Mwy am Sian Callaghan

"Roeddwn i'n awyddus i ymuno â Phwyllgor y Gronfa Loteri Fawr ar ôl gweld yr effaith y mae ein hariannu'n ei chael ar gymunedau ym mhob cwr o Gymru, ac rwyf wrth fy modd â bod yn rhan o dîm sydd â budd pobl Cymru wrth ei wraidd. Mae ymweld â'r prosiectau a gefnogwn a chlywed sut rydym yn helpu i wella bywydau wedi bod yn ysbrydoliaeth"

Yn flaenorol, gweithiodd Sian i Centrica, rhiant-gwmni Nwy Prydain am 18 mlynedd mewn amrywiaeth o rolau cyfathrebu. Yn flaenorol bu'n gweithio i Ffederasiwn Cymdeithasau Tai Cymru, yng Nghyngor Sir Morgannwg Ganol ac ar gyfer nifer o brandiau defnyddwyr, yng Nghymru ac ar draws y DU.

Yn briod â Rob, mae Sian yn byw yng Nghaerdydd. Mae hi'n gyn-aelod o fyrddau Shelter Cymru a Chymdeithas Tai Cadwyn, ac mae ganddi radd mewn Astudiaethau Cyfathrebu. 

ADBORTH