Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Côr pobl hŷn yn canu caneuon o glod i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol

  • Print
Area:
Cymru
Programme:
Pawb a'i Le
Release date:
25 5 2018

Mae grŵp côr i bobl hŷn yn dathlu’r newyddion ei fod wedi derbyn grant y Loteri Genedlaethol i leihau unigrwydd ymysg pobl hŷn.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae Music in Mind CIC yn un o wyth prosiect ar draws Cymru sy’n rhannu’r £656,060 o grantiau maint canolig fel rhan o rownd ddiweddaraf rhaglen Pawb a’i Le, y Gronfa Loteri Fawr. (Am restr lawn o’r gwobrau, cliciwch yma)

Fe fyddant yn defnyddio £99,954 i ehangu eu gwasanaeth presennol, sy’n cynnig cyfleoedd canu a chymdeithasu i’r sawl sydd dros 50 oed ac mewn perygl o fod yn unig, i ddau leoliad newydd ym Mro Morgannwg.

Mae 1.2 miliwn o bobl hŷn yn profi unigrwydd cronig yn y DU, ac mae hanner miliwn o bobl hŷn yn mynd pump neu chwe diwrnod yr wythnos o leiaf heb weld na siarad ag unrhyw un o gwbl. (Age UK 2016)

Wrth groesawu’r grant, dywedodd Sarah Miles o With Music in Mind: “Mae’n rhoi pleser enfawr i With Music in Mind i dderbyn y grant hwn trwy raglen Pawb a’i Le, Y Gronfa Loteri Fawr. Bydd yr arian yn galluogi’r sefydliad i ehangu i ddau leoliad newydd ym Mro Morgannwg, gan olygu y bydd llawer iawn mwy o bobl hŷn yn cael budd o grwpiau canu a chymdeithasu o fewn y gymuned.

“Hoffwn fynegi diolch yn arbennig i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Ni ellid cynnal y prosiect hwn heb eu cefnogaeth hwy. Maent yn rhan allweddol wrth wneud gwahaniaeth aruthrol i bobl hŷn o fewn y gymuned.”

Dywedodd Carys, un Ofalwraig, y mae ei gŵr yn mynychu’r sesiynau canu “Mae dementia fasgwlaidd ar fy ngŵr. Mae wedi effeithio ar ei gof tymor byr yn enbyd gan nad yw’n gallu cadw unrhyw wybodaeth. Nid yw’n gallu mwynhau ei ddiddordebau blaenorol sef bowls, crefftau a chorau Meibion, ond mae’n ymdopi’n dda gyda “With Music in Mind”.  Mae’n mwynhau’r canu, cwmni ac adloniant.”

Mewn man arall yn Wrecsam, bydd Grŵp Cymunedol Horseman’s Green yn defnyddio £55,000 i brynu Caban Sgowtiaid sy’n bodoli eisoes i’w defnyddio gan gymuned Horseman’s Green, Hanmer ac ardaloedd cyfagos. Yng Nghasnewydd, mae Canolfan Gymunedol Stow Park i dderbyn £99,475 i gynnig pecynnau hyfforddiant achrededig i wella sgiliau meddal pobl ddigartref a phobl ar incymau isel yn bennaf o fewn y gymuned, ynghyd â’r gallu i’w cyflogi. Yng Nghaerdydd, bydd The Mentor Ring Limited yn defnyddio £99,930 i wella ac adeiladu ar eu gweithgareddau mentora presennol i gynnwys pobl rhwng 16-35 mlwydd oed.

Gan bwysleisio pwysigrwydd y rhaglen Pawb a’i Le, dywedodd Rona Aldrich, Aelod o Bwyllgor Cymru ar gyfer y Gronfa Loteri Fawr: “Mae rhaglenni megis Pawb a’i Le yn gwneud gwahaniaeth i fywydau cymaint o bobl mewn cymunedau led led Cymru.

“Mae’n cyflwyno ar ein haddewid i ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol i adfywio ac ailfywiogi cymunedau, mynd i’r afael yn uniongyrchol ag anfantais a gadael etifeddiaeth sy’n parhau.”

Mae’r rhaglen Pawb a’i Le yn dyfarnu grantiau rhwng £10,001 a £500,000 ar gyfer ystod eang o brosiectau cymunedol. Am ragor o wybodaeth am y rhaglen a sut y gallwch ymgeisio am arian, edrychwch ar http://www.biglotteryfund.org.uk/fundingfinderwales

Gwybodaeth Bellach

Alexander Davies – Swyddfa’r Wasg, Y Gronfa Loteri Fawr: 029 2067 8236
Llinell Ymholiadau Cyhoeddus: 0300 123 0735               Cyfnewid Testun: 18001+0300 123 0735
Mae manylion llawn rhaglenni a dyfarniadau grant y Gronfa Loteri Fawr ar gael ar: www.biglotteryfund.org.uk
Gallwch ddilyn Cronfa Loteri Fawr Cymru ar Trydar: www.twitter.com/biglotterywales
Gallwch ddod o hyd i Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Facebook: www.facebook.com/biglotteryfundwales

  • Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi dyheadau pobl sydd eisiau gwneud bywyd yn well i gymunedau led led y DU. Rydym yn gyfrifol am gyflwyno 40% o’r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ac yn buddsoddi dros £650 miliwn y flwyddyn mewn prosiectau mawr a bach er dibenion iechyd, addysg, yr amgylchedd ac elusennau.
  • Ers mis Mehefin 2004 rydym wedi gwobrwyo dros £6.5 biliwn i brosiectau sy’n gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau sydd mewn angen, o waith ymyrraeth yn y blynyddoedd cynnar i ariannu teithiau coffáu i hen filwyr yr Ail Ryfel Byd.
  • Ers i’r Loteri Genedlaethol ddechrau yn 1994, mae £34 biliwn wedi cael ei godi a mwy na 500,000 o grantiau wedi’u dyfarnu.
ADBORTH