Quick menu:

Northern Ireland localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Bron £2 filiwn gan y Loteri Genedlaethol wedi'i gyhoeddi heddiw ar gyfer Cymru wledig

  • Print
Area:
Cymru
Programme:

Release date:
5 9 2017

Heddiw, cyhoeddodd y rhaglen a ariennir gan y Cronfa Loteri Fawr i helpu taclo tlodi yng Nghymru wledig pa grwpiau y bydd yn eu hariannu. Mae deg prosiect yn derbyn cyran o £1,992,834 gyda grantiau rhwng £76,000 a £350,000. Daw'r grantiau o arian cyhoeddus, ac maent yn bosib diolch i bobl sy'n prynu tocynnau'r Loteri Genedlaethol.

(Cliciwch yma i weld manylion yr holl ddyfarniadau ar draws Cymru).

Bydd Cymdeithas Mudiadau Cludiant Cymunedol Sir Benfro (PACTO) yn defnyddio £311,276 i gynnig cludiant fforddiadwy, gan ddiwallu anghenion teithio hirsefydlog mewn ardaloedd gwledig trwy greu system rhannu lifftiau ar draws y sir. Mae prosiect pum mlynedd arall yn Sir Benfro;  Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro dros Fenter a Datblygu (PLANED), wedi derbyn £349,847 i ddefnyddio neuaddau pentref i gyflwyno gwasanaethau TG a chefnogaeth ddigidol mewn cymunedau gwledig. 

Bydd Canolfannau Teuluoedd Y Tymbl a Thrimsaran, yn ardal Cwm Gwendraeth Sir Gâr, yn gweithio mewn partneriaeth i gyflwyno prosiect ar gyfer teuluoedd gyda phlant o dan ddeng mlwydd oed sy'n profi effeithiau andwyol byw mewn tlodi.  Anelir y grant o £252,232 at helpu rhieni i ddatblygu sgiliau newydd.

Bydd Partneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych, wedi'i chefnogi gan Gyngor ar Bopeth Sir Ddinbych, yn derbyn £349,847 ar gyfer prosiect sydd yn bennaf i bobl hŷn a'r rhai na allant gyrchu gwasanaethau mewn wyth pentref o amgylch Corwen yn Sir Ddinbych. Bydd y prosiect yn lleihau unigedd, gan wella lles  a gwydnwch.

Bydd rhai prosiectau'n gweithredu ar draws ffiniau sirol - bydd Tir Coed yn creu cyfleoedd i bobl ddifreintiedig mewn rhannau gwledig o Sir Benfro, Powys a Cheredigion fwynhau coetiroedd a chael mynediad at gyrsiau hyfforddiant sgiliau coetir achrededig ac anachrededig.

Caiff rhai grantiau eu defnyddio i wella sgiliau a hyder mewn cymunedau gwledig er mwyn delio ag arian a chostau ynni'r aelwyd. Bydd prosiectau eraill yn taclo unigedd cymdeithasol ac yn ymdrin â cham-drin domestig mewn sefyllfaoedd gwledig anghysbell.

Nododd Rona Aldrich, Cadeirydd pwyllgor gwneud penderfyniadau'r Gronfa Tlodi Gwledig:
“Bydd y gronfa hon yn helpu ein cymunedau gwledig i ddelio â'r materion gysylltiedig â thlodi y maent wedi adnabod eu bod yn bwysig, ac yn y dyfodol rydym yn edrych ymlaen at weld sut maent yn defnyddio'r grantiau i adeiladu eu hyder a phrofiad.”
DIWEDD

Am fanylion

 

ADBORTH