Arkwright Meadows

Rhyddid Gwybodaeth

Arkwright Meadows

Sut i ofyn am wybodaeth gennym ni

Mae llawer o'r wybodaeth a ddelir gennym eisoes ar gael i chi. Cyn i chi wneud cais swyddogol dylech:

  • chwilio ein gwefan am yr wybodaeth
  • gwirio cynllun cyhoeddiadau'r Gronfa Loteri Fawr.

Os hoffech ofyn am wybodaeth, anfonwch e-bost i ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk. Mae'n rhaid i'ch cais ddatgan eich enw llawn, a byddai'n ddefnyddiol iawn petai modd i chi roi cymaint o fanylder â phosib am yr wybodaeth rydych yn chwilio amdani. Os nad ydych yn siŵr pa wybodaeth a ddelir gennym ar bwnc penodol, byddwn yn falch o gynnig cyngor a chymorth pellach i chi. Byddwn yn cydnabod eich cais ac mae'n rhaid i ni ddarparu ateb cyflawn o fewn 20 niwrnod gwaith.

Os ydych wedi gofyn am wybodaeth sy'n ymwneud â thrydydd parti mae'n bosib y bydd angen i ni ymgynghori â'r cyfryw bartïon i benderfynu p'un a ellir rhyddhau'r wybodaeth ai beidio. Wrth ymgynghori â thrydydd partïon, bydd hunaniaeth y sawl sy'n gofyn am wybodaeth yn parhau'n gyfrinachol ac ni chaiff ei datgelu.

Y Cynllun Cyhoeddiadau

Mae'r Ddeddf yn mynnu ein bod yn cynhyrchu. Trwy 'cyhoeddiad', rydym yn golygu gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd mewn amrywiaeth o fformatau, er enghraifft adroddiadau ar bapur neu dudalennau gwe.

Mae'r cynllun cyhoeddiadau yn ddogfen sy'n disgrifio'r wybodaeth rydym yn ei chyhoeddi fel mater o drefn, ble y gallwch ddod o hyd iddi a p'un a ydym yn codi tâl amdani ai beidio. Nid yw'n rhestr o'n cyhoeddiadau: mae'n disgrifio'r mathau o wybodaeth a gyhoeddwn. Mae rhestr lawn o'n cyhoeddiadau ar gael yn adran cyhoeddiadau y wefan hon.

Mae ein cyhoeddiadau ar gael ar gais yn Braille, print bras, tâp sain, Cymraeg, Saesneg ac ieithoedd cymunedol.

Mae ein cyhoeddiadau ar gael ar gais mewn Braille a phrint bras, ar dâp sain ac mewn ieithoedd cymunedol.

Prosiect Tryloywder

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn gweithio'n rhagweithiol i ddarparu peth gwybodaeth efallai y bydd gennych ddiddordeb ynddi.

Mwy am Ddiogelu data

Rhestr o daliadau dros £500 nad ydynt ar gyfer grantiau a wnaed i gyflenwyr