Mental Health Foundation

Uwch dîm rheoli

Mental Health Foundation
Dawn Austwick

Dawn Austwick — Prif Weithredwr

Fel prif weithredwr y Gronfa Loteri Fawr, mae Dawn wedi arwain ar ddatblygu fframwaith strategol newydd y mudiad ar gyfer y cyfnod rhwng 2015 a 2021. Mae hyn yn anelu at adeiladu ar gryfderau'r mudiad o ran grymuso pobl a chymunedau lleol i sbarduno newid cymdeithasol.

Cyn ymgymryd â'r swydd, arweiniodd Dawn Sefydliad Esmée Fairbairn, corff dyfarnu grantiau yn y Deyrnas Unedig am wyth mlynedd. Mae hi'n ymroddedig i leoli'r Gronfa Loteri Fawr fel catalydd ac eiriolwr dros weithgareddau llawr gwlad, nid yn unig o ran dyfarnu grantiau ond hefyd o ran y gwaith pwysig o rannu dysgu, data a rhwydweithiau.

Roedd gyrfa gynharach Dawn yn y celfyddydau fel dirprwy gyfarwyddwr yr Amgueddfa Brydeinig a chyfarwyddwr prosiectau'r Tate Modern. Mae hi hefyd yn ymddiriedolwr y Palasau Brenhinol Hanesyddol, sy'n gofalu am Dwr Llundain a Phalas Kensington. Mae hi'n gymrawd y Sefydliad Rheoli Siartredig, mae ganddi MBA gan Ysgol Fusnes Llundain a doethuriaeth anrhydeddus gan Brifysgol Fetropolitan Llundain.

Gemma Bull

Gemma Bull — Cyfarwyddwr Datblygu Portffolio, Lloegr

Ymunodd Gemma â'r Gronfa Loteri Fawr ym mis Hydref 2015 ac mae hi'n arwain ar ddylunio, datblygu a gwella'n portffolio yn Lloegr er mwyn i'r holl brosiectau a ariannwn wireddu ein hegwyddorion o alluogi pobl i arwain er mwyn darparu'r gwasanaeth gorau i'w cymunedau a chymdogaethau.

“Mae'r Gronfa Loteri Fawr o ddifri am greu cyfleoedd i bobl a chymunedau ymgymryd â rôl arweiniol. Rwy'n gyffrous iawn i fod yn chwarae rhan wrth gefnogi'r mudiad i ddysgu am y ffordd orau o wneud hyn er mwyn i ni barhau i gynnig y gefnogaeth fwyaf perthnasol a galluogi'r effaith fwyaf."

Yn rheolwr gyfarwyddwr menter ac arloesedd blaenorol gyda Leonard Cheshire Disability, mae gan Gemma, sydd â Gradd Meistr mewn Hawliau Dynol o Brifysgol Sussex, hanes hir a llwyddiannus o helpu gyrru mudiadau ymlaen, gan gynnwys Save the Children UK. Mae hi'n ymddiriedolwraig elusen anableddau dysgu The Squad.

Martin Cawley

Martin Cawley — Cyfarwyddwr Yr Alban

Penodwyd Martin yn Gyfarwyddwr y Gronfa Loteri Fawr yn Yr Alban yn 2016 i ddarparu arweinyddiaeth a chyfarwyddyd i weithgareddau gwneud grantiau'r Gronfa yn Yr Alban. Gan arwain tîm o dros 100 o bobl yn ein swyddfa yn Glasgow, mae'n cydweithio'n agos â'n Cadeirydd a phwyllgor yn Yr Alban i sicrhau bod arian Loteri'n gweithio'n galed i gymunedau lleol ledled Yr Alban.

“Dyma fudiad gwych ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda'r staff brwdfrydig a dawnus yma i barhau â'r gwaith cadarnhaol sy’n cael ei wneud ledled y wlad.”

Mae gan Martin dros 34 mlynedd o brofiad o weithio yn y sectorau statudol a gwirfoddol. Cyn ei swydd bresennol bu'n brif weithredwr Turning Point Scotland - un o elusennau gofal cymdeithasol mwyaf uchel ei pharch Yr Alban, sy'n darparu gwasanaethau cymunedol hyblyg ac ymatebol i bobl ag ystod o broblemau cymhleth. Dros y blynyddoedd bu hefyd yn aelod bwrdd ar nifer o fudiadau llai gan gynnwys asiantaethau mantell cenedlaethol a mentrau cymdeithasol a anelir at wella arfer ac ymagwedd a dylanwadu ar bolisi cymdeithasol. Mae Martin yn frwd iawn dros bob math o chwaraeon ac yn mwynhau cymryd rhan mewn un neu ddau nawr ac yn y man. Mae'n hoff iawn o deithio a threulio amser gyda'i deulu hefyd.

Joe Ferns

Joe Ferns — Cyfarwyddwr Gwybodaeth a Phortffolio Deyrnas Unedig

Mae tîm Joe yn gyfrifol am werthuso portffolio rhaglenni grant y Gronfa Loteri Fawr. Y gwaith hwn yw sylfaen y Gronfa Loteri Fawr, gan ddylanwadu ar a chyfeirio penderfyniadau ariannu a pholisi.

“Mae effaith ariannu'r Gronfa Loteri Fawr ar unigolion, cymunedau a chymdeithas yn enfawr ac mae rhannu'r wybodaeth a'r dysgu a gynhyrchir gan waith lleol a chenedlaethol yn her yr wyf yn edrych ymlaen ato." meddai Joe, a ymunodd â'r Gronfa Loteri Fawr o'r Samariaid yn 2015, lle'r oedd ganddo nifer o rolau strategol.

“Mae'r dull o weithio ochr yn ochr â chymunedau a budd-ddeiliaid yn cynnig dull newydd a llawn cymhelliad o ymdrin ag ariannu ac rwy'n gyffrous iawn i fod yn ymuno â thîm gwych ar amser pwysig i'r Gronfa Loteri Fawr.”

Mae Joe hefyd wedi gweithio mewn ymchwil yn y Sefydliad Seiciatreg.

James Harcourt

James Harcourt — Cyfarwyddwr Gwneud Grantiau Lloegr

Ymunodd James â'r Gronfa Loteri Fawr ym mis Ebrill 2016 ac fe'i penodwyd i rôl Cyfarwyddwr Gwneud Grantiau Lloegr ym mis Mawrth 2017. Mae'n gyfrifol am sicrhau bod y syniadau a'r mudiadau a gefnogwn yn Lloegr yn ein helpu i wireddu ei hegwyddorion o alluogi pobl i arwain i wasanaethu eu cymunedau a chymdogaethau lleol yn y ffordd orau.

“Mae'r mudiadau a syniadau a ariannwn yn cael effaith arwyddocaol go iawn ar fywydau unigolion a'u cymunedau. Rwy'n edrych ymlaen at helpu hynny i barhau i ddigwydd.”

Cyn ymuno â'r Gronfa, treuliodd James bron 20 mlynedd mewn datblygu rhyngwladol. Gweithiodd i Marie Stopes International (MSI) am bron 15 mlynedd mewn nifer o rolau gwahanol yn cefnogi datblygiad iechyd atgenhedlu a rhaglenni cynllunio teulu ar draws Affrica'n bennaf, ac yn fwyaf diweddar goruchwyliodd perthynas MSI ag Asiantaeth Datblygu Rhyngwladol yr Unol Daleithiau (USAID). Cyn hynny gweithiodd James gydag EveryChild, yn datblygu dewisiadau seiliedig ar deuluoedd yn lle gofal sefydliadol yn Nwyrain Ewrop.

Neil Harris — People Director

Neil has 6 years’ experience leading the people agenda for the Wholesale division of BT, where he delivered many large change projects including launching a new set of employee ‘values’, managing significant mergers and acquisitions and delivering the culture change to transform customer experience. He also has significant leadership experience outside of HR, across different sectors which helps him to see our priorities through multiple lenses and stakeholder perspectives; and importantly how people initiatives play through to organisation culture and customer experience. Neil is a strong believer that happy people leads to happy customers; if our culture is a healthy one that will in turn improve the way we serve our communities.

“For me being great at HR is not primarily about process it’s about connectedness; it’s through relationships and a deep understanding of the organisation that we can deliver a relevant and valuable service to the organisation.”

Ben Harrison

Ben Harrison — Cyfarwyddwr Cyfathrebu

Ymunodd Ben, sy'n arwain Cyfarwyddiaeth Gyfathrebu'r Gronfa, â'r Gronfa Loteri Fawr yn 2016.

Mae Ben wedi treulio llawer o'i yrfa'n gweithio ar ddatblygu economaidd, tai a materion lleol mewn ystod o rolau ymchwil, ymgynghoriaeth a chyfathrebu.

Cyn ymuno â'r Gronfa, bu'n Gyfarwyddwr Cyfathrebu a Datblygu yn y felin drafod genedlaethol, Centre for Cities. Yno, chwaraeodd rôl bwysig wrth helpu llunio'r agenda ddatganoli, gan ymddangos yn rheolaidd yn y wasg genedlaethol a lleol, a darparu sylwadaeth a dadansoddiad ar ddatblygiad datganoli gyda meiri ar draws y wlad.

Yn flaenorol mae Ben hefyd wedi sefydlu ac arwain Future of London, rhwydwaith polisi nid er elw a ganolbwyntiodd ar ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr tai ac adfywio yn Llundain, a threuliodd tair blynedd gyda PricewaterhouseCoopers. Dechreuodd ei yrfa yn y Sefydliad Polisi Cyhoeddus.

Ian Hughes

Ian Hughes — Cyfarwyddwr Cyllid

Yn Gyfarwyddwr Cyllid Newyddion a Materion Cyfoes y BBC cyn ymuno â'r Gronfa Loteri Fawr ym mis Ebrill 2015, daw Ian â chyfoeth o brofiad i'r rôl. Mae'n bennaeth gwasanaethau cyllid a chorfforaethol, sy'n cynnwys archwilio a risg, cyfreithiol, TG a chyfleusterau.

Yn ogystal â bod yn bennaeth ar ein timau archwilio a risg mae Ian, sydd wedi cael nifer o rolau gweithredol yn ei amser gyda'r BBC, yn gyfrifol am ddarparu amgylchedd gwaith effeithiol a diogel ar gyfer ein staff, rhediad llyfn ein gwasanaethau technoleg ar draws bob un o'n 13 o safleoedd a chefnogi'r mudiad i ddeall canlyniadau ariannol a masnachol popeth a wnawn yn well.

Mae'n goruchwylio ein prosesau caffael a threfniadau grant cytundebol.

Joanne McDowell

Joanne McDowell — Cyfarwyddwr Gogledd Iwerddon

Penodwyd Joanne yn gyfarwyddwr Gogledd Iwerddon y Gronfa Loteri Fawr ym mis Medi 2010.

“Mae gweithio i'r Gronfa Loteri Fawr yn cynnig cyfle i mi gwrdd ag ystod eang o fudd-ddeiliaid, a hefyd gwrando ar y gwirfoddolwyr a'r buddiolwyr sy'n rhan o'r prosiectau a ariannwn. Mae hwn yn darparu cyfle gwerthfawr go iawn i mi ddeall y gwahaniaeth y mae grantiau Loteri'n ei wneud i gymunedau yng Ngogledd Iwerddon ac ar draws y Deyrnas Unedig."

Fel Cyfarwyddwr Gogledd Iwerddon, mae Joanne yn treulio'r rhan fwyaf o'i hamser yn siarad a gwrando ar fudd-ddeiliaid, buddiolwyr, cynrychiolwyr VCSE, swyddogion y llywodraeth a chynrychiolwyr etholedig sydd eisiau gwybod am raglenni a buddsoddiadau'r Gronfa Loteri Fawr. Hefyd, mae hi'n gweithio gyda'r Cadeirydd a Phwyllgor Gogledd Iwerddon i gyflwyno rhaglenni a chyfeiriad strategol.

Cyn ymuno â'r Gronfa, darlithiodd Joanne mewn Astudiaethau Ewropeaidd a Datblygu Gwledig, ac fe weithiodd fel ymgynghorydd i brif gorff sector preifat yng Ngogledd Iwerddon. Mae gan Joanne Ddoethuriaeth o Brifysgol Ulster mewn polisi cynllunio a newid deddfwriaethol yn Sbaen.

John Rose

John Rose — Cyfarwyddwr Cymru

Mae John yn gyfrifol am ddatblygu, cyflwyno, gweinyddu a chyfathrebu rhaglenni grant y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru, a fe sy'n bennaf gyfrifol am waith ac enw da'r Gronfa Loteri Fawr yn y wlad honno.

“Mae'r prosiectau a ariannwn yn cyffwrdd o ddifrif â bywydau'r bobl a chymunedau y maent yn eu cefnogi. Rwy'n edrych ymlaen at helpu hynny i barhau , a sicrhau y caiff punt y Loteri ei gwario'n dda.”

Gan arwain tîm o tua 55 o bobl mewn swyddfeydd yng Nghaerdydd a'r Drenewydd, mae John yn cydweithio'n agos â Chadeirydd Cymru i drafod y cyfeiriad ar gyfer y dyfodol a sicrhau yr hysbysir aelodau anweithredol y bwrdd. Mae'n treulio llawer o'i amser yn cwrdd â budd-ddeiliaid o'r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol, a sicrhau bod y Gronfa Loteri Fawr wedi'i halinio ar bobl lefel y mudiad.

Ymunodd John, a astudiodd Systemau Amgylcheddol ym Mhrifysgol Cymru, â'r Gronfa Loteri Fawr yn 2003. Mae'n cwrdd yn rheolaidd ag uwch dîm rheoli'r mudiad a fe sy'n arwain ar gydraddoldeb a chynaladwyedd.

Tom Steinberg

Tom Steinberg — Arweinydd Trawsnewid Digidol

Mae Tom yn rhedeg Tîm Digidol y Gronfa.

“Fy nod personol yw helpu trawsnewid y Gronfa i gorff dyfarnu grantiau gorau'r byd o ran canolbwyntio ar ddefnyddwyr: dyna beth mae Galluogi Pobl i Arwain yn ei olygu i mi. Mae'n bleser gennyf fod â chydweithwyr gwych a granteion ysbrydoliaethus i'n helpu cyrraedd y nod hwnnw."

Mae'n gyfrifol am helpu sicrhau bod y Gronfa Loteri Fawr yn diwallu anghenion defnyddwyr sy'n dod atom trwy'r Rhyngrwyd. Mae'n gweithio hefyd i helpu'r Gronfa i wneud penderfyniadau da, seiliedig ar dystiolaeth, ar geisiadau sy'n cynnwys elfennau digidol sylweddol. Yn flaenorol bu'n sefydlydd a chyfarwyddwr y mudiad anllywodraethol mySociety.

Senior Management Team expenses