Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Swm enfawr o £3 miliwn gan y Loteri Genedlaethol i drawsnewid cymunedau anghysbell ledled Cymru

  • Print
Area:
Cymru
Programme:
Pawb a'i Le
Release date:
6 4 2018

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn cyhoeddi heddiw ei bod yn dyfarnu £3 miliwn gan y Loteri Genedlaethol i newid bywydau pobl sy'n unig yn gymdeithasol ac yn ddaearyddol yng Nghymru.

Mae Romani Cultural & Arts Company yn un o bedwar ar ddeg o brosiectau ar draws Cymru sy'n rhannu £3,180,808 fel rhan o rownd ddiweddaraf rhaglen Pawb a'i Le'r Gronfa Loteri Fawr. (Cliciwch yma i weld rhestr lawn o ddyfarniadau)

Byddant yn defnyddio £99,680 i gefnogi Sipsiwn a Theithwyr oedrannus ar draws De-ddwyrain Cymru i leihau unigedd cymdeithasol a gwella lles.

Byddant yn gweithio i wella cysylltiadau ag aelodau teulu a chymuned sy'n byw mewn lleoedd eraill a hefyd gyda gwasanaethau cyhoeddus, gan wella cydlyniant cymunedol a chysylltiadau â'r gymuned ehangach.

Mae'r dyfarniadau'n bosib diolch i arian sydd wedi'i neilltuo dros achosion da o werthu tocynnau'r Loteri Genedlaethol.

Gan groesawu'r grant, meddai Isaac Blake, Cyfarwyddwr Romani Cultural & Arts Company: “Fel Sipsi sydd wedi byw ar safleoedd awdurdod lleol, does dim byd ar gael ar gyfer yr henoed. Gallant deimlo'n unig iawn. Bydd y prosiect hwn yn gwneud cryn dipyn i ddelio â hyn ac rwy'n falch iawn ohono.”

Yng Ngogledd Cymru, bydd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru'n defnyddio £70,168 i gydweithio â chymuned Yr Wyddgrug a'r cylch i wella sgiliau a lles y gymuned, gwella cydlyniant cymunedol ac ehangu'r gofod gwyrdd sydd ar gael i bawb ei ddefnyddio.

Ar draws Cymru, bydd Race Equality First Ltd yn derbyn £499,455 yn adeiladu ar ddarpariaeth gyfredol y mudiad a chydweithio â phobl hŷn o gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. Byddant yn cydweithio â Chyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol Bae Abertawe a Chyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru i gefnogi 1,320 o bobl ac 80 o fudiadau gyda chefnogaeth ymgyfeillio a gweithgareddau rhwng y cenedlaethau.

Gan amlygu pwysigrwydd y rhaglen Pawb a'i Le, meddai Rona Aldrich, Aelod Pwyllgor Cymru'r Gronfa Loteri Fawr: "Mae rhaglenni fel Pawb a'i Le'n gwneud gwahaniaeth i fywydau cynifer o bobl mewn cymunedau ar draws Cymru.

“Mae'n cyflwyno ar ein haddewid i ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol i adfywio ac adnewyddu cymunedau, mynd i'r afael yn uniongyrchol ag anfantais a gadael etifeddiaeth a fydd yn parhau.”

Mae'r rhaglen Pawb a'i Le'n dyfarnu grantiau rhwng £10,001 ac £500,000 ar gyfer amrywiaeth eang o brosiectau cymunedol. I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen a sut y gallwch ymgeisio, ewch i www.biglotteryfund.org.uk/porwrariannucymru

Mwy o Wybodaeth:

Alexander Davies - Swyddfa Wasg y Gronfa Loteri Fawr: 029 2067 8236
Llinell Ymholiadau Cyhoeddus: 0300 123 0735                Cyfnewid Testun: 18001+0300 123 0735
Mae manylion llawn rhaglenni a dyfarniadau grant y Gronfa Loteri Fawr ar gael yn: www.cronfaloterifawr.org.uk
Dilynwch Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Twitter: www.twitter.com/loterifawrcymru
Dewch o hyd i Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Facebook: www.facebook.com/biglotteryfundwales

  • Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi dyheadau pobl sydd am wella bywyd yn eu cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Rydym yn gyfrifol am ddosbarthu 40% o'r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ac yn buddsoddi dros £650 miliwn bob blwyddyn mewn prosiectau, rhai bach a rhai mawr, ym meysydd iechyd, addysg, yr amgylchedd ac elusennol.
  • Er mis Mehefin 2004 rydym wedi dyfarnu dros £6.5 biliwn i brosiectau sy'n gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau mewn angen, o ymyrraeth blynyddoedd cynnar i ariannu teithiau coffáu ar gyfer cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd.
  • Ers i'r Loteri Genedlaethol ddechrau ym 1994, mae £34 biliwn wedi'i godi a mwy na 500,000 o grantiau wedi'u dyfarnu.
ADBORTH